Sök

Tjörn – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn. Löftet innebär aktiviteter inom de områden som medborgarna och verksamheterna upplever att det finns problem inom.

Det gäller att intensifiera arbetet mot droger, kränkningar och våld, insatser i trafikmiljön, arbeta utifrån aktuella lokala lägesbilder osv. Det innefattar bl.a. föräldrastärkande insatser, att involvera föreningsliv, näringsliv och andra aktörer i att vara delaktiga i det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Medborgarlöftet är en långsiktig satsning och arbetet kommer att organiseras och samordnas i enlighet med lagstiftningen kommuner mot brott.

Målet
Det gemensamma långsiktiga målet är att öka tryggheten och förhindra och minska brottsligheten för våra invånare. För att nå målet krävs att vi arbetar både kortsiktigt och långsiktigt samt satsar på tidiga insatser i bred samverkan och att involvera flera aktörer i arbetet.

Lokala lägesbilder
Kommunerna och polisen har tagit fram lokala lägesbilder utifrån statistikunderlag där både verksamheter och medborgare har rapporterat in vad som skapar otrygghet och som ligger till grund för medborgarlöftet.

Under hösten 2022 så har det även genomförts medborgardialoger där medborgarna svarat på frågor gällande trygghet. Resultatet av medborgardialogerna visar att majoriteten av invånarna känner sig trygga.

Lägesbilden visar att det finns en röd tråd med områden som skapar otrygghet vilka är: psykisk ohälsa och kränkningar bland ungdomar, trygghetsfrågor, attityder kring
alkohol och narkotika, droghandel, buskörning och skadegörelse.

Medborgarlöftet
Det här lovar vi:

Under tiden 1 januari 2023 - 31 december 2024 lovar polisen att:

tillsammans med skola, socialtjänst, föreningsliv, näringsliv och andra aktörer arbeta och samverka utifrån det brottsförebyggande perspektivet.
tillsammans med motorburen ungdom och deras vårdnadshavare genomföra insatser i syfte att höja trafiksäkerheten.
intensifiera arbetet mot droger, kränkningar och våld i miljöer där barn och ungdomar vistas.
fokusera och prioritera särskilt utsatta brottsoffer.
i största möjligaste mån arbeta utifrån den aktuella lägesbilden i våra tre kommuner.
Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

genomföra insatser för att motverka kränkningar och motverka psykisk ohälsa
genomföra insatser för att öka trafiksäkerheten och minska buskörningen, speciella insatser riktade mot A-traktorer och EPA-traktorer.
genomföra tidiga föräldrastärkande insatser
arbeta med tidiga insatser och i bred samverkan för att motverka kriminalitet, våld i nära relation och droganvändning.
involvera föreningslivet, näringslivet och andra aktörer att vara delaktiga i det gemensamma trygghetsarbetet.
arbeta med trygghets och säkerhetsfrågor i skolmiljö.

Följ med i hur det går

Invånarna i Stenungsund, Orust och Tjörn kan följa arbetet genom: