Sök

Göteborg, Hisings Backa – medborgarlöften

Minska nyrekryteringen till kriminella nätverk och få bort Hisings Backa från listan över utsatta områden. Det är målet med polisens medborgarlöfte 2024-2025.

Polis talar med person

Bild: Polisen

Tillsammans för ett tryggare Hisings Backa

Mellanområde Hisings Backa är klassat som ett utsatt område enligt polisen och många barn och unga växter upp under otrygga och osäkra förhållanden. Genom gemensamma insatser kan rekryteringen till kriminella gäng minska och på sikt kan Hisings Backa tas bort från listan över utsatta områden.

Ett förebyggande arbete som börjar i tidig ålder är viktigt för att ge barn och ungdomar en bra start, för att minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer. Samverkan med riktade insatser mot familj, fritid, skola och lokalområde är utgångspunkten för medborgarlöfte Hisings Backa.

Bakom löftet står polisen tillsammans med 27 aktörer från bland annat Göteborgs Stad, bostadsbolagen i området, idrottsföreningar, ideella föreningar och näringslivet. Tillsammans deltar de som aktiva parter för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Hisings Backa.

Medborgarlöftet gäller från och med den 27 februari 2024 till och med den 31 december 2025.

Det här lovar vi medborgarna

Det här är några av de löften som parterna bakom medborgarlöftet har avgett. Du kan ta del av medborgarlöftet sin helhet genom länkarna ovan.

Skola

En lyckad skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för en bra start i livet. Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för att barn och unga ska klara skolan, ta sig vidare till vuxenlivet och förverkliga sina drömmar.

För att nå dit kommer vi tillsammans att:

 • medverka till att fler vuxna förebilder i skolan tar en aktiv roll i barnens lärande och utveckling
 • erbjuda studiebesök, praktik och feriearbete, där barnen möter representanter från olika yrkeskategorier och ser vilka möjligheter som finns i ett framtida arbetsliv
 • möjliggöra för eleverna att pröva olika idrotter och aktiviteter som kan bidra till en meningsfull fritid

Lokalområde

Det är en skyddsfaktor att växa upp i en miljö fri från kriminalitet och normbrytande beteende. Vi vill skapa ett område där medborgarna kan leva tryggt och fritt utan påverkan av odemokratiska faktorer. Ett tryggt och säkert område är en förutsättning för att de boende ska trivas, bidra till och ta del av områdets möjligheter.

För att nå dit kommer vi tillsammans att:

 • skapa tillhörighet, tillit och gemenskap genom att genomföra aktiviteter för boende
 • arbeta för trygghet i utemiljöer och fastigheter genom att trygghetsäkra och verka för riktiga hyresförhållanden samt arbeta utifrån metoderna Trygga trappan, Broken Windows och grannsamverkan
 • öka vuxennärvaron
 • bryta tystnadskulturen genom att aktivt arbeta med att skapa tillit och förtroende, både mellan människor och till samhället 

Fritid

Att ha en meningsfull fritid är viktigt för att utvecklas som individ, oavsett om det är idrott, kultur eller någon annan inriktning. Det viktiga är att barn och unga själva får möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar och utveckla ett kanske livslångt intresse på trygga mötesplatser tillsammans med bra förebilder.  

För att nå dit kommer vi tillsammans att:

 • erbjuda lågtröskelverksamhet som möjliggör för fler att ta del av fritidsutbudet och stärker barnens intresse i föreningslivet
 • erbjuda gratis prova på-aktiviteter
 • erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar i bostadsområdena
 • utveckla föreningarnas arbete med social inriktning genom bland annat utbildning i ledarskap, demokrati och värdegrund
 • aktivt engagera familjer och vuxna i föreningslivet
 • medverka till barnens delaktighet och inflytande i sin fritid

Familj

För att ge barn och unga en så bra och trygg uppväxt som möjligt är det viktigt att familjen ges stöd och möjlighet att påverka barnen till att bli trygga och ansvarstagande individer.

För att nå dit kommer vi tillsammans att:

 • erbjuda familjeaktiviteter i boendeområdena
 • öka tillgängligheten för föräldrastöd genom att stärka närvaron i lokalområdet och möta vårdnadshavare på deras arenor
 • erbjuda föreläsningar i olika aktuella ämnen för föräldrar och andra viktiga vuxna som kan påverka barn och unga i deras utveckling

Kontakt

Håkan Bredinge
Kommunpolis Hisingen
tel: 070-685 20 45
e-post: hakan.bredinge@polisen.se