Sök

Borås – medborgarlöften

Medborgarlöfte Borås - fokus på centrum.

Medborgarlöftets bakgrund och syfte är att skapa effektivare brottsförebyggande insatser och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften handlar till stor del om att polisen lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Därför ligger resultatet från en fysisk medborgardialog och en enkätundersökning samt, polismyndighetens lägesbild, till grund för vårt medborgarlöfte för 2022/2023.

Polisen och Borås stad har tagit fram en samverkansöverenskommelse som sträcker sig mellan perioden 2021 och 2023. Medborgarlöftet är ett komplement till samverkansöverenskommelsen

Inom ramen för lokalpolisområdets och Borås Stads regelbundna samverkan och kontinuerliga lägesbildsarbete har det framkommit att Borås centrum är ett område som behöver prioriteras. Detta har även förstärkts genom lägesrapporteringar från ytterligare samverkanspartners såsom Borås City[1]¸ Jernhusen[2], Västtrafik[3], Nobina[4], Centrumfastighetsägarna i Borås (Cib)[5] och Borås TME[6].

Det geografiska området för medborgarlöftet omfattar av den röda rutan i figuren nedan.

Karta över Borås med centrum markerad

Från medborgardialogen, dit de som bor eller verkar i centrum var inbjudna, och från den digitala enkäten där även centrumbesökare gavs möjlighet att svara, kunde följande behov/önskemål urskiljas:

 • Mer synlig polis
 • Tätare samverkan mellan polis och näringsidkare
 • Lägesbildsutbyte och förbättrat samarbete mellan aktörer i centrum
 • Tryggt och levande centrum
 • Fler trygga vuxna på stan

För att möta dessa behov samt öka tryggheten och minska brottsligheten i centrum lovar vi följande:

 • Ökad polisnärvaro inom centrumområdet (Polis)
 • Ökad polisiär synlighet krogkvällar och vid vissa utpekade otrygga platser samt noga följa utvecklingen och eventuell förflyttning av hotspots (Polis)
 • Erbjuda näringsidkare informationsträffar om bl a hur man förebygger brott (Polis, Borås Stad & Borås City)
 • Introducera den strategiska brottsförebyggande metoden Effektiv samordning för trygghet i centrum (EST). Borås Stad, Polisen och Bostäder i Borås samverkar framgångsrikt genom metoden i andra stadsdelar sedan några år tillbaka. (Borås Stad, Polis, Borås TME)
 • Arbeta aktivt för att aktivera lediga lokaler och för en bred utbudsmix när det kommer till etableringar (Centrumfastigheter i Borås)
 • Arbeta för ökade flöden i centrum (Borås City, Borås TME)
 • Arbeta för ett ökat operativt samarbete mellan aktörer (så som Västtrafik, Nobina, Borås Stad, polis med flera) som har vuxna på stan kring aktuella otrygga platser så som Södra Torget och Resecentrum (Borås stad, Polis, Borås TME)

Kontaktperson: Johanna Sandin, kommunpolis

Förklaringar

[1] Borås City är ett centrumbolag som arbetar för en levande stadskärna och som ägas av fastighetsägarna och butikerna i Borås City

[2] Jernhusen äger och förvaltar Borås stationshus. 

[3] Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland

[4] Nobina är Nordens största kollektivtrafikföretag

[5] Centrumfastigheter i Borås är en samverkansorganisation mellan fastighetsägare i Borås city

[6] Borås TME är ett samägt bolag mellan stad och näringsliv och fungerar som en samverkansplattform för stad, näringsliv och akademin för platsutveckling. Arbetar med platsvarumärket och platsmarknadsföring för invånare och besökare.