Kungälv – medborgarlöften

I vårt medborgarlöfte för 2020-2021 har vi särskilt fokus på trygghet, narkotika, trafik och brottsaktiva.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg Kungälv-Ale och Kungälvs kommun gör till invånarna under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet. Det här lovar vi mellan 2020 - 2021:

Insatser för ökad trygghet

Polis

 • Kommer att öka närvaron och vara på plats vid 200 tillfällen i syfte att verka trygghetsskapande.

Västtrafik

 • Ökad närvaro av ordningsvakter i kollektivtrafiken på utvalda hållplatser och/eller resecentrum beroende på LOV 3 områden.
 • Ge möjlighet för nattvandrare/trygghetsvärdar eller motsvarande att under uppdrag åka fritt inom kollektivtrafiken i syfte för en ökad trygghet.
 • Trygghetsåkning i kollektivtrafiken för att öka tryggheten på hållplatser i samverkan med Trafikkontoret och andra aktörer.
 • Trygghetsvärdar som rör sig i kollektivtrafiken i hela regionen som via sin synlighet och kommunikativa förmåga skapar en känsla av trygghet.
 • Samverka med kommuner och polismyndigheten samt delta i gemensamma insatser för att öka trygghetskänslan i kollektivtrafiken.

Trygga ungdomsmiljöer

 • Trygga Ungdomsmiljöer ser resecentrum och Kongahällacenter som centrala platser i sitt uppsökande arbete. Dessa platser är prioriterade i enhetens förebyggande arbete och fortsatt samverkan utifrån med andra aktörer ska fortsätta utvecklas.

Räddningstjänst

 • Vi kommer genomföra minst 10 relationsbyggande aktiviteter kring resecentrum/ Kongahälla shopping.

Vuxen på stan - nattvandring

 • Vi ser resecentrum som en naturlig plats där alla typer av människor samlas på för att resa kollektivt. När vi är ute och trygghetsvandrar så kommer vi alltid att uppsöka resecentrumet för att öka tryggheten. Vi försöker även vid vissa tillfällen åka kollektivt så att du ska känna dig trygg när du åker buss.

Insatser för att motverka narkotikaproblematiken

 • Minst två narkotikainsatser med inriktning mot ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Polis
 • Utskick av brev om narkotikaproblematik till föräldrar till ungdomar mellan 12 och 18 år. Informationen omfattar även hur man kan få stöd av kommunen. Kommun
 • Att föräldrar till ungdomar i skolår 8 bjuds in till möte på respektive skola i syfte att få information om narkotikasituationen i kommunen och hur man kan motverka att ungdomarna använder narkotika. Kommun

Insatser för ökad trafiksäkerhet

 • Minst 20 trafikkontroller med fokus på hastighet utifrån medborgarnas önskemål. Polis
 • Två insatser med fokus på trimmade mopeder och A-traktorer. Polis
 • Information om trygg och säker mopedåkning kommer att skickas ut till samtliga föräldrar i kommunen som har ungdomar som fyller 15 år. Kommun

Riktade insatser mot brottsaktiva fortsätter

De så kallade brottsaktiva är få men står för en stor andel av den totala brottsligheten. De har ofta ett pågående missbruk som i sin tur också ofta leder till ordningsstörningar och otrygghet i samhället. För att nå största möjliga effekt i arbetet med dessa individer måste samverkan ske med andra myndigheter och organisationer.

Då vi sett en ökad skötsamhet från de fåtal individer som har varit aktuella i fjolårets medborgarlöfte kommer vi att fortsätta vårt fördjupade samarbete mellan frivård, socialtjänst och polis. Det gör vi genom lagföring, erbjudande av behandling och ökad fokus på målgruppen.

Följ med i hur det går

Medborgarna i Kungälv kan följa arbetet med medborgarlöftet genom:

 • Medborgardialogerwww.polisen.se/om-polisen/medborgarloften/
 • Facebook: Polisen Kungälv och Ale
 • www.kungalv.se
 • Facebook: Kungälvs kommun

Vill du veta hur vi uppfyllde förra årets löfte? Lär mer här:

Så här uppfyllde vi medborgarlöftet i Kungälv 2018-2019

Så här uppfyllde vi medborgarlöftet i Kungälv 2017-2018

Har du tips och idéer om hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Kungälv? Välkommen att höra av dig till:

Christian Nordén
Tf. kommunpolis
010-565 19 92