Sök

Lysekil – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del i polisen och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden.

badhusberget, Lysekil

Bild: Lars Hedelin

Lägesbilden baseras i första hand på rapporterna inom arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Utöver detta har lägesbilden kompletterats med polisens trygghetsundersökning, aktuell brottsstatistik, medborgardialogen i trygghetsfrågan, trygghetstelefonen och de prioriterade insatserna som antogs av styrgruppen för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet under våren 2022.
När löftena tas fram ska våra invånare i kommunen involveras, och löftena ska innehålla det som invånarna upplever som problem. Löftena handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommer överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Problemområde:

Kartläggningen visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social kontroll (fä
människor i rörelse) samt oro för droger och ungdomskriminalitet.

Medborgarlöfte som kommer löpa från januari 2023 - december 2024

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (Effektiv Samordning
för Trygghet):

  • Lysekils kommun och Polisen tar varje vecka fram en gemensam lägesbild utifrån EST.
  • Lysekils kommun tar fyra gånger per år fram en kommunikativ lägesbild som görs känd för allmänheten.

Ökad social kontroll i Lysekils kommun:

  • Polisen kommer att prioritera sin närvaro i Lysekils kommun utifrån den gemensamma lägesbilden i EST-arbetet.
  • Lysekils kommwi vidareutvecklar arbetet med trygghetsvandrare, bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människors rörelse i Lysekils kommun.
  • Fokus på att prioritera trygghetsfrämjande åtgärder i den fysiska miljön och i arbetet med att skapa positiva mötesplatser.

Samverkan mot droger och ungdomskriminalitet:

  • Polisen genomför minst två insatser årligen i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.
  • Lysekils kommun förhindrar nyrekrytering av unga genom att arbeta uppsökande samt utveckla positiva mötesplatser för unga.
  • Lysekils kommun arbetar med kommunikation kring droger och dess inverkan i syfte att förebygga narkotikaanvändning.
  • SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid) riktar under 2023 och 2024 sina insatser särskilt mot de individer som finns med i ungdomsgrupperingama. Arbetsgruppen ska träffas minst varannan vecka och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.
  • Både polisen och Lysekils kommun ska delta i dialoger med det lokala näringslivet genom den samverkansstruktur som näringslivsutvecklaren verkar i.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har
haft effekt, bland annat genom granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte
önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlänges. I annat fall tas ett nytt medborgarlöfte
fram.

Klicka på länkarna nedan för att se filmer om arbetet med medborgarlöften i Lysekil.