Sök

Vindeln – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

För att nå framgång i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är samverkan mellan olika aktörer en framgångsfaktor. Under våren 2022 fick medborgarna i Vindelns kommun möjlighet att svara på en trygghetsundersökning som polisen och kommunen genomförde. Resultatet från denna enkät har tillsammans med polisens lägesbild och kommunens lägesbild legat till grund för framtagandet av nya medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2023–2025

 • Droger
  Droger är vanligt förkommande i dagens samhälle och användning av droger påverkar såväl individen som samhället negativt. Polisen och kommunen ska verka aktivt för att förebygga och begränsa tillgängligheten till och användningen av droger. Polisen och kommunen ska arbeta för att tidigt upptäcka personer som riskerar att hamna i missbruk samt erbjuda dem erforderlig hjälp. Ett extra fokus ska ligga på tidig upptäckt hos unga personer.
 • Trafik
  Nollvisionen är det långsiktiga målet vilket innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Trafikmiljön berör i stort sett alla medborgare och är en miljö som upplevs otrygg och kan innebära fara för olyckor med allvarliga konsekvenser. Polisen och kommunen ska tillsammans med andra aktörer och ur flera olika perspektiv arbeta aktivt för att trafikmiljön ska vara trygg och säker för alla som vistas där.
 • Kapabla väktare på landsbygden
  Att förebygga och upptäcka våld i nära relationer vilket inkluderar barn som bevittnar våld är ett prioriterat samverkansområde. Vindelns kommun kommer i samverkan med Länsstyrelsen och polisen att jobba med projektet Kapabla väktare på landsbygden. Genom att utbilda lokala aktörer som traditionellt inte brukar framhållas som brottspreventiva önskar vi göra framsteg i att förebygga och upptäcka våld som sker i nära relationer. Projektet kommer att följas och utvärderas av forskare från Umeå universitet.
 • Ekonomisk brottslighet
  Bedrägerier är en brottstyp som många medborgare känner oro för och uttrycker önskan att få mer information om. Polisen och kommunen vill öka medborgarnas medvetenhet kring ekonomisk brottslighet samt stärka deras förmåga att stå emot denna typ av brott. Genom att belysa och diskutera frågan önskar polisen och kommunen att färre medborgare ska utsättas för brott samt minska känslan av skam och rädsla för utsatthet.
 • Otrygga platser
  Under våren 2022 genomförde polisen och kommunen en trygghetsenkät i Vindelns kommun. Medborgarna har identifierat platser i kommunen som av olika anledningar och vid olika tider på dygnet upplevs som otrygga. Polisen och kommunen ska verka för att åtgärda platser som upplevs otrygga samt förhindra att nya platser som kan upplevas otrygga etableras.

Återkoppling

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs kring de prioriterade områdena sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via media. Medborgarlöftena följs gemensamt upp av kommunen och polisen årsvis.