Sök

Uppföljning medborgarlöfte 2023

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens överenskommelse om att samverka kring det långsiktiga arbetet med att förebygga brott och skapa trygghet. Löftet utgår från den lokala lägesbilden, medborgarnas åsikter och den kunskap som finns inom polisen och kommunen. Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott i Götene kommun.

Löftena ser lite olika ut för polisen och kommunen eftersom vi jobbar på olika sätt inom de olika organisationerna. Kommunens löften kopplar vi till aktiviteter i en handlingsplan medan polisen lovar aktiviteter redan i löftet.

Götene kommun har tecknat ett tvåårigt medborgarlöfte som löper över åren 2023 och 2024.

Polisen lovar att:

  • Genomföra trygghetsskapande fotpatrullering och skapa dialog med allmänheten.

Kommunen och polisen fortsätter att tillsammans arbeta enligt metoden ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST) som har använts sedan 2017 i Götene kommun.

Där görs kortare avstämningar om nuläget i kommunen. Rapporter om otrygghet skickas in, av olika rapportörer, via en applikation i mobiltelefonen och en lägesbild byggd på dessa rapporter presenteras varannan vecka. Detta görs för att vi enkelt ska se vad vi behöver samverka kring och vilka åtgärder som bör göras.

Vid årsskiftet 2023/2024 byts inrapporteringssystem för att utveckla och förbättra kommunikationen mellan rapportörer, kommun och polis.

Under 2023 framkom det genom EST olika områden som i perioder ansågs vara mer otrygga än andra. Ett av dessa områden var Ungdomsgården i Götene och ungdomsgäng över lag som drev omkring och skapade otrygghet. Från polisens sida resulterade informationen från EST bland annat i fler kontroller av polis vid ungdomsgården i Götene och de centrala delarna kvälls och nattetid.

Det genomfördes även många fotpatruller i centrala Götene under året samt ett 20-tal skolbesök, utöver de planerade samtalen som skedde med årskurs 7.

Under hösten fanns även representanter från polisen med vid seniormässan i Götene. Ett tillfälle då våra äldre medborgare fick möjlighet att ställa frågor till polisen samt lämna tips.

  • Genomföra skolbesök till årskurs 7 och informera om bland annat narkotikabrott, brott över sociala medier och straffbarhetsåldern.

Under året har polisen genomfört en större insats, riktad mot samtliga klasser i årskurs 7 i Götene kommun, i det brottsförebyggande arbetet. Under två timmars tid har polis varit i klasserna och svarat på frågor samt informerat om olika ämnen kopplat till lag och rätt.

  • Utföra riktade insatser mot narkotikamissbruk samt relationsskapande och uppsökande verksamhet i skolor och på fritidsgårdar.

I arbetet mot narkotika jobbar polisen brett. Detta genom t.ex. trafikkontroller, inkomna tips och uppsökande verksamhet gentemot unga som oro finns kring, för att identifiera eventuella tecken på narkotikabruk.

Polisen har också under året gjort riktade insatser mot narkotika. Både mot användning av narkotika och försäljning av narkotiskt preparat.

Vid dessa insatser, och vid andra tillfällen, har polisen använt sig av orossamtal. Samtal som man håller i nära samarbete med socialtjänsten och där man riktar in sig mot ungdomen och dennes vårdnadshavare. De ungdomar som berörs är de som befinner sig i riskzon för ett kommande narkotikamissbruk alt. redan befinner sig i ett missbruk.

För att ytterligare fånga upp ungdomar i riskzon har Götene kommun, tillsammans med polisen, fritid och socialtjänsten börjat startat upp SSPF. Detta arbetet fortlöper under 2024.

Kommunen lovar att:

  • Identifiera otrygga platser i syfte att få fram underlag för förbättringsåtgärder.
  • Utveckla kommunens drogförebyggande arbete
  • Fortsätta samverka med näringslivet om brottsförebyggande aktiviteter och sysselsättningsfrågor
  • Genomföra aktiviteter ute i tätorterna med fokus på trygghet för barn och ungdomar

Tillsammans lovar vi:

  • Kontinuerligt informera om kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
  • Fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Samverka kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Löpande under året publicerades inlägg på polisens sociala medier för att informera allmänheten om vilket arbete som bedrivs samt för att förebygga brott. Brottskategorier som ökat är bedrägerier och stölder. En tydlig tränd som kan ses i hela landet. Våra volontärer, inom polisen, har vid ett par tillfälle varit ute i kommunen och föreläst kring ämnet bedrägeri och hur man kan skydda sig mot detta. Detta kommer de att fortsätta med under 2024.

Det brottsförebyggande arbetet i trafiken har bestått i ett flertal genomförda trafikkontroller i kommunen. Detta med fokus på hastighet, drogpåverkade och andra trafikfarliga beteenden. En tidningsartikel i den lokala tidningen publicerades under hösten kring bl.a. felaktiga beteenden i trafiken. Detta var ett samarbete mellan en lokal trafikskola, service & teknik och polisen.

Inför skolavslutningen låg fokuset på ungas alkoholkonsumtion och upplysning kring detta. Ett samarbete mellan fritidsförvaltningen, systembolaget och polisen.

Grannsamverkansgrupperna har fortsatt få relevant information varje kvartal och ett par stormöten har hållits under året.