Sök

Götene – medborgarlöften

Polisbil utmed landsväg i PO Skaraborg.

Bild: Lars Hedelin

Medborgarlöfte 2023-2024

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens överenskommelse om att samverka kring det långsiktiga arbetet med att förebygga brott och skapa trygghet. Löftet utgår från den lokala lägesbilden, medborgarnas åsikter och den kunskap som finns inom polisen och kommunen. Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott i Götene kommun.
Löftena ser lite olika ut för polisen och kommunen eftersom vi jobbar på olika sätt inom de olika organisationerna. Kommunens löften kopplar vi till aktiviteter i en handlingsplan medan polisen lovar aktiviteter redan i löftet.

Lägesbild

Den upplevda tryggheten i Götene kommun är fortsatt hög, det var 77% som svarade att de kände sig trygga i 2022 års medborgardialog. Den otrygghet som upplevs av invånarna är bland annat kopplad till inbrott, stölder, drogmissbruk, våldsbrott och centrala platser även ungdomar och folksamlingar nämns som en otryggskapande faktor.
I kommunen är förekomsten av bostadsinbrott fortsatt låg. 2022 hade vi 10 stycken vilket är 0,75 st/1000 invånare, riksgenomsnittet är 1,02 st brott/1000 invånare.
När det gäller narkotikabrott har det ökat något de senaste åren men det är en svår brottskategori när det gäller statistik eftersom antalet anmälningar beror på vilka insatser polisen gör och mörkertalet är stort. Även gällande narkotikabrott ligger kommunen under rikssnittet. 
Antalet anmälda brott om våld i offentlig miljö har ökat något men av de anmälda brotten har de flesta utsatta någon form av koppling till gärningspersonen.[1] I Götene det är 1,5 våldsbrott i offentlig miljö/1000 invånare, i hela landet är det 2,0/1000 invånare.

Medborgarlöftet

Kommunen lovar att

  • Identifiera otrygga platser i syfte att få fram underlag för förbättringsåtgärder.
  • Utveckla kommunens drogförebyggande arbete
  • Fortsätta samverka med näringslivet om brottsförebyggande aktiviteter och sysselsättningsfrågor
  • Genomföra aktiviteter ute i tätorterna med fokus på trygghet för barn och ungdomar

Polisen lovar att

  • Genomföra trygghetsskapande fotpatrullering och skapa dialog med allmänheten.
  • Genomföra skolbesök till årskurs 7 och informera om bland annat narkotikabrott, brott över sociala medier och straffbarhetsåldern.
  • Utföra riktade insatser mot narkotikamissbruk samt relationsskapande och uppsökande verksamhet i skolor och på fritidsgårdar.

Tillsammans lovar vi att

  • Kontinuerligt informera om kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
  • Fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Samverka kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.
Elinor Mann, kommunpolis Skara, Götene.

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten?Välkommen att höra av dig till: 

Elinor Mann
Kommunpolis i Götene
elinor.mann@polisen.se
010-5657508