Sök

Mellerud – medborgarlöften

Medborgarlöfte Mellerud

Medborgarlöfte för Melleruds kommun 2023 - 2024

Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som
viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Polisen och kommunen genomför medborgardialoger, enkätundersökning, analyserar lägesbilder och hämtar fortlöpande in synpunkter från näringslivet och kommunens förvaltningar. Utöver det hämtas synpunkter från kommunens lokala brottsförebyggande råd. Detta är en hjälp för att göra problembilden tydlig. Utifrån problembilden ska sedan löften ges på en fokuserad inriktning och konkreta aktiviteter.

Det här ska vi fokusera på

 • Brottsaktiva individer - Polisen och kommunen ska gemensamt rikta åtgärder mot
  personer som kan definieras som brottsaktiva. Som brottsaktiv definieras individ som
  förekommer i brottsutredningar, ELLER individ under 21 år som utifrån en samlad
  bedömning med grund i underrättelseinformation, tidigare brottsbelastning i närtid,
  orosanmälningar till socialtjänst eller liknade kan definieras som brottsaktiv.
 • Trafiksäkerhet - Kommunen och Polisen kommer genom medborgarlöftet samverka
  och vidta åtgärder som ökar trafiksäkerheten. Fokusområdet trafiksäkerhet innefattar
  även kriminalitet som kan relateras till området trafik.

Aktivitetsplan

En aktivitetsplan kopplad till medborgarlöftet upprättas i början av 2023 och revideras inför 2024. I denna plan beskrivs vilka aktiviteter som ska utföras och vem som ansvarar för respektive aktivitet. Aktivitetsplanen följs upp minst en gång per år av det lokala brottsförebyggande rådet.

Samverkansöverenskommelsen

Undertecknandet av Medborgarlöftet sker med stöd av samverkansöverenskommelsen mellan
Melleruds kommun och Polismyndigheten och gäller tills vidare. Syftet med överenskommelsen är att fortlöpande utöka, fördjupa och utveckla samverkan mellan kommunen och polisen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Samverkan med näringslivet och föreningslivet kommer fortsätta att förstärkas.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Mellerud är du välkommen att höra av dig till:

Erika Gustavsson, kommunpolis
Telefon: 010-56 526 86

Du kan även höra av dig till:
Glenn Nordling Folkhälsostrateg Melleruds kommun. Telefon: 0530-181 03