Sök
Stäng Meny

Härjedalen – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Medborgarlöfte 2023-2024

Medborgarlöftet utgår från en lokal problembild baserad på underrättelser, medborgar- och medarbetardialoger, kunskap som finns hos polisen och kommunen samt brottsstatistik.

Utifrån de lokala kartläggningarna och den lokala problembilden har följande fokusområden prioriterats för långsiktig samverkan:

  • Trafiksäkerhet
  • Bruk av ANDT i kommunen
  • Brottslighet som påverkar lokalsamhället

Utifrån dessa fokusområden ger polisen och kommunen följande medborgarlöften.

Trafiksäkerhet

Härjedalens kommun har i perioder ett högt trafikflöde bland annat genom det stora antalet besökare som kommer till kommunen via vägnätet.

Medborgardialogerna visar också att trafikrelaterad brottslighet i hög grad både engagerar och oroar många medborgare i kommunen.

Polisen och kommunen lovar därför att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet, på väg och även i terräng, i Härjedalens kommun.

Syftet med arbetet är att försöka tillmötesgå medborgarnas önskemål och behov samt minska olycksrisken och därigenom öka känslan av trygghet för medborgarna.

Bruk av ANDT i kommunen, särskilt fokus på unga

Narkotikaanvändandet i Härjedalen och länets övriga kommuner bekräftas sedan hösten 2021 även genom avloppsvattenmätningar.

Härjedalens kommun har i jämförelse med övriga kommuner i länet höga värden på vissa narkotikapreparat.

Resultaten från mätningarna tillsammans med övriga indikatorer ger signaler om ökad narkotikaförekomst i samhället och en mer tillåtande attityd gällande narkotika som inte är önskvärd.

Polisen och kommunen tycker att det är viktigt att samverka för att förebygga, motverka och förhindra bruk av narkotika i samhället och kommunen.

Polisen och kommunen ger därför löfte om att fortsätta arbeta förebyggande för att påverka bruk av ANDT, med särskilt fokus på unga.

Brottslighet som påverkar lokalsamhället

Brottslighet som påverkar medborgarna i Härjedalens kommun påverkar också den upplevda tryggheten.

Polisen och kommunen har utifrån den information som finns i statistik och även återkommer i medborgardialoger därför prioriterat att ge löfte om att samverka för att förebygga bedrägerier och inbrott i Härjedalens kommun.

Polisen och kommunen lovar, utöver ovan löften, att löpande arbeta för att utveckla nuvarande samverkan samt söka nya samarbetsområden

Följ med i hur det går

Medborgarlöftet och de planerade åtgärderna följs upp löpande och redovisas genom kommunikation en gång per år. 


Sammanfattning av resultetet Medborgarlöfte 2021-2022