Sök

Uppföljning medborgarlöfte 2023

Polisen ska genomföra riktad trafikövervakning med fokus på hastighet, livsstilskriminella och påverkade förare på platser som upplevs som mindre trygga eller som är särskilt brottsutsatta.

Under året har polisen utfört minst 50 fasta trafikkontroller i Essunga kommun. Detta utöver de kontroller som sker löpande då vi rör oss i trafiken. Vi har i huvudsak inriktat oss på att upprätta kontroller på platser utifrån allmänhetens önskemål.

Övervakningen av trafiken har bl.a. lett till följande:

  • 37 ordningsförelägganden har utfärdats. D.v.s. böter som polisen skriver direkt på plats. 16 av dessa har gällt för höga hastigheter.
  • Vid 11 tillfällen har polisen rapporterat personer för olovlig eller grov olovlig körning. D.v.s. personer som kör utan körkort.
  • 16 fall av rattfyllerier har rapporterats. Av dessa har 11 st. handlat om narkotikapåverkade förare och 5 st. om förare som druckit alkohol.
  • Utöver detta har polisen skrivit 31 övriga anmälningar om diverse andra
    trafikbrott.

Polisen ska aktivt jobba för att öka synligheten och närvaron i kommunen.

Polisen har rent allmänt jobbat för att öka närvaron i kommunen. Bl.a. har vi närvarat i Nossebro tätort genom fotpatrull vid ca 35 tillfällen. Extra fokus har då legat på tillfällen då det varit olika evenemang som t.ex. Nossebro marknad.

Polisen ska ha täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka bruk av droger bland ungdomar. Spontanbesök och närvaro i dessa miljöer ska utföras.

Polisen har under året haft tät kontakt med kommunen gällande samverkan kring frågorna ovan. En viktig del i detta är de kontinuerliga samverkansmöten som kallas EEST. Där görs korta avstämningar om nuläget i kommunen och då indikationer om narkotikamissbruk finns kan detta direkt följas upp.  

Ett 25-tal spontanbesök i kommunens skolor har genomförts. Polisen har även på förekommen anledning gjort besök i vissa klasser utifrån aktuella problembilder.

Polisen har genomfört några orossamtal med ungdomar under året där det funnits en oro för drogmissbruk. Lyckligtvis har dock inflödet av tips gällande ungdomar och narkotika varit ganska lågt. Även om det alltid finns mörkertal ger det sannolikt ändå en bild av verkligheten. Totalt har 27 anmälningar om narkotikabrott upprättats under året. 14 fall av eget bruk, 9 fall av innehav, 3 fall av överlåtelse samt 1 dopingbrott. 1 av ärendena gäller en misstänkt under 18 år. 15 ärenden gäller personer mellan 18 och 25 år. Övriga misstänkta har varit äldre.

Polisen ska genomföra besök och bl.a. prata om lag och rätt i alla klasser i årskurs 7.

Under året har polisbesök genomförts i alla klasser i årskurs 7. Vid denna timma har polisen svarat på elevernas frågor samt informerat om ämnen kopplat till lag och rätt.

Polisen ska informera och aktivt medverka vid uppstart av Grannsamverkan.

Under året har polisen fortsatt med att skicka ut information till de olika grannsamverkansgrupper som finns i kommunen. Det har genomförts flera uppstartsmöten gällande grannsamverkan dit kommunens invånare har varit inbjudna. Detta har resulterat i att några nya grupper har kommit igång samt att vi har fått liv i ett par grupper som legat nere.

Tätortsvandringar/dialogmöten

Med jämna mellanrum genomförs en digital medborgardialog med fokus på medborgarnas upplevda trygghet i kommunen. Nästa gång detta är planerat att genomföras är år 2024. Den senaste dialogen genomfördes sent på året 2022.

Kristoffer Hjelm
Kommunpolis, Vara-Essunga-Grästorp