Sök

Vänersborg – medborgarlöften

Fotpatrullerande poliser i Vänersborg

Bild: Lars Hedelin

Medborgarlöften 2023-2024

Inledning

Vänersborgs kommun strävar efter att vara ett social hållbart samhälle där alla människor får sina rättigheter respekterade oavsett behov och förutsättningar. För att nå dit är trygghet en viktig förutsättning, vilket i sin tur är beroende av ett fungerande brottsförebyggande arbete. Vänersborgs kommun och lokalpolisområde Östra Fyrbodal arbetar tillsammans för att kommunens medborgare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet.

Kommunen och Polisen har analyserat aktuell brottsstatistik, samt genomfört medarbetar- och medborgardialog för att skapa en lägesbild över vilka utmaningar som finns i kommunen. Den insamlade informationen ligger till
grund för inriktningen på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet under 2023-2024, där medborgarlöftet är den viktigaste delen.

Syfte

Syftet med medborgarlöften är att:

  • Skapa och ta vara på engagemang i lokalsamhället
  • Öka samverkan mellan Polisen och kommunen
  • Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter tiIl medborgarna
  • Involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

Medborgarlöften 2023-2024

Vänersborgs kommun och Polisen har för avsikt att fortsätta och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet för att skapa en långsiktighet som ska vara tydlig för kommunens invånare. Vänersborgs kommun och Polisen har valt fokusområde bostadsområdet Torpa för 2023-2024 års medborgarlöfte som båda parter vill utveckla. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ingår som en naturlig del i utvecklingsarbetet.

Bostadsområdet Torpa

Utifrån genomförd medborgardialog med människor som bor i Torpaområdet påvisar den en större upplevd otrygghet än i andra delar av kommunen. Kommunen, AB Vänersborgs bostäder och Polisen har i samverkan med lokalsamhället skapat en fördjupad lägesbild. Syftet med lägesbilden är att kunna identifierat orsaker till otrygghet, planera och därefter genomföra åtgärder för att minska antalet anmälda brott och öka tryggheten i bostadsområdet Torpa.

Fokusområden

Medborgardialogen tillsammans med medarbetardialogen har varit central i arbetet med att utforma medborgarlöftet och en tillhörande åtgärdsplan. Dialogen har utgått ifrån fem fokus områden i samarbete med invånarna.

  • Barn och ungdomsperspektivet
  • Föräldraperspektivet
  • Hemmiljön
  • Fysiska miljön
  • Kriminalitet

Under 2023 och 2024 genomförs de av lokalt Brå beslutade åtgärderna tillsammans med invånarna på Torpa. Det innebär att konkreta och mätbara insatser kommer att genomföras utifrån varje fokusområde.

Arbetssätt och organisation

Medborgarlöftena är en central del i kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och sker i samverkan med flertalet aktörer som exempelvis lokalt näringsliv och föreningsliv. Allmänhetens synpunkter på trygghet och säkerhet är en viktig del för arbetets inriktning.

För att nå de uppsatta målen inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet finns en tydlig arbetsstruktur där arbetet utgår ifrån det lokala brottsförebyggande rådet (Brå). Lokalt Brå är styrgrupp för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, vars uppgift är att skapa förutsättningar för samverkan, förankra och ge mandat. Samtliga kommunala förvaltningar deltar i arbetet. Vänersborgs kommunpolis ingår och deltar aktivt i det lokala Brå.

Uppföljning av medborgalöftet

Beslutad åtgärdsplan för medborgarlöftet följs upp och rapporteras till lokalt Brå fortlöpande.

Gemensamt ansvar

Kommunens lokala brottsförebyggande råd samt lokalpolisområde Östra
Fyrbodal är processägare och ansvarig för revidering, utveckling och uppföljning
av beslutade aktiviteter samt att arbetet drivs framåt. Respektive
verksamhet är ansvarig för att aktiviteter inom medborgarlöftet genomförs
inom utsatt tid. Parterna åtar sig att boka regelbundna träffar för informationsdelning
och kunskapsutbyte. En kommunikationsplan ska upprättas och ingå som ett gemensamt ansvar mellan parterna. Överenskommelse om nya åtaganden, ska träffas minst vart annat år.

Medborgarlöftenas giltighetstid

Medborgarlöftet gäller från 2023-01-01 dock längst till och med 2024-12-31.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Vänersborg är du välkommen att höra av dig till:

Erika Gustavsson, kommunpolis
Telefon: 010-5652686