Sök

Arboga – medborgarlöften

Gemensam lägesbild
Totalt antal anmälda brott i Arboga kommun ser ungefär motsvarande ut jämfört med 2023. En brottskategori som är uppåtgående och som avviker i kommunen är bedrägeribrott, detta är en brottskategori som vi också ser ökar i hela landet.

Utifrån polisens och kommunens samlade bedömning kommer det brottsförebyggande arbete under 2024 att fokusera på identifierade problembilder utifrån den löpande gemensamma lägesbilden.

I genomförda medborgardialoger under 2023 framkommer att deltagarna i dialogen ser ett värde utifrån upplevd trygghet med en stark lokal närvaro i form av uniformerad personal, både polis och ordningsvakt, och önskvärt att utöka denna.

Det framkommer också utav dialogen att det finns en upplevd känsla av otrygghet gällande trafiken på vissa vägsträckor i kommunen.

Utifrån den samlade lägesbilden har följande fokusområden identifierats för 2024

  • Aktiva i medborgardialoger
  • Bedrägeribrott mot äldre 
  • Trafiksäkerhetsarbete 
  • Ungdomar i riskzon för narkotika och andra kriminella handlingar
  • Aktivt arbete med gemensamma lägesbilder och åtgärder därtill utifrån framtagen problembild

Utifrån fokusområdena har en handlingsplan med aktiviteter utarbetats för att på ett konkret sätt arbeta med fokusområdena.

Uppföljning
Under arbetets gång med medborgarlöftet kommer löpande uppföljning att genomföras; mellan aktuella samverkanspartners sker avstämning i samband med Förebyggande rådet samt regelbunden uppföljning av handlingsplanens aktiviteter och mål.