Sök

Köping – medborgarlöften

I medborgarlöftet för 2024 har följande förutbestämda fokusområden valts ut.

Fördjupa samverkan mellan polisen, Köpings kommun samt andra lämpliga aktörer gällande brott, störningar och otrygghet i av Embrace utpekade fokusområden
Det handlar om att motverka brottslighet, störningar samt upplevd otrygghet i av Embrace lägesbild utpekade fokusområden genom att bland annat uppsöka och identifiera de personer som är i riskzon för användande av alkohol, narkotika eller att rekryteras in i kriminalitet, detta med fokus på unga. Syftet är att lagföra men även erbjuda olika former av stöd eller vård. Polisen och Köpings kommun bestämmer vilka metoder och angreppssätt som är bäst lämpade och effektiva utifrån varje enskilt fall/ärende.

Förutbestämda fokusområden för 2024 är framtagna utifrån statistik hämtad ur Embrace, polisens anmälda brott, medborgardialoger, polisens strategiska lägesbild och analyser utförda av kommunens verksamheter.

• Förebyggande arbete mot barn, unga och unga vuxna i ANDT frågor.
• Ökad trygghet och minskad brottsbenägenhet i centrum och Nygårdsområdet.
•Trafiksäkerhet

Utveckla arbetet med situations- och platsspecifika brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder
Det handlar om att identifiera specifika problemområden, analysera orsakerna till otrygghet samt välja lämpliga konkreta åtgärder för att motverka dessa. Detta kallas för situationell brottsprevention och kan beskrivas som de åtgärder som riktar sig mot de förhållanden under vilka brott begås och kan exempelvis vara ökad belysning, kameraövervakning, åtgärda oönskad växtlighet, grannsamverkan etc.

• Polisens och relevanta representanter för Köpings kommun ska fortsätta sin närvaro och synlighet på platser eller områden som identifieras utifrån den löpande och gemensamma lägesbilden.
• Polisen ska fortsatt samverka med berörda förvaltningar i Köpings kommun, kommunala bostadsbolaget KBAB samt kommunala bolaget VME i syfte att minska antalet brott, störningar samt otrygghet bland boende.
• Kommunikation till allmänheten är en del i det fortsatta utvecklingsarbetet för polis och kommun. Vi ser stor nytta med att nå ut med information när någonting inträffat men också utifrån vidtagna åtgärder. Detta arbete kommer att fortsätta utvecklas under 2024.

EST – Effektiv samordning för trygghet
Polisen och Köpings kommuns säkerhetsavdelning kommer att fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt och metod för samverkan gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete enligt modellen EST.

• Utveckla arbetet med Embrace i syfte att öka medvetenheten internt och externt samt involvera medborgare och näringsliv ytterligare i arbetet.
• Fortsatt utveckling av arbetet med lägesbilder och användandet av forskningsbaserat underlag i syfte att intensifiera resursplanering och förebyggande åtgärder.
• Utifrån utvalda fokusområden skall utsedd arbetsgrupp träffas regelbundet och arbeta med fokusområdet. Återkoppling skall ske fyra gånger per år i EST-möten för sammanställning och vidarerapportering till lokala Brå.
• Samverkan i länet sker genom länsbrå.
• Ny lag som ålägger kommuner att arbeta brottsförebyggande trädde i kraft 2023-07-01.