Sök

Uppföljning medborgarlöfte 2021-2022 i Bergs kommun

Medborgarlöftet för 2021 - 2022 har summerats av Bergs kommun och polisen och en sammanfattning av resultatet presenteras nedan.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet.

Polisen har åter haft möjlighet att genomföra trafikövervakning med fokus på nykterhet. Fortsatt fokus också på hastighet och beteende. Vid misstanke om rattfylleri erbjuds kontakt med beroendevård i kommunen.

Kommunen för fortsatt dialog med trafikverket gällande kommunens trafikmiljö.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande med ungdomar och unga vuxna gällande ANDT.    

Polisen har bl. a. med hjälp av kommunen använt andra metoder för att nå ut med information under den tid då pandemin medförde begränsningar gällande fysiska besök. Även kommunen har anpassat sina arrangemang för att kunna erbjuda unga och ungdomar aktiviteter under pandemin. Kommunen och polisen har samverkat i möten både digitala och fysiska för att hantera ANDT frågor och brottsförebyggande frågor gällande ungdomar och unga vuxna i Bergs kommun.

De fysiska besöken bestående av konsekvensföreläsningar i klass 8 har åter genomförts efter ett års uppehåll liksom besök av narkotikahund.   

Polisen och kommunen ger löfte om att samverka för att förebygga bedrägerier och inbrott.

Information om bedrägerier har spridits i olika forum och kanaler både lokalt, digitalt och även brevledes till särskilt utsatt grupp. I samverkan där det funnits anledning till det.

Informationsinsats om Grannsamverkan har medfört att antalet Grannsamverkansområden i kommunen ökat.


Medborgarlöfte Bergs kommun 2023-2024