Sök

Uddevalla – medborgarlöften

Lokalpolisområde västra Fyrbodal- Uddevalla kommun. Medborgarlöfte för 2023-2024.

Medborgarlöften är en utveckling av den samverkansöverenskommelse som finns mellan Lokalpolisområde västra Fyrbodal och Uddevalla kommun.

Medborgarlöften är utformat som aktiviteter och åtgärder som polisen och kommunen tillsammans tar fram och genomför för ökad tryggheten och minskad brottslighet inom ett verksamhetsområde eller på en geografisk plats. Underlag för medborgarlöftet är bland annat medborgardialoger/trygghetsenkäter som kommunen och polisen genomför för att fånga upp kommuninvånares åsikter om vad som är viktigt för dem för att känna sig säkra och trygga.

Boende och verkande i Uddevalla kommun har haft möjligheten att svara på en medborgarenkät, digitalt och i pappersformat. Invånarnas uppfattning om trygghet har stor betydelse för medborgarlöftets utformning. Trygghetsbegrepp måste anses subjektivt men har stor betydelse för hur ett verksamhetsområde utvecklas. Målet att skapa trygghet gäller alla områden inom kommunen men medborgarlöftet ger möjlighet att under en period särskilt kraftsamla insatserna på en överenskommen plats eller i en särskild aktivitet.

Polisen och Uddevalla kommun har under 2021 och 2022 arbetat för att skapa en tryggare miljö i centrum där speciellt fokus riktats mot bussterminalen Kampenhof och dess närområde. Bevakningen av detta område kommer att fortgå 2023-2024.

Majoriteten av de svarande anger att de känner sig trygga i kommunen och i sitt bostadsområde, grannar och grannsamverkan tas upp som ett exempel på en bidragande faktor till en känsla av trygghet. De faktorer som påverkar otryggheten är främst polisiär närvaro, alkohol och droger i samhället, stölder, inbrott och otrygga platser med dålig belysning. En återkommande plats som skapar en känsla av otrygghet är Kampenhof i centrala Uddevalla.

Medborgarlöftet sträcker sig över åren 2023-2024, insatserna/aktiviteterna kommer att följas upp i december 2023 och revideras inför 2024.

Medborgarlöftet

Polisen och kommunen jobbar tillsammans, det arbetet ska upprätthållas och utvecklas kontinuerligt.
Sedan 2016 har Uddevalla kommun och polisen arbetat utifrån en gemensam samverkansöverenskommelse för att öka tryggheten och minska brottsligheten för invånare och verksamma i Uddevalla.

Vi har lyssnat på vad invånarna tycker

Precis som flera år tidigare har vi pratat med Uddevallas invånare om trygghet och det är ett arbete vi vill utöka för era åsikter är viktiga för vårt gemensamma arbete att skapa en trygg och säker kommun. Svaren från medborgardialogen/trygghetsenkäten, tillsammans med polisens och kommunens lägesbilder, har resulterat i löften om hur vi ska jobba brottsförebyggande och trygghetsskapande de kommande två åren i Uddevalla kommun.

Under 2023-2024 kommer det vara fortsatt fokus på de centrala delarna av Uddevalla. Ökad polisiär närvaro och synligt utifrån insatser men även i form av samverkan med kommunen genom förebyggande och repressivt arbete när det gäller alkohol och droger. Polisen och kommunen kommer under medborgarlöftets giltighetstid utveckla samarbetet med det lokala näringslivet genom information kring brottsförebyggande arbete, stöd och trygghetsvandringar.

Vidare kommer polis och kommun att utveckla arbetet mot särskilt utsatta brottsoffer exempelvis genom ett utökat samarbete med Brottsofferjouren.

Medborgarlöftet följs upp internt hos polis och kommun samt på lokala Brottsförebyggande rådets möten, vid fyra tillfällen under verksamhetsåret. I samverkan med kommunens lokala BRÅ skall kommunen och polisen bli bättre på att kommunicera ut till kommunens invånare om arbetet kring brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser.

Aktivitet 2023 När Ansvarig
Att fortsätta med den bevakning som sker i anslutning till Kampenhof och centrala stan, ordningsvakter enligt
§ Lov 3.
2023 Kommunen.
Att aktivt arbeta med Effektiv samordning för trygghet och rapportering av händelser brott. Samverka och genomföra insatser, förebyggande och repressivt mot brottslighet.
Exempel på insatser: Trygga Trappan, Drogfria platser
2023 Polisen och kommunen i samverkan med externa aktörer.
Att aktivt arbeta med ordningsproblematik och trygghetsskapande arbete i bostadsområden. Exempel på aktivitet: Trygga trappan 2023 Komunnen, polisen och bostadsbolag.
Att i Uddevalla genomföra planerade insatser mot narkotika. Minst 5 tillfällen under 2023 Polisen. Vid behov i samarbete med andra aktörer.
Att möjligheter till att organiserade trygghetsskapande initiativ understöds. 2023 Polisen och kommunen.
Att insatser utvärderas internt samt i lokala Brå som under året regelbundet följer upp insatserna och rapporterar till styrgruppen kommun/polis Lokala BRÅ' s möten, 4 tillfällen under2023 Polisen, kommunen och externa aktörer.
Att genomföra medborgadialoger avseende trygghetsfrågor. 2023 Polisen och kommunen.
Att genomföra grannsamverkansträffar 2 gr/år och utveckla arbetet med grannsamverkan. 2023 Polisen och kommunen.
Att genomföra informationsträffar till vårdnadshavare med flera gällande 2023 Polisen och kommunen.
ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel), 1 g/termin.
Att arbeta med metodstödet Drogfria platser med fokus på Kampenhof. 2023 Polisen, kommunen och externa aktörer.
Att fortsätta prioritera arbetet med särskilt utsatta brottsoffer. 2023 Polisen och kommunen i samverkan med externa aktörer.
Att förbättra information kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som bedrivs i kommunen. 2023 Polisen och kommunen i samverkan med externa aktörer.
Att genomföra riktad information till vårdnadshavare gällande mopeder och A-traktorer, 1 g/termin. 2023 Polisen och kommunen.
Att utöka och utveckla brottsförebyggande arbete
i samverkan med näringslivet.
2023 Polisen och kommunen.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Uddevalla är du välkommen att höra av dig till:

Tony Bengtsson
kommunpolis
Telefon: 010-56 517 84