Sök

Skara – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av Lokalpolisområde Västra Skaraborgs och Skara kommuns samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Polisbil utmed landsväg i PO Skaraborg.

Bild: Lars Hedelin

Medborgarlöfte 2023

Lägesbild

Medborgardialogen (trygghetsenkät) som genomfördes under 2022 har mycket låg svarsfrekvens. Detta medför att medborgardialogen utgör en mycket liten del av den samlade lägesbilden. Medborgarlöftet har därför primärt utgått Polisens statistik över antal polisanmälda brott, den samlade lägesbild som framkommit genom Effektiv Samordning för Trygghet (EST), BRÅ:s Nationella Trygghetsundersökning, enkätundersökning från Svenskt Näringsliv samt gemensam kunskap inom polisen och kommunen.

En samlad lägesbild från ovan nämnda medaktörer, visar att det är den narkotikarelaterade brottsligheten tillsammans med skadegörelse i form av glaskross och klotter som främst orsakar otrygghet. Den upplevda otryggheten i Skara centreras kring busstationen, centrum (primärt Hötorget, Botan samt området runt Djäknescenen) och ett fåtal bostadsområden.

Medborgarlöfte

Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott. Utifrån ovan lägesbild lovar Skara kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg följande:

Kommunen lovar

 • Att utveckla det långsiktiga arbetet med frågor som berör ungdomars livsvillkor, som trygghet, psykisk hälsa, droganvändande och kriminalitet.
 • Att arbeta för att öka tryggheten och attraktiviteten kvällstid i Skara stadskärna genom samverkansprojektet Purple Flag.
 • Att arbeta för en trygg och säker miljö i hela kommunen. Detta innebär exempelvis arbeta med förbättrad belysning, framkomlighet samt genomföra trygghetsvandringar.

Polisen lovar

 • Att fortsätta med trygghetsskapande fotpatrullering i områden som framkommer från våra egna och gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet) och skapa dialog med allmänheten.
 • Att arbeta med riktade insatser mot narkotika samt med relationsskapande och uppsökande verksamhet i skolor och på fritidsgårdar.
 • Att besöka alla i elever i årskurs 7 och informera om bland annat narkotikabrott, brott över sociala medier och straffbarhetsåldern.

Tillsammans lovar vi

 • Att fortsätta arbetet med Grannsamverkan.
 • Att samverka med näringslivet och föra dialog med föreningar för att minska brott och öka tryggheten.
 • Att fortsätta samverka kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.
 • Att fortsätta arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.
 • Att gemensamt informera om och förebygga brott som berör äldre.
Elinor Mann kommunpolis Skara, Götene.

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till kommunpolis Elinor Mann.  
elinor.mann@polisen.se 
010-5657508