Sök

Örnsköldsvik – medborgarlöften

Lokalpolisområde norra Ångermanland tillsammans med Örnsköldsviks kommun kommer att prioritera sitt arbeta för att öka tryggheten såväl i centrum som på landsbygden.

Situationen idag

Lokalpolisområdet har från allmänheten fått indikationer om en upplevd otrygghet i centrum. Polisens underrättelseinformation visar att det anmäls många brott inom centrum.

Genom medborgare och medarbetardialoger samt medborgarenkät har den gemensamma lägesbilden visat att centrum skall prioriteras. Den visar även att olämpliga beteenden i trafiken behöver stävjas inom hela kommunen.

Medborgarlöfte 2021-2022

Det här ska polisen göra:

  • Polisen ska bedriva fotpatrullering i centrum, i syfte att förebygga, stävja och rapportera brottslighet
  • Polisen ska jobba med trafiksäkerhetsarbete inom hela lokalpolisområdet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  • Polis och kommun ska uppnå ökad trygghet i centrum
  • Polis och kommun ska uppnå ökad trafiksäkerhet i centrum och på landsbygd.
  • Polis och kommun ska uppnå en utvecklad och förfinad samverkan

Följ med i hur det går!

Arbetet kommer att följas upp genom inhämtning av statistik, medarberardilog och medborgarundersökning. Uppföljning kommer att ske vid sammanträden i Brå Örnsköldsvik

Definitioner

Med definitionen centrum så är det främst ytan som återfinns i lokala ordningsföreskrifter för Örnsköldsviks kommun, alkoholförtäringsförbudsområde. Området runt rondellplan och resecentrum skall särskilt prioriteras.

Tidsplan

Tidsplanen för arbetet är till och med december 2022, med möjlighet till revidering under pågående arbete.

Medborgardialog