Sök

Uppföljning medborgarlöftet 2021-2022

Medborgarlöftet för 2021 - 2022 har summerats av Härjedalens kommun och polisen och en sammanfattning av resultatet presenteras nedan.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet

Polisen har åter haft möjlighet att genomföra trafikövervakning med fokus på nykterhet. Fortsatt fokus också på hastighet och beteende. Vid misstanke om rattfylleri erbjuds kontakt med beroendevård i kommunen.

Polisen har gett information om trafikregler och säkerhet i flera forum både skriftligt och muntligt, ibland gemensamt m kommunen.

Kommunen för återkommande dialog med trafikverket gällande kommunens trafikmiljö i frågor om både belysning och hastighet.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande med ungdomars och unga vuxnas attityder främst gällande alkohol, narkotika och tobak

Polisen har, ibland med hjälp av kommunen, använt andra metoder för att nå ut med information under den tid då pandemin medförde begränsningar gällande fysiska besök.

Konsekvensföreläsningar har genomförts i åk 8 båda åren liksom sök av narkotikahund i skolmiljö.

Även kommunen har anpassat sina arrangemang för att kunna erbjuda unga och ungdomar aktiviteter under pandemin.

Kommunen och polisen har samverkat i möten, både digitala och fysiska, för att hantera ANDT frågor och brottsförebyggande frågor gällande ungdomar och unga vuxna i Härjedalens kommun.

Kommunen genomför utbildningar och arbetar aktivt enligt handlingsplan med frågor som rör ANDT i skolan. 

Kommunen arbetar också aktivt med ”Tobaksfri duo” och har en hög andel elever som skriver kontrakt, Nästan alla elever i åk 6 - 9 i Härjedalen har anslutit sig till Duon! Arbete pågår även för att uppnå rökfria skolgårdar.

Varje år genomförs en drogvaneundersökning i kommunen i syfte att kartlägga ungas drogvanor samt ge underlag för samverkan med andra samhällsaktörer

Kommunen och polisen deltar fortsatt aktivt i arbetet med illegala försändelser i postflödet.

Polisen och kommunen ger löfte om att samverka för att förebygga bedrägerier och inbrott.

Information om bedrägerier har spridits i olika forum och kanaler både lokalt, digitalt och även brevledes till särskilt utsatt grupp. I samverkan där det har funnits anledning.

Informationsinsats om Grannsamverkan har medfört att antalet Grannsamverkansområden i kommunen har ökat.