Sök

Herrljunga – medborgarlöften

Tillsammans gör vi våra stationsområden mer inbjudande och tryggare.

Bildkollage - foton från stationerna i Alingsås, Lerum, Floda, Vårgårda och Herrljunga.

Medborgarlöfte 2021–2022 mellan Västrafik, Trafikverket, kommunerna Herrljunga, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt lokalpolisområde Alingsås.

Våren 2020 startade vi gemensamt en samverkansgrupp för en tryggare kollektivtrafik, STK. Samverkansgruppen har beslutat att genomföra ett gemensamt medborgarlöfte som en del i vårt arbete. 

Medborgarlöftet syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. De aktuella stationsområden vi fokuserar på är Herrljunga, Vårgårda, Alingsås, Floda och Lerum. 

Stationsområden är offentliga miljöer som samlar många människor vilket ibland skapar förutsättningar för brott och ökad otrygghet.  

För att kunna sätta in rätt åtgärder och aktiviteter har en kartläggning gjorts över var brott sker och var otrygghet upplevs. Respektive stationsområde har sin problembild, men det finns också likheter. 

En åtgärdsplan tas fram för varje stationsområde. En styrgrupp med representanter från respektive aktör följer upp arbetet och delar med sig av erfarenheter till varandra.

 Arbetet ska bedrivas kunskapsbaserat vilket innebär att det så långt det är möjligt bygger på vetenskapliga fakta och att åtgärder och aktiviteter är beprövade och fungerar. 

Initiala åtgärder och aktiviteter:   

Polisen:

 • Ökad närvaro i vardagen för att skapa trygghet
 • Aktivitet med polisens volontärer i samarbete med Västtrafiks Trygghetsvärdar
 • Genomföra brottsbekämpande arbete mot narkotika och ordningsstörningar på och runt stationsområdena
 • Medverka i framtagandet av den löpande lokala lägesbilden och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder/aktiviteter 

Kommunerna: 

 • Aktivt arbeta med utemiljön runt stationsområdena med fokus på ökad trygghet och minskad brottslighet
 • Samverka med berörda aktörer för att bland annat ta fram åtgärder/aktiviteter för ökad närvaro
 • Medverka i att ta fram den löpande lokala lägesbilden och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder/aktiviteter
 • En publik trivsel- och trygghetsskapande aktivitet ska planeras in på varje station under löftestiden   

Västtrafik:

 • Närvaro av trygghetsvärdar på aktuella stationsområden
 • Medverka i att ta fram den löpande lokala lägesbilden för varje station och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder 

Trafikverket:

 • Rondering av städ och drift för att förebygga skadegörelse och nedskräpning
 • Väktare vid Lerum och Herrljunga station
 • Medverka i att ta fram den löpande lokala lägesbilden för varje station och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder 

Har du idéer om hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Herrljunga? Välkommen att höra av dig till: 

Hanna Mannikoff
Kommunpolis
hanna.mannikoff@polisen.se