Sök

Uppföljning medborgarlöfte 2023

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens överenskommelse om att samverka kring det långsiktiga arbetet med att förebygga brott och skapa trygghet. Löftet utgår från den lokala lägesbilden, medborgarnas åsikter och den kunskap som finns inom polisen och kommunen. Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott i Skara kommun.

Löftena ser lite olika ut för polisen och kommunen eftersom vi jobbar på olika sätt inom de olika organisationerna. Kommunens löften kopplar vi till aktiviteter i en handlingsplan medan polisen lovar aktiviteter redan i löftet.

Polisen lovar:

 • Att fortsätta med trygghetsskapande fotpatrullering i områden som framkommer från våra egna och gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet) och skapa dialog med allmänheten.

Kommunen och polisen fortsätter att tillsammans arbeta enligt metoden ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST) som har använts sedan 2018 i Skara kommun. Där görs kortare avstämningar om nuläget i kommunen. Rapporter om otrygghet skickas in, av olika rapportörer, via en applikation i mobiltelefonen och en lägesbild byggd på dessa rapporter presenteras varannan vecka. Detta görs för att vi enkelt ska se vad vi behöver samverka kring och vilka åtgärder som bör göras.

Under 2023 framkom det genom EST olika områden som i perioder ansågs vara mer otrygga än andra. Detta resulterade i ökad tillsyn från polisen och samarbete med fastighetsskötare.

Vid årsskiftet 2023/2024 byts inrapporteringssystem för att utveckla och förbättra kommunikationen mellan rapportörer, kommun och polis.

Det genomfördes även många fotpatruller i centrala Skara under året samt ett 40-tal skolbesök, utöver de planerade samtalen som skedde med årskurs 7.

 •  Att arbeta med riktade insatser mot narkotika samt med relationsskapande och uppsökande verksamhet i skolor och på fritidsgårdar.

I arbetet mot narkotika jobbar polisen brett. Detta genom t.ex. trafikkontroller, inkomna tips och uppsökande verksamhet gentemot unga som oro finns kring, för att identifiera eventuella tecken på narkotikabruk.

Polisen har också under året gjort riktade insatser mot narkotika. Både mot användning av narkotika och försäljning av narkotiskt preparat.

Vid dessa insatser, och vid andra tillfällen, har polisen använt sig av orossamtal. Samtal som man håller i nära samarbete med socialtjänsten och där man riktar in sig mot ungdomen och dennes vårdnadshavare. De ungdomar som berörs är de som befinner sig i riskzon för ett kommande narkotikamissbruk alt. redan befinner sig i ett missbruk.

Besök på skolorna och fritidsgården, i Skara kommun, har skett kontinuerligt under året.

 • Att besöka alla i elever i årskurs 7 och informera om bland annat narkotikabrott, brott över sociala medier och straffbarhetsåldern.

Under året har polisen genomfört en större insats, riktad mot samtliga klasser i årskurs 7 i Skara kommun, i det brottsförebyggande arbetet. Under två timmars tid har polis varit i klasserna och svarat på frågor samt informerat om olika ämnen kopplat till lag och rätt.

Kommunen lovar

 • Att utveckla det långsiktiga arbetet med frågor som berör ungdomars livsvillkor, som trygghet, psykisk hälsa, droganvändande och kriminalitet.
 • Att arbeta för att öka tryggheten och attraktiviteten kvällstid i Skara stadskärna genom samverkansprojektet Purple Flag.
 • Att arbeta för en trygg och säker miljö i hela kommunen. Detta innebär exempelvis arbeta med förbättrad belysning, framkomlighet samt genomföra trygghetsvandringar.

Tillsammans lovar vi

 • Att fortsätta arbetet med Grannsamverkan.
 • Att samverka med näringslivet och föra dialog med föreningar för att minska brott och öka tryggheten.
 • Att fortsätta samverka kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.
 • Att fortsätta arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.
 • Att gemensamt informera om och förebygga brott som berör äldre.

Grannsamverkansgrupperna har fortsatt få relevant information varje kvartal och ett par stormöten har hållits under året.

Löpande under året publicerades inlägg på polisens sociala medier för att informera allmänheten om vilket arbete som bedrivs samt för att förebygga brott. Brottskategorier som ökat är bedrägerier och stölder. En tydlig tränd som kan ses i hela landet. Våra volontärer, inom polisen, har vid ett par tillfälle varit ute i kommunen och föreläst kring ämnet bedrägeri och hur man kan skydda sig mot detta. Detta kommer de att fortsätta med under 2024.

Det brottsförebyggande arbetet i trafiken har bestått i ett flertal genomförda trafikkontroller i kommunen. Detta med fokus på hastighet, drogpåverkade och andra trafikfarliga beteenden.