Bra att känna till om polisens inköp

Polisens upphandlingar ska vara hållbara, transparenta och ske enligt gällande regelverk.

Hållbara inköp – så bidrar vi

Hållbar upphandling är ett viktigt verktyg för att bidra till en hållbar omställning i samhället.

De flesta varor och tjänster ger upphov till en hållbarhetspåverkan vid tillverkning, användning, återvinning och kassering. Inom vissa branscher finns det även risk för mänskliga missförhållanden kopplade till tillverkning och transport.

Polisen har ett ansvar för att minimera den negativa hållbarhetspåverkan som är kopplad till de varor och tjänster som vi köper in. Vår miljöpolicy fastställer därför att vi ska ställa relevanta miljökrav samt krav på socialt ansvarstagande i leverantörskedjorna när vid inköp av varor och tjänster.

Några exempel på bestämmelser och mål som polisen tar hänsyn till för att göra hållbara inköp:

  • Lagen om offentlig upphandling
  • Förordningen om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader
  • Internationell kemikalielagstiftning
  • Internationella konventioner om mänskliga rättigheter
  • Globala hållbarhetsmålen för år 2030 
  • Regeringens upphandlingsstrategi 

Korruption och jäv – så agerar vi

Offentlig upphandling brukar pekas ut som ett särskilt riskområde för korruption. Polisen arbetar aktivt och systematiskt för att förebygga oegentligheter i myndighetens upphandlingsärenden. Det innebär bland annat att vi inte tar emot gåvor samt att frågor om jäv tas på stort allvar. Du kan läsa mer om korruption inom offentlig upphandling på Konkurrensverkets webbplats.

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Detta gäller även i upphandlingar, vilket innebär att allmänheten som grundregel har rätt att ta del av till exempel upphandlingsdokument, anbud från olika leverantörer samt avtal mellan upphandlande organisationer och deras leverantörer. Det finns dock begränsningar i offentlighetsprincipen. Först måste en handling anses vara en allmän för att omfattas av offentlighetsprincipen. Men även om en handling är allmän och därmed offentlig innebär det inte att alla uppgifter i handlingen får lämnas ut. Rätten att ta del av uppgifter i allmänna handlingar kan begränsas av bestämmelser om sekretess. Läs gärna mer om detta på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Säkerhetsskyddad upphandling.

Företag som levererar till polisen kan behöva teckna säkerhetsskyddsavtal om uppdraget omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Läs mer om säkerhetsskyddad upphandling på sidan Säkerhetsskyddad upphandling