Sök

Gullspång - medborgarlöfte

Under 2023–2024 kommer polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Polisman stoppar bilar för kontroll vid trafikkontrollplats.

Bild: Polisen

Bakgrund

Ett medborgarlöfte är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brotts-ligheten i kommunen.
Lägesbild och behov är framtaget genom dialoger med medborgare och medarbetare, enkätundersökningar, tidigare erfarenheter, statistik och lokala kartläggningar.

Problembild

Generellt är invånarna i kommunen trygga men kan uppleva en otrygghet på vissa platser under vissa tider. Förebyggande insatser såsom att ta reda på var och varför invånarna känner otrygghet samt hög polisiär närvaro ökar den upplevda tryggheten.

Även alkohol och drogpåverkade förare i trafiken oroar och skapar en otrygghet i samhället. Höga hastigheter, påverkade och körkorts- lösa förare i undermåliga fordon är en bidragande orsak till allvarligt skadade och döda i trafiken.

Vårt löfte till dig

Under 2023–2024 kommer polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta genom att arbeta förebyggande och tillsammans med berörda parter. Vi vill att invånarna i Gullspångs kommun ska känna sig trygga dygnet runt. För att nå målen samverkar vi med civilsamhället, myndigheter och andra parter.

Vi lovar att:

  • Kommun och polis kommer att implementera EST-modellen (Effektiv Samordning för Trygghet) för att skapa en gemensam lägesbild och samordna åtgärder som generar trygghet i kom-munen.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Genom samverkan ska arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser förstärkas.
  • Kommun och polis ska arbeta aktivt med och erbjuda grann-samverkan som metod för att invånarna ska hjälpa varandra i det brottsförebyggande arbetet. Det kommer också att genom-föras trygghetsvandringar för att inventera områden ur trygg-hetssynpunkt.
  • Polisen ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende på prioriterade platser.

Följ med hur det går

Invånarna i Gullspång kan följa arbetet genom:

  • Medborgardialoger
  • www.polisen.se/medborgarlöften
  • Facebook: Polisen östra Skaraborg
  • Gullspång kommuns hemsida

Kontakt

Helén Benjaminsen

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan
öka tryggheten i Gullspång så är du välkommen att höra av
dig till din kommunpolis eller till Gullspång kommun.

Helén Benjaminsen
Kommunpolis i Gullspång
Telefon: 114 14
E-post: helen.benjaminsen@polisen.se