Sök

Ale – medborgarlöften

Särskilt fokus på att samverka aktivare med vårt näringsliv i brottsförebyggande syfte, psykiska måendet och suicidprevention, våld i nära relationer samt öka tryggheten i trafiken, kollektivtrafiken och i lokalsamhället.

2024 och tillsvidare

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Kungälv-Ale och Ale kommun gör till invånarna under en treårsperiod. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande och brottsförebyggandet samverkansarbetet.

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad Trygg i Ale – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka tryggheten i Ale kommun.

Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en gemensam lokal läges- och problembild. Den bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik.

Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden

I den lokala lägesbilden har medborgarna, polisen och kommunen huvudsakligen det psykiska måendet, våld i nära relationer och trafikrelaterade brott som några problemområden i Ale kommun.

Polisens och kommunens gemensamma bild är att det finns utmaningar kopplat till området psykisk ohälsa i Ale kommun. Detta är något som både kan ses i lokala undersökningar och i nationella lägesbilder och rapporter. som bedrivs av andra aktörer.

Utöver detta uttrycker också invånarna i Ale att fortkörning är ett fortsatt problem i stora delar av kommunen, både på större och mindre vägar. Även störande moped- och A-traktorkörning är ett bekymmer.

Det här lovar vi

Samverkan för ökad trafiksäkerhet och trygga miljöer

 • Arbeta för tryggare trafikmiljö. (Kommun och polis)
 • Bedriva ett systematiskarbete med fysiska miljöer med fokus på trygghet och säkerhet vid ny, om- och tillbyggnad, belysning liksom underhåll av dom platserna kommunen har ansvar för med särskild fokus på de platser som upplevs mörka och otrygga. (Kommun)

Samverkan med näringsliv

 • Fördjupa samverkan med det lokala näringslivet i syfte att identifiera åtgärder för att öka tryggheten, minska brottsutsattheten och sträva efter en starkare lokal förankring. (Kommun och polis)
 • Samverkan i det övergripande trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet
 • Arbeta rörande psykisk hälsa och suicidprevention för att förbättra välmående och förebygga suicid och suicidförsök genom koordinerade insatser med relevanta aktörer. (Kommun)
 • Samverka för att minska våld i relationer. Det gäller våld, hot och andra kränkningar såväl mellan vuxna som barn. (Kommun och polis)
 • Informera om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. (Kommun och polis)

Samverkan i det brottsförebyggande arbetet gentemot unga

 • Arbeta kommunövergripande med Våldsprevention. (Kommun)
 • Arbeta med att förebygga våld i nära relationer hos unga. (Kommun)
 • Verka för att skapa säkrare och tryggare digitala vanor för ungdomar. (Kommun)
 • Genomföra årliga informationsmöten riktade till föräldrar i årskurs 7 på högstadieskolor i kommunen. (Kommun och polis)
 • Rikta åtgärder via tidiga insatser mot ungdomar som bedöms vara i riskzon för att hamna i utanförskap, kriminalitet och missbruk. (Kommun)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

 • Ökad trygghet bland invånarna.
 • Ökat förtroende för polis och kommun och övriga samverkansaktörer hos invånarna.
 • Upplevda problem med narkotika och trafik ska minska.
 • Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.
 • Polisen ska uppfattas som mer tillgänglig.

Du som medborgare i Ale kommun kan följa våra löften och aktiviteter genom

 • www.polisen.se/Medborgarloften
 • Facebook: Polisen Kungälv och Ale
 • Instagram: polisen.kungalv.ale
 • www.ale.se
 • Facebook: Ale kommun                                                                 

                                           

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Ale? Välkommen att höra av dig till:

Jessica Ask, polisen Kungälv-Ale
010-565 44 56