Sök

Berg – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Löftet utgår från en lokal problembild baserad på underrättelser, medborgar- och medarbetardialoger, kunskap som finns hos polisen och kommunen samt brottsstatistik.

Utifrån de lokala kartläggningarna och den lokala problembilden har följande fokusområden prioriterats för långsiktig samverkan:

  • Trafiksäkerhet
  • Bruk av ANDT i kommunen, särskilt fokus på unga 
  • Brottslighet som påverkar lokalsamhället. 

Utöver ovan fokusområden kommer Bergs kommun och polisen följande två år att arbeta för en bättre kartläggning av brott som sker i nära relation och mäns våld mot kvinnor i kommunen. Målet är att få en bättre lägesbild över den brottsproblematiken i syfte att öka förutsättningarna för rätt förebyggande åtgärder lokalt.

Utifrån nämnda fokusområden ger polisen och kommunen följande medborgarlöfte. De åtgärder och aktiviteter som planeras för att uppfylla medborgarlöftet beskrivs i åtgärdsplanen

Medborgarlöfte för 2023-2024

Utifrån de framtagna fokusområdena ger polisen och kommunen följande medborgarlöften. 

Trafiksäkerhet

Bergs kommun har i perioder ett högt trafikflöde bland annat genom det stora antalet besökare som kommer till kommunen eller länet via vägnätet.

Medborgardialogerna visar också att trafikrelaterad brottslighet i hög grad både engagerar och oroar många medborgare i kommunen.

Polisen och kommunen lovar därför att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet, på väg och i terräng, i Bergs kommun.

Syftet är att försöka tillmötesgå medborgarnas önskemål och behov samt minska olycksrisken och därigenom öka känslan av trygghet hos medborgarna

Bruk av ANDT i kommunen, särskilt fokus på unga

Narkotikaanvändandet i Bergs kommun och länets övriga kommuner bekräftas sedan hösten 2021 även genom avloppsvattenmätningar.

Resultaten från mätningarna tillsammans med statistik från polisen och det som framkommer i polisens medarbetardialoger samt underrättelser från allmänheten ger signaler om en mer tillåtande attityd och en normalisering gällande narkotika som inte är önskvärd. Polisen och kommunen tycker att det är viktigt att samverka för att förebygga, motverka och förhindra narkotika i samhället.

Polisen och kommunen ger därför löfte om att arbeta förebyggande för att påverka bruk av ANDT i kommunen, med särskilt fokus på unga.

Brottslighet som påverkar lokalsamhället

Brottslighet som påverkar medborgarna i Bergs kommun påverkar också den upplevda tryggheten.

Polisen och kommunen har utifrån den information som finns i statistik och även återkommer i medborgardialoger därför prioriterat att ge löfte om att samverka för att förebygga bedrägerier och inbrott i Bergs kommun.

Polisen och kommunen lovar att löpande arbeta för att förbättra och utveckla nuvarande samverkan samt söka nya samarbetsområden.

Medborgarlöftet och de planerade åtgärderna följs upp löpande och redovisas genom kommunikaton en gång per år. 


Sammanfattning av resultetet Medborgarlöfte 2021-2022