Sök

Strömstad – medborgarlöften

Medborgarlöften för 2023-2024 mellan lokalpolisområde Västra Fyrbodal och Strömstads kommun

Inledning

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser/avtal som finns mellan kommun och polis. Medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

I arbetet med att ta fram medborgarlöften ingår flera olika delar, från att initiera samverkan till att ge återkoppling.

Process, framtagande av medborgarlöften i Strömstad kommun

Polisens och Strömstad kommuns arbete med att identifiera riskområden/problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska brottsutsattheten, är ett ständigt pågående arbete.

I arbetet med medborgarlöften är medborgardialog en viktig förutsättning för att identifiera den lokala problembild som berör medborgarna mest. Under hösten 2022 har polis och kommun genomfört en trygghetsundersökning samt två medborgardialoger. Medborgarna hade möjlighet att besvara trygghetsenkäten via tillgänglig webb.

I komplement till medborgardialogerna och trygghetsundersökningen, har en kartläggning genomförts under året 2022 för att skapa en lokal lägesbild över situationen i kommunen vad gäller våld, brott, trygghet samt ungdomars drogvanor. Kartläggningen utgår från månadsvisa lägesbilder som tagits fram i gruppen för trygghetssamverkan.

Resultatet visar att de frågor som fått mest fokus är trygghetsskapande åtgärder på offentliga platser, ökat förebyggande arbete bland barn och unga, mer synlig polis samt trafikrelaterade frågor.

Genomförande och uppföljning

Med utgångspunkt i tecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av ovan beskrivna problembild formulerar Polismyndigheten och Strömstads kommuns medborgarlöften för 2023-2024.

Kontinuerlig uppföljning kommer att ske inom angivna områden och årligen redovisas offentligt. Kanaler för kommunikation är kommunens respektive polisens hemsidor.

Medborgarlöften för 2023-2024

Polisen ska öka synligheten av uniformerad polis i kommunen genom:

 • Minst åttio (80) trafikkontroller per år, med betoning på nykterhet, säkerhet, hastighet samt oskyddade trafikanter.
 • Minst fyrtio (40) fot- eller cykelpatruller per år.

Insatser mot narkotika

 • Polisen ska arbeta mot narkotika med syfte att minska nyrekrytering samt försvåra genomförandet av narkotikabrott. Särskilt beakta brott som uppstår eller begås av och kring ungdomar.
 • Polisen och Strömstads kommun ska samverka mot narkotika i krogmiljö.
 • Utöka samarbetet mellan Strömstads kommun och krögare genom att implementera metoden krogar mot knark.
 • Effektivisera arbetssätt för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot unga och unga vuxnas droganvändning.
 • Använda högstadiets och gymnasiets lokaler som träningslokaler för hund-sök i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri skolmiljö.
 • Polisen ska genomföra informationsmöten för föräldrar med genomgång av narkotikaläget och tips och råd vad föräldrar kan göra, och vara observanta på.
 • Polisen ska samarbeta med Postnord, då ny lagstiftning underlättar informationsutbyte mellan postbefordringsföretag och polisen vid misstanke om narkotikaförsändelser.

Förebyggande insatser

 • Polisen ska vid minst trettio (30) tillfällen göra skol- och fritidsgårdsbesök i syfte att verka relationsskapande med barn och unga under- och efter skoltid.
 • Polisen och Strömstads kommun ska genomföra regelbundna informationsinsatser för att minska risken att äldre utsätts för bedrägeribrott.
 • Uppmuntra och stötta lokala verksamheter samt boenden att implementera grann­och båtsamverkan i Strömstads kommun. Detta genom att anordna två (2) informationsträffar per år.
 • Utveckla dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det trygghets- och brottsförebyggande arbetet. Detta genom att anordna minst två (2) informationsmöten per år med fokus på aktuellt brottsläge och brottsutveckling, samt möjligheten att direkt framföra synpunkter till polisen och kommunen.

Våld i nära relationer

 • Polisen och Strömstads kommun ska årligen tillsammans med andra kommuner i Fyrbodal samt Brottsofferjouren Fyrbodal genomföra en digital samverkanskonferens med fokus på våld i nära relationer. Detta i syfte att kunskapshöja, synliggöra yrkesverksam mas och ideellas kompetens samt skapa förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser.
 • Polisen ska samverka med socialtjänsten genom att utveckla metoder för att fånga upp de som utsätts för våld i nära relationer och se till så att de får det skydd och den hjälp som är nödvändig.
 • Strömstads kommun ska som arbetsgivare, arbeta fram en vägledning för att fråga om våldsutsatthet hos medarbetare.

Insatser i den fysiska miljön

 • Förbättra belysning vid, gång- och cykelvägar i anslutning till skolor, övergångsställen och i Strömsdalen.
 • Kontinuerligt byta belysningsarmaturer till driftsäkrare LED armaturer för ökad trygghet.
 • Genomföra trygghets- och tillgänglighetsvandringar tillsammans med allmänheten för att se över trygghetshöjande faktorer som ex. trafiksäkerhet, belysning och buskage.
 • Genomföra två trygghetsvandringar vid utsedda skolor.

Gemensamma löften mellan Strömstads kommun och Tanums kommun

Utveckla samverkan mellan Strömstads kommun och Tanums kommun kring det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i gemensamma frågor.

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Strömstad?
Välkommen att höra av dig till:
Johan Hilding, Kommunpolis