Sök

Sotenäs – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2023-2024. Medborgarlöften är en del i Polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Trygghet

Medborgarlöftet är en del i polisens och kommunens gemensamma arbete för att förebygga brott och främja tryggheten i samhället. Genom att arbeta tillsammans kan arbetet stärkas och bli mer effektivt.

Medborgarlöftet utgår från en lägesbild baserat på olika delar. En trygghetsundersökning som lokalpolisområde Västra Fyrbodal genomförde under hösten 2022, tillsammans med brottsstatistik och den lokala lägesbilden som gemensamt kartläggs kontinuerligt över året.

Lägesbild

Överlag är Sotenäs kommun en trygg kommun att bo, verka och vistas i.

Det finns däremot en generell oro gällande en ökad narkotikaanvändning i samhället. Man ser också en ökning av bedrägerier och stölder mot äldre i Sverige. Tipsen som invånarna lämnar till polisen handlar oftast om trafikrelaterade problem eller misstankar om narkotikabrott.

I medborgarlöftet är det ett särskilt fokus på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet, bedrägeribrott mot äldre samt tryggheten i trafiken.

Mål

Medborgarlöftets mål är att främja trygghet, förebygga brott, öka medborgarnas delaktighet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och stärka förtroendet för polisen.

Det här lovar vi

Genomföra insatser för att förebygga narkotikamissbruk och narkotikarelaterad brottslighet

  • Kommunen och polisen anordnar gemensamt föräldraföreläsningar för att öka kunskapen om narkotika och dess konsekvenser.
  • Polisen genomför insatser för att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen ska snabbt erbjuda stöd och hjälp till ungdomar med problem.

Trygghetsfrämjande insatser

  • Polisen och kommunen samarbetar för att nå ut med information om bedrägeribrott mot äldre.
  • Ökad polisiär närvaro i hela kommunens geografiska område genom en utökad områdespolisverksamhet.
  • Det ska finnas tydlig information på kommunens webbplats om hur invånare kan lämna information om otrygga platser och på så sätt kunna vara med och påverka det trygghetsfrämjande arbetet.
  • Bjuda in till informationsträff om båt- och grannsamverkan och på så sätt uppmuntra till att starta nya föreningar.

Insats för att öka trafiksäkerheten

  • Polisen utför de antal trafikkontroller som krävs baserat på den aktuella lägesbilden.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt under åren i den lokala samverkansgruppen Effektiv samordning för trygghet (EST). Där flera representanter från kommunen ingår tillsammans med kommunpolis och Sotenäsbostäder.

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia.

Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Sotenäs?

Välkommen att höra av dig till:
Dan Carlsson, kommunpolis
010-565 17 70