Sök

Sundsvall – medborgarlöften

Medborgarlöftet vill ge medborgarinflytande inom de områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet gäller 2024.

Polisen och Sundsvalls kommun har genomfört trygghetsmätning med boende i kommunen. Detta tillsammans med polisens statistik har pekat ut vilka problemområden som de boende i Sundsvall tycker är viktiga att prioritera.

Det viktigaste området är att arbeta mot droger både på kort och lång sikt genom att: 

 • Arbeta för ett tryggt centrum i Sundsvall
 • Arbeta mot den synliga droghandeln i kommunen
 • Arbeta förebyggande mot ungdomars tillgång till alkohol och narkotika
 • Motarbeta etablering av kriminella nätverk

Vi ska dessutom prioritera:

 • Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation
 • Trafiksäkerhet

Polisens och kommunens löfte för att arbeta med dessa områden:

 • Polisen ska jobba aktivt med trygghetsskapande åtgärder i centrala Sundsvall och genomföra riktade insatser i samverkan med socialtjänsten mot öppen droghandel och ordningsstörning. Särskilt fokus på att förhindra nyrekrytering av unga missbrukare. Detta sker genom en strukturerad samverkansmodell.
 • Kommunens interna arbete med bland annat lokala lägesbilder över drogsituationen fortsätter. Allt för att hitta de bästa sätten att arbeta med drogförebyggande metoder.
 • Polisens och kommunens arbete med lokala lägesbilder och analyser förstärks i det brottsförebyggande arbetet.
 • Polisen och kommunen ska motverka etablering av kriminella nätverk genom ett strukturerat operativt arbete på geografisk områdesnivå.
 • Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ska minska genom att öka medvetenheten hos medborgarna och kunskapen inom våra respektive organisationer.
 • Kultur och Fritidsförvaltningen ska fortsätta det påbörjade arbetet för att öka tryggheten för unga i centrala Sundsvall genom ett normförbättrande arbete.
 • Polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning på olämpligt beteende i trafiken, hastighet och nykterhet i syfte att höja trafiksäkerheten på våra vägar.
 • Polisen och kommunen ska ta ett gemensamt grepp för att öka trafiksäkerheten bland motorburen ungdom. Det ska bland annat ske genom samverkan med berörda ungdomar och deras vårdnadshavare.

Genom de insatser som beskrivits kommer vi tillsammans att arbeta för att bidra till ett tryggare och säkrare Sundsvall. Vår samverkan kring det drogförebyggande arbetet kommer att öka med fokus på kommunens barn och ungdomar.