Vellinge – medborgarlöften

Samverkansöverenskommelse tecknad mellan Vellinge kommun och lokalpolisområde Trelleborg.

Samverkansöverenskommelse Vellinge 2019-2022


Detta är våra löften för 2017!

Detta medborgarlöfte utgår ifrån polisens och kommunens samverkans-överenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Löftet baseras på den lokala problembilden som har tagits fram av polisen och kommunen, och på synpunkter som kommuninvånare framfört på ett medborgardialogmöte. 

Situationen inför medborgarlöftet

Polisens och kommunens gemensamma lägesbild tar sin utgångspunkt i polisens brottsstatistik, den senaste trygghetsmätningen, medborgardialoger samt kontakt med lokala aktörer i Vellinge kommun.

Problemen som ligger till grund för detta medborgarlöfte är skadegörelser, ofredanden, narkotikabrott och hänsynslös trafik med bilar och mopeder i kommunen. Problemen orsakas främst av ungdomar, och ungdomsbrottsligheten oroar, då den antyder att allt inte står rätt till. Den skapar lidande hos brottsoffer och kan vara en första signal på problem som kommer att påverka den unges fortsatta väg genom livet.

Det här lovar vi

  • Polisen ska vara synlig vid tider och på platser där ungdomsbrottslighet är mest framträdande. Polisen förbinder sig att arbeta med dessa problem under tid som motsvarar två heltidstjänster under ett år. 
  • Polisen fortsätter arbetet med att fånga upp ungdomar med riskbeteenden för att förhindra att ungdomarna hamnar i kriminalitet och missbruk. Detta görs genom att ha samtal med aktuella ungdomar och deras föräldrar samt genom underrättelser till socialtjänsten. 
  • Kommunen och polisen kommer tillsammans med medborgarna genomföra två trygghetsvandringar. Detta genomförs på platser som upplevs som otrygga i syfte att öka tryggheten. 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen med aktiviteterna i detta medborgarlöfte är att den upplevda tryggheten bland medborgarna i Vellinge kommun ska öka och att utsattheten för brott som orsakas av ungdomar ska minska. Medborgarlöftet ska även bidra till ett ökat förtroende för polisen och en känsla av att polisen bryr sig om de lokala problemen. Det är vår förhoppning att medborgarna i Vellinge kommun vill vara delaktiga och bidra till förverkligandet.

Dokument