Sök

Kungälv – medborgarlöften

I vårt medborgarlöfte för 2021-2023 vi fokus på att motverka otrygga platser, förebygga narkotikamissbruk samt insatser för att öka trafiksäkerheten.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Kungälv-Ale och Kungälvs kommun gör till invånarna under en tidsbestämd period. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som medborgarna påtalat i medborgardialogerna.

Utgår från medborgardialoger och den lokala lägesbilden

Under hösten 2020 genomfördes medborgardialoger där 589 personer svarade på enkäten jämfört med 341 svarande 2019.

Återkommande platser som upplevs som otrygga är Kungälvs resecentrum och Komarken. Den faktorn som bidrar till mest otrygghet är narkotika- och missbruksrelaterad.

Mörka och öde platser är en annan faktor som hamnar högt upp som en bidragande orsak till otrygghet hos våra medborgare. Ett annat problemområde som medborgarna upplever är trafikrelaterad och sträcker sig över hela kommunen.

Insatser för att öka tryggheten

 • Polisen kommer under aktuell period öka närvaron, vid minst 500 tillfällen, på de två platser som medborgarna upplever som mest otrygga i kommunen. Fokus är att motverka narkotika- och missbruksproblematik samt stärka den lokala närvaron. Polis
 • Under kommande period kommer vi arbeta systematiskt i syfte att öka tryggheten i Resecentrum i samverkan med Västtrafik samt andra relevanta aktörer. Kommun
 • Kungälvs kommun och polisen kommer tillsammans med andra relevanta aktörer genomföra trygghetsvandringar i de områden där medborgarna har uttryckt en förhöjd känsla av otrygghet. Medborgarnas synpunkter kommer vara en central del av arbetet. Kommun - polis
 • Under kommande period kommer vi arbeta för att sprida information gällande konceptet Grannsamverkan. Målet är att öka tryggheten i fler bostadsområden.
  Kommun - polis

Insatser för att motverka narkotikaproblematiken

 • Minst 6 narkotikainsatser kopplade till platser som medborgarna upplever som otrygga. Polis
 • Att det nya drogförebyggande nätverket utvecklar ett årshjul med drogförebyggande aktiviteter riktat till vårdnadshavare och ungdomar i ålderspannet 12-18 år.
  Aktiviteterna kan bland annat bestå utav återkommande riktade utskick, föräldramöten och kunskapshöjande information till skolpersonal. Kommun
 • Skolan ska arbeta systematiskt utifrån rutinen ”En drogfri skola” för att verka för en drogfri skolmiljö. Kommun

Insatser för ökad trafiksäkerhet

 • Minst 70 riktade insatser för att öka trafiksäkerheten i kommunen t.ex. genom hastighetsövervakning, nykterhetskontroller eller flygande inspektioner. Polis
 • Lokalpolisområdet kommer under kommande period verka för att få en egen mobil trafiksäkerhetskamera för att på ett effektivare sätt minska hastigheten samt öka trafiksäkerheten i kommunen.  Polis
 • Information om trygg och säker mopedåkning kommer att skickas ut till samtliga föräldrar i kommunen som har ungdomar som fyller 15 år. Kommun

Följ med i hur det går

Medborgarna i Kungälv kan följa arbetet med medborgarlöftet genom:

 • Medborgardialoger www.polisen.se/om-polisen/medborgarloften/
 • Facebook: Polisen Kungälv och Ale
 • Instagram: Polisen.kungalv.ale
 • www.kungalv.se
 • Facebook: Kungälvs kommun

Vill du veta hur vi uppfyllde förra årens löften? Lär mer här:

Har du tips och idéer om hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Kungälv? Välkommen att höra av dig till:

Christian Nordén
Kommunpolis
010-565 19 92