Sök
Stäng Meny

Lund – medborgarlöften

Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och lokalpolisområde Lund 2024-2027 (PDF) (pdf, 273 kB)


Medborgarlöfte Tryggt östra Lund (gäller från maj 2020)

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga. Arbetet syftar till att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgarlöftet för 2020 i Lunds kommun har tagits fram i samarbete mellan olika förvaltningar inom Lunds kommun, Räddningstjänsten Syd och lokalpolisområde Lund och gäller till och med 20.12.31. (Uppdatering 2021-01-29: Löftet har förlängts att gälla till den 30 juni 2021).

Situationen idag samt hur löftet togs fram

Löftet har riktat in sig på byarna i östra Lund. Det senaste året har vi sett en förändring i anmäld brottslighet i de östra kommundelarna. Från att ha minskat i samma takt som Lunds innerstad har vi nu sett att de östra kommundelarna istället visar upp ett ökat antal anmälda brott.

Trygghetsmätningen visar att de östra kommundelarna visar upp en högre grad av otrygghet i årets mätning. Med anledning av bland annat detta fick vi i uppdrag av politikerna i Lunds BRÅ att utveckla ett nytt medborgarlöfte kring östra Lund. Skadegörelsen ska minska och den fysiska miljön ska ses över. Vidare är inriktningen att vi ska jobba med både situationell prevention och social prevention.

Medborgarlöftet är en bilaga till den samverkansöverenskommelse som finns mellan Lunds kommun och lokalpolisområde Lund.

Under hösten 2019 togs en gemensam bild fram med fokus på de östra kommundelarna. Lägesbilden innehåller olika delar såsom medborgardialog, medarbetardialog och kommunens olika förvaltningars bild, men även resultatet av trygghetsmätningen, antalet anmälda brott samt underrättelsetjänstens bild har tagits in i lägesbildsarbetet.

Lägesbildsarbetet har utmynnat i ett antal fokusområden enligt följande:

  • Trafik – Inkluderar trafikbrott, trafikmiljö och fordonsrelaterade problem.
  • Ungdomar – Inkluderar samlingsplatser, både positiva och negativa samt att fokus ska läggas på att skapa en dialog.
  • Narkotika och missbruk – Inkluderar att minska mörkertalet samt att öka mängden förebyggande information.
  • Tillgänglighet och kommunikation – Inkluderar tillgänglighet för fritidsverksamhet och ökad samverkan med byarna.
  • Upplevd trygghet - Inkluderar att se över den fysiska miljön så att denna upplevs tryggare och inte uppmanar till lagbrytande beteende.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Det övergripande målet med medborgarlöftet för år 2020 är att invånarna i Lunds kommuns östra delar ska känna sig trygga och att brottsligheten ska minska från nivåerna som var 2019.

Målet med medborgarlöftet för år 2020 är också att vi ska genomföra de aktiviteter som vi gemensamt kommit fram till under hösten 2019 (se aktivitetsplan nedan). Antalet aktiviteter per by motsvaras av den framtagna lägesbilden/problembilden.

Uppföljning kommer att ske på våra SNÖ möten första måndagen varje månad samt på lokala BRÅs möten under 2020.

Slutuppföljning kommer att ske under början av 2021 av Lunds Universitet.(Uppdatering 29/1: Löftet har förlängts till den 30 juni 2021 och slutuppföljning sker därefter). 

Följ med i hur det går!

Följ arbetet med medborgarlöftet på polisens och kommunens Facebook-sidor, i traditionella medier samt på kommunens, polisens samt räddningstjänstens hemsidor.

Aktivitetsplan Medborgarlöfte Tryggt östra Lund (pdf, 453 kB)
Uppdaterad 29 januari 2021.


Medborgarlöften 2016/2017

Andra versionen medborgarlöften i Lund handlade om Trygg ungdom. Här kan du läsa en utvärdering gjord av Lunds Universitet. 

Utvärderingsrapport: Medborgarlöfte i Lunds kommun 2016/2017, Trygg ungdom (pdf, 1 MB)


Medborgarlöften 2015/2016

Den första omgången medborgarlöften i Lund fokuserade på området runt centralstationen i Lund, den så kallade "C-triangeln". Här kan du läsa utvärderingen av arbetet med löftena under 2015.

Rapport: Uppföljning av arbetet med Lunds medborgarlöften år 2015 (pdf, 335 kB)

Dokument