Sök

Vännäs – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

För att nå framgång i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är samverkan mellan olika aktörer en framgångsfaktor. Under våren 2022 fick medborgarna i Vännäs kommun möjlighet att svara på en trygghetsundersökning som polisen och kommunen genomförde. Resultatet från denna enkät har tillsammans med polisens lägesbild och kommunens lägesbild legat till grund för framtagandet av nya medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2023–2025

Polisen och kommunen kommer under åren 2023–2025 fokusera på fem områden. Till varje område kommer det kopplas aktiviteter som polisen och kommunen till stor del kommer genomföra i samverkan i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.

  • Öka tryggheten på platser som upplevs som otrygga.
  • Förbättra trafiksäkerheten och minska störande trafik med motorfordon.
  • Förebygga och minska alkohol- och narkotikaanvändningen bland unga i kommunen.
  • Förebygga inbrott och bedrägerier.
  • Förebygga våld i nära relationer.

Återkoppling

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs kring de prioriterade områdena sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via media. Medborgarlöftena följs gemensamt upp av kommunen och polisen årsvis.