Sök

Lidköping – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2022-2023. Öka tryggheten samt att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar i Lidköpings kommun.

Patrullering centrala Lidköping, polisområde Skaraborg, region väst.

Patrullering centrala Lidköping, polisområde Skaraborg, region Väst. Bild: Lars Hedelin

Inledning

Medborgarlöftet har tagits fram i dialog med medborgare som bor och verkar i kommunen kring vad som är viktigt för upplevelsen av att bo i en trygg och säker kommun. Medborgardialoger är en grund till medborgarlöften mellan Polisen och kommunen och behandlar åtgärder som ska hantera lokala problem, minska brottslighet och öka tryggheten i området.

Ett medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse
mellan polis och kommun och grundar sig i den lägesbild som speglar
medborgarnas egna önskan om var den framtida polisiära och kommunala resursen ska
förläggas. Medborgarlöftet beskriver vad polisen, kommunen och andra samverkanspartners
lovar att åstadkomma tillsammans. Detta medborgarlöfte är en bilaga till Samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Västra Skaraborg och Lidköpings kommun (Samverkansöverenskommelse 2020-2023).

Problemområden

Under 2021 har ett antal medborgardialoger genomförts i Lidköpings kommun. Under dialogerna har personer bland annat fått svara på frågor i en enkätundersökning gällande trygghetsfrågor. Problemområdena är identifierade genom dessa dialoger med medborgarna samt genom medarbetardialoger med anställda inom Polis och kommun.

Förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar

I dialogen med invånarna i Lidköpings kommun är det många som tycker att kommunen och Polisen ska prioritera arbetet med att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar. Många betonar i dialogen att det är viktigt att Polisen är synlig på skolor och fritidsgårdar och där ungdomar finns för att bygga relationer.

Trygghet i Lidköpings tätorter

I medborgardialogerna framkommer det att Polisen och kommunen bör arbeta för att skapa upplevelsen av tryggare centrum i Lidköpings tätorter. Det är på kvällar och nätter som man upplever sig otrygg och otryggheten beror delvis på berusade och narkotikapåverkade människor samt missnöje med störande musik på vissa platser i kommunen. Många uppgav under dialogen att en utökad och bättre belysning för att för att öka tryggheten och säkerheten skulle kunna vara en åtgärd. Många av de tillfrågade uppgav att en närvaro och synlighet av vuxna, fältsekreterare och polis är viktigt för att känna trygghet.

Följ hur det går! Invånarna i Lidköping kan följa arbetet genom:

 • Medborgardialoger
 • www.polisen.se
 • Facebook: Polisen västra Skaraborg
 • Instagram Polisen västra Skaraborg
 • www.lidkoping.se

Medborgarlöfte 2022-2023

Polisen lovar:

 • Att i vårt förebyggande arbete inom Lidköpings kommun verka för en narkotikafri skolmiljö i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasieskolan, bland annat genom att använda hund för narkotikasök.
 • Att informera samtliga elever i årskurs 7 i aktuella ämnen som berör ungdomarna.
 • Göra riktade insatser mot ungdomar och narkotikamissbruk samt att fortsätta med den polisiära närvaron och synligheten.
 • I nära samarbete med kommunens socialtjänst hålla orossamtal med ungdomar och vårdnadshavare till ungdomar i riskzonen för narkotikamissbruk.

Kommunen lovar:

 • Arbeta förebyggande med droginformation och utbildningar till skolpersonal och föräldrar, samt individuella insatser för ungdomar i riskzonen via socialtjänsten.
 • Att på olika sätt engagera föreningar, föräldrar och vuxna att vara ut på kvällar och helger.
 • Att fortsätta arbetet med att belysa stråk och mötesplatser för en ökad trygghet i kommunen.
 • Att fortsätta och ytterligare utveckla ungdomsverksamheten i områden där behoven är som störst.

Tillsammans lovar vi:

 • Polisen och kommunen fortsätter att utveckla arbetet kring gemensamma lägesbilder enligt konceptet EST (Effektiv Samordning för Trygghet). EST-appen ska fortsätta att utvecklas, den är en viktig del för att se hela kommunen och få en bra lägesbild som synliggör de problem och utmaningar som rapporteras in. Detta arbetssätt kommer möjliggöra nya gemensamma lösningar.
 • Fortsätta samarbetet mellan Polis och fältsekreterare för att tillsammans identifiera ungdomar som är i riskzonen för användande av narkotika.
 • Fortsätta och utveckla arbetet runt motorburen problematik och motverka de störningar som påverkar boende centralt.
 • Genomföra tätortsvandringar i syfte att skapa tryggare och mer trivsamma miljöer som människor vill vistas i.

Effekter

Åtgärderna ska bidra till att förebygga brottslighet samt stärka arbetet med att ge ungdomarna i kommunen så bra förutsättningar som möjligt. Den upplevda tryggheten ska öka på de allmänna platser och vid de tidpunkter som framkommit i medborgardialogerna.

Kontakt med kommunpolisen

Anders Johansson kommunpolis Lidköping

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till kommunpolis Anders Johansson via e-post: Anders Johansson

Lidköpings kommun:
Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00