Sök

Vara – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2023-2024

Ett medborgarlöfte är en del av den lokala polisen och Vara kommuns samverkansöverenskommelse. Det ingår i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Löftet utgår från den lokala lägesbild som gemensamt har tagits fram. Detta har skett bl.a. genom dialog med Vara kommuns medborgare samt kommun– och polisanställda i området.

Lägesbild – identifierade områden

Resultatet från dialoger tillsammans med statistik visar en gemensam lägesbild där följande fokusområden är prioriterade:

 • Otrygga platser i kommunen.
 • Trafiken i allmänhet
 • Situationen kring motorburen ungdom
 • Narkotika och andra droger främst bland våra ungdomar.

Lägesbilden uppdaterar vi löpande genom bland annat så kallade VEST-möten. Vid dessa möten görs regelbundna uppdateringar av nuläget. Här deltar polisen och ett tiotal andra aktörer från kommun, näringsliv och lokalsamhället i övrigt.

Vårt gemensamma löfte till medborgarna i Vara 2023-2024

 • För en ökad upplevd trygghet i Vara kommun ska Polis och kommun i samverkan förebygga och förhindra bruk av droger i trafiken, på offentliga platser och i skolmiljö.
 • Genomföra tätortsvandringar/dialogmöten med tillhörande uppföljning och återkoppling.
 • Kommunen och polisen lovar att arbeta med frågan kring motorburen ungdom med fokus på alla involverade parters behov.

Polisen lovar medborgarna:

 • Polisen ska vara synlig genom återkommande närvaro/fotpatrullering på platser som kan upplevas som otrygga. Otrygga platser identifieras i den lokala lägesbilden via våra VEST- möten.
 • Polisen ska genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella och drogpåverkade förare. Hög hastighet och andra trafikfarliga beteenden ska också vara i fokus.
 • Polisen ska spontant och utan förekommen anledning besöka skolor, fritidsgårdar och miljöer där ungdomar vistas i syfte att skapa trygghet och goda relationer. Vi vill även tidigt upptäcka ungdomar i riskzon och snabbt kunna agera kring detta.
 • Polisen lovar att besöka alla klasser i årskurs 7 för att bl.a. skapa relationer och prata om lag och rätt.
 • Polisen ska samverka med socialtjänst, skola och fritidsverksamhet. Vid behov ska polisen genomföra förebyggande insatser mot användande av droger i exempelvis skolmiljö.
 • Polisen ska aktivt jobba med grannsamverkan och genomföra nya uppstartsmöten.

Vara kommun lovar medborgarna:

 • Kommunen ska ha beredskap och resurs för att kunna genomföra orossamtal, förhindra och förebygga utanförskap, fysisk och psykisk ohälsa, våld och missbruk med särskilt fokus på ungdomar.
 • Vara kommun ska ha beredskap att stötta medborgare som behöver hjälp att komma ur ett missbruk.
 • Kommunen ska vid särskilda behov införa utökad övervakning vid skolor, Resecentrum eller vid andra utsatta platser.
 • Kontinuerligt jobba med den fysiska miljön i kommunen ur ett brottsförebyggande perspektiv.

 

Kristoffer Hjelm kommunpolis i Grästorp Vara och Essunga.

Kristoffer Hjelm kommunpolis i Vara, Grästorp och Essunga.

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten?Välkommen att höra av dig till:

Kristoffer Hjelm Kommunpolis Vara