Sök

Tanum – medborgarlöften

Medborgarlöften för 2023-2024 mellan lokalpolisområde Västra Fyrbodal och Tanums kommun

Process, framtagande av medborgarlöften i Tanums kommun

Syftet med medborgarlöften är att genom en förtroendeskapande dialog med medborgarna få ökan kunskap om medborgarnas förväntningar på Polisen och Tanums kommun.

Arbetet med framtagande av medborgarlöften har främst skett i dialog med medborgarna.

Polisen och kommunen har tagit fram en trygghetsenkät som delats ut vid personliga möten i Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad samt Tanumshede under november månad 2022. Enkäten har även gjorts tillgänglig digitalt via polisens och kommunens hemsidor. Inom polisen har det förts en medarbetardialog där synpunkter från personalen tagits till vara. I medborgardialogen framkom att medborgarna anser narkotikabrott, trafikbrott, stölder samt brott i skolmiljö vara det största problemet. Det som medborgarna önskade mest från polisens sida var ökad synlighethet/närvaro, mer trafikövervakning samt fler besök i skolor och fritidsgårdar.

Lägesbild

Stölder och inbrott sker i bostäder men mer frekvent i fritidshus, garage, maskinhallar m.m.

Våldsbrott i offentlig miljö sker främst i anslutning till krogar och restauranger på kvällstid. Ofta är alkohol inblandat. Mest frekvent sommartid.

Narkotika är mer lättillgängligt än någonsin, och inställningen till droger blir mer liberal bland ungdomar.

Våld i nära relationer är ett stort problem med stort mörkertal där bara liten andel polisanmäls.

Bedrägerierna ökar i hela landet. Äldre är extra utsatta då många bedragare riktar in sig på just äldre.

Ordningsstörningar och trafikbrott på flera platser i kommunen, där Hamnplan i Grebbestad är extra utsatt.

Genomförande

Med utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av ovan beskrivna problembild formulerar Polismyndigheten och Tanums kommunmedborgarlöften för 2023-2024.

Polisen och kommunen skall arbeta för en ökad trygghet i Tanums kommun genom följande åtgärder:

Polisen ska öka synligheten av uniformerad polis i kommunen genom:

 • Minst åttio (80) trafikkontroller med betoning på nykterhet, säkerhet och hastighet.
 • Minst fyrtio (40} fot- eller cykelpatruller i kommunen.

Polisen kommer att fokusera på området runt Hamnplan i Grebbestad och den problematik med högtspelande musik och buskörning som sker där. Både genom dialog men även genom lagföring av de som begår brott. Målet är att minska trafikbrotten och den ordningsstörning som drabbar de om kringboende.

Insatser mot narkotika

 • Polisen ska arbeta mot narkotika med syfte att minska nyrekrytering samt försvåra genomförandet av narkotikabrott. Särskilt ska beaktas brott som uppstår eller begås av och kring ungdomar.
 • Polisen och Tanums kommun ska samverka mot narkotika i krogmiljö.
 • Effektivisera arbetssätt för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot unga och unga vuxnas droganvändning.
 • Använda högstadiets lokaler som träningslokaler för hund-sök i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri skolmiljö.
 • lnformationsmöten för föräldrar med genomgång av narkotikaläget och tips och råd vad föräldrar kan göra, och vara observanta på.
 • Samarbeta med Postnord i Tanumshede då ny lagstiftning underlättar informationsutbyte mellan postbefordringsföretag och polisen vid misstanke om narkotikaförsändelser.

Förebyggande insatser

 • Polisen ska vid minst trettio (30) tillfällen göra skol- och fritidsgårdsbesök i syfte att verka relationsskapande med unga, under och efter skoltid.
 • Våld i nära relationer - Ökad samverkan mellan polis och kommun (socialtjänsten) för att öka skyddet och stödet till våldsutsatta.
 • Genom informationsmöten och information via massmedia informera äldre samt deras anhöriga om bedrägeribrott och vad man själv kan göra för att undvika att bli lurad tillsammans med kommun och intresseorganisationer.

lnformationsmöte

Tillsammans med kommunen utveckla dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det trygghets- och brottsförebyggande arbetet. Detta genom att anordna minst två (2) informationsmöten per år, där alla inbjuds att ta del av information om aktuellt brottsläge och brottsutveckling, samt möjlighet att direkt framföra synpunkter och ställa frågor till polisen och kommunen.

 • Uppmuntra och stötta invånare samt verksamheter att starta och implementera grann- och båtsamverkan i Tanums kommun. Detta genom att anordna två (2) informationsträffar per år.

Kontakta oss gärna!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Tanum?
Välkommen att höra av dig till:

Johan Hilding, kommunpolis