Sök

Svenljunga – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2023.

Lägesbilden i Svenljunga kommun visar på att det förebyggande arbetet med ungdomar är en prioriterad fråga bland invånarna.

Polisen och Svenljunga kommun kommer därför att under 2023 initiera ett brottsförebyggande arbete enligt arbetsmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). 

Syftet med samverkan är:

  • Förhindra och förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng, inleder missbruk, utvecklar ett negativt normbrytande beteende eller vistas i destruktiva miljöer.
  • Kartlägga trender kring barn och ungdomar i riskzon, följa forskning på området samt bidra till kunskap om och spridning av lägesbilden rörande trygghet, riskbeteenden och droger i kommunen.
  • Arbeta både generellt (mot alla barn och unga), selektivt (mot vissa grupper eller områden) och indikerat (mot enskilda individer).

Inom ramen för SSPF ska kommun och polis:

  • Genomföra regelbundna möten för att kartlägga den aktuella lägesbilden i kommunen.
  • Utifrån kartläggning rikta insatser mot grupper såväl som individer.
  • Kunskapshöjande insatser så som föreläsningar, utbildningar och information i sociala medier.
  • Samverka runt evenemang som ordnas i kommunen.

Målet med samverkan är att skapa ett tryggt och säkert samhälle där barn och ungdomar känner framtidstro och är delaktiga. Målet är även att barn och ungdomar i Svenljunga kommun ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Svenljunga kommun tagit fram utifrån en lokal lägesbild och beskriver vad kommunen och polisen lovar att utföra i konkreta åtgärder under ett tidsintervall. Löftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som slöts i mars 2022. Löftet är utifrån ett medborgarperspektiv.

Annika Stomberg

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till:

Annika Stomberg
kommunpolis
annika.stomberg@polisen.se
Telefon: 0725-877431 (kontorstid)