Sök

Uppföljning medborgarlöfte 2023

Lidköping har tecknat ett tvåårigt medborgarlöfte som löper för åren 2022 och 2023.

Medborgarlöftet har tagits fram genom att vi haft medborgardialoger med boende inom Lidköpings kommun. Polisen har också haft en egen medarbetarenkät för sina anställda som också legat till grund för vårt medborgarlöfte.

I medborgarlöftet för 2022/23 så lovade bland annat polisen att jobba aktivt med att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar samt öka tryggheten i Lidköping centrum.

Drogförebyggande

Polisen har under året rört sig aktivt i krogmiljöer och otrygga platser för att bl a förebygga drogförsäljning och förhindra missbruk. Ett av målen är att samtliga skolor inom kommun skall vara drogfria. Ett led i vårt arbete har varit bl a. använda hund vid sök i skolmiljö, samt olika skolbesök vid våra högstadie- och gymnasieskola med uniformerad polis. Besöken har oftast skett spontant och detta i ett led för att vara kontakt skapande och att vi skall vara tillgängliga.

Tillsammans med kommunen har vi jobbat med ett projekt ”Drogfria platser” som anordnades av länsstyrelsen. Fokus har varit på vår gymnasieskola De la Gardie           skolan. Syftet var att identifiera åtgärder för att minska droghantering på platsen(skolan). Identifiera platsen- Kartläggning -Orsaksanalys-Åtgärder. Ett bra projekt som har gagnat samverkan mellan Skola, Kommun och Polis.

Vidare har vår inriktning varit att lägga fokus på ungdomar och dess narkotikabruk. Vi har satsat på kvalité kontra kvantitet. Målet har varit att jobba med unga missbrukare och sedan få till orosanmälningar till Socialtjänsten. Detta för att förhindra fortsatt missbruk för den unge.

Polisen har också under året gjort riktade insatser mot narkotika. Dels mot användning men även av försäljning av narkotiska preparat. Detta arbete har oftast föregåtts av tips på personer som man tror använder eller försäljer narkotika eller andra drogrelaterade preparat.

Vid dessa insatser och vid andra tillfällen har polisen använt sig av orossamtal. Det handlar om ett samtal som man håller i nära samarbete med socialtjänsten och riktar in sig mot ungdomen och dennes vårdnadshavare. De berör ungdom som man uppfattar finns i den miljön och som befinner sig i riskzonen för ett kommande narkotikamissbruk alt. redan befinner sig i ett missbruk.

Vi har verkligen lyckats få fram problematiken med droger och belyst detta medialt, så det har blivit väldigt tydligt för vårdnadshavare och samhället i stort. Detta är ingen problematik som man löser snabbt, utan det kräver tid och uthållighet samt en   samverkan mellan aktörer såsom vårdnadshavare, kommun, skola, polis och andra samhällsaktörer.

Ett förtydligande: Orossamtal skall inte blandas ihop med en eventuell brottsanmälan, utan att en sådan upprättas när det är påkallat.

Trygghetsskapande insatser

Polisen har jobbat aktivt med hög synlighet och närvaro i vår krogmiljö samt vid platser som genom vårt lägesbildsarbete uppfattas som otrygga inom kommunen.

Inom trafiken har vi genomfört ett flertal trafikkontroller på platser som upplevs som otrygga. Det handlar om hastighetskontroller samt nykterhetskontroller.

Polisen har genomfört en större insats i det brottsförebyggande arbetet genom att besöka samtliga klasser i årskurs 7. Vi har haft 2 lektionstimmar per klass och där pratat om aktuella ämnen såsom:  Straffmyndig – vad betyder det, Trafik, Narkotika och Brott på nätet. Uppskattade besök.

Det brottsförebyggande arbetet har annars varit fokuserat på samverkan och förbättra våra lägesbilder ihop med Lidköpings kommun. Kommunerna har sedan i somras ett större ansvar för just det brottsförebyggande arbetet, det gör att detta arbete med just lägesbilder blir än viktigare. Problem som uppstår blir lättare att lösa med en stark samverkan och gemensamma lägesbilder.

Fler som är med i detta arbete är bl a fastighetsägare, näringslivet och skola.

Polis har också medverkat vid kommunens landsbygdsråd och på så sätt fått en bra inblick och en bra kontakt med boende utanför vår huvudtätort. Detta arbete kommer att fortsätta och utvecklas under 2024.

Syns det någon effekt på brott och trygghet

Man kan konstatera att den anmälda brottsligheten inom Lidköpings kommun har ökat under år 2023. Anmälningsantalet är nu på samma nivå som innan pandemin. Brottskategorier som ökar är bedrägerier och stölder. Detta är inte unikt för Lidköping utan så ser det ut i Sverige överlag.

Polisen som organisation växer och vi kommer att se fler poliser i yttre tjänst. Under 2023 har polisen fått förstärka/kraftsamla sina resurser mot vissa orter. (våldsdåd, organiserad brottslighet). Där av har vi inte sett effekten i Lidköping ännu, men en förhoppning är att detta sker under 2024. Målet är att invånarna i Lidköping skall känna sig trygga och se poliser i större utsträckning.

Att göra en polisanmälan idag går att göra över telefon via 114 14 alt via Polisen.se. Polisen jobbar hela tiden med förbättringar för att öka sin tillgänglighet till/för allmänheten.