Sök

Trollhättan – medborgarlöften

Trollhättan

Bild: Lars Hedelin

Medborgarlöfte i Trollhättan 2023–2024

Medborgarlöfte är en modell som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i en kommun. Säkerhet definieras som den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan tryggheten är individens upplevelse av säkerheten. Syftet med medborgarlöftet är att öka lokalsamhällets inflytande i trygghetsarbetet. Löftet ska ses som ett komplement till den lokala överenskommelsen om samverkan som finns mellan lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Trollhättans Stad.  Medborgarlöftet bygger på en dialog med medborgarna och fokuserar på vad de upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Som medborgare betraktas de som bor, verkar eller vistas inom området eller kommunen. Barns perspektiv har lyfts in via årets LUPP-undersökning. Årets trygghetsundersökning har genomförts av Origo Group på uppdrag av polisområde Fyrbodal.

Medborgardialogen

Polisens trygghetsundersökning

Polisens trygghetsundersökning genomfördes under hösten 2022 genom ett slumpmässigt utskick av enkät till personer i Trollhättans kommun. Denna metod bedöms ge en mer rättvisande bild av trygghetsläget än den metod som tidigare har använts, där medborgare på eget initiativ bereddes möjlighet att svara på enkäten via en länk. Svarsfrekvensen är att betrakta som hög, 525 svar av totalt 900 utskick, och utfallet kan därför betraktas som tillförlitligt. Till varje svarskategori följer ett normalvärde som baseras på utfall av de övriga trygghetsundersökningar som har genomförts i landet.

De saker som de tillfrågade ansåg vara ett problem och som hamnar över normalvärdet var berusade personer utomhus, ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen samt kvinnor som antastas.

I riskområden/områden med socioekonomiska utmaningar har medborgarna i högre grad uppfattat problematik jämfört med övriga staden. De saker som de tillfrågade i dessa områden ansåg vara ett problem och som hamnar särskilt högt över normalvärdet var nedskräpning, skadegörelse, observerat narkotikaförsäljning i området samt ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen. Detta stämmer väl överens med Polisens lägesbild avseende riskområdet. Ett av de mest prioriterade områdena att jobba med avseende problematik kopplat till detta är att förebygga nyrekrytering till kriminella miljöer.

Systematiska trygghetsronder

Utöver trygghetsundersökningen har underlag inhämtats via medborgardialoger i olika former. Vid de systematiska trygghetsronderna ges tillfälle för de som bor, verkar och vistas i stadsdelen att lämna synpunkter kring tryggheten i området. Under 2022 genomfördes fem trygghetsronder i Upphärad, Velanda, Norra Björke, Björndalen samt Karlstorp enligt samverkansöverenskommelsens åtgärdsplan 2022 mellan Trollhättans Stad och lokalpolisområde östra Fyrbodal.

Det är främst åtgärder i den fysiska miljön som efterfrågas såsom frågor gällande belysning, växtlighet och trafik/hastigheter.

LUPP

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en enkät för kommuner och regioner som vill få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort. Under hösten 2022 har samtliga eleverna på stadens kommunala skolor i åldrarna 13–16 år deltagit i undersökningen. En del av enkäten har trygghet i fokus. Under 2023 kommer resultatet analyseras gemensamt med unga.

Trygghetsenkät näringslivet

Under 2022 genomfördes även en enkät riktad till stadens näringsliv i samverkan mellan Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna, Trollhättans stad och Polisen. Resultatet visade på vanligaste brottstyperna: stöld, inbrott och skadegörelse. Upplevd otrygghet i anslutning till och från sin näringsverksamhet, varierande förtroende till polisen som påverkar anmälningsbenägenheten. Näringslivet arbetar med egna åtgärder, men har låg samverkan. I staden finns ett uthålligt företagande.

Löftet

Utifrån det som har framkommit av ovan nämnda underlag så lovar Trollhättans Stad och Polisen att under 2023–2024 arbeta för att öka säkerheten och tryggheten inom kommunen med nedan prioriterade inriktningar som utgångspunkt. Arbetet ska bedrivas kunskapsbaserat och utgå från en lokal lägesbild. Arbetet med de prioriterade områdena formuleras i en handlingsplan där orsakerna analyseras och åtgärder tas fram. Respektive verksamhet är ansvarig för att åtgärder kopplade till medborgarlöftet genomförs inom utsatt tid.

Under 2023–2025 lovar Polisen och Trollhättans Stad att arbeta utifrån följande inriktningar:

Inriktningar 2023–2024
Ökad trygghet i det offentliga rummet
Ökad trygghet i skolmiljön
Ökad trygghet tillsammans med näringslivet
Förebygga och förhindra nyrekrytering av ungdomar till kriminella miljöer

Uppföljning

Inriktningarna i medborgarlöftet följs upp och rapporteras till styrgruppen för stadens trygghetsarbete senast första kvartalet 2025.

Kontakt:

Johan Lindén, kommunpolis i Trollhättan, telefon 010-565 26 70