Sök

Kinda – medborgarlöften

Kinda kommun och polismyndigheten samverkar i syfte att långsiktigt arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande.

En gemensam handlingsplan, som har sin grund i en lokal lägesbild, är grunden för arbetet. Medborgarlöftet utgör en liten del av aktiviteterna i handlingsplanen och utgår till största delen ifrån det som kommuninvånare i Kinda, i medborgadialoger, har uttryckt vara problem och skapa otrygghet.

Lägesbild

Kinda kommun har fortsatt relativt få anmälda brott och en begränsad problembild. Medborgardialoger visar att majoriteten är trygga i Kinda kommun. Bedrägeribrott och försök till bedrägeri är det vanligaste anmälda brottet i Kinda kommun. Trafikrelaterade problem, oro för ett upplevt ökat missbruk av narkotika och tillgreppsbrott är det som tydligast berör medborgarna. Hot och våld och inte minst våld i nära relationer är ett viktigt område där det sannolikt finns ett mörkertal vad gäller utsatthet.

Medborgarlöfte Kinda kommun 2024-2025

Utifrån KinBrå:s fokusområden lovar Polismyndigheten och Kinda kommun följande:

Fokusområde Narkotika

 • Polisen ska upptäcka och rapportera narkotikabrott och tillsammans med kommunen arbeta med förebyggande insatser.
 • Vi ska tillsammans arbeta för att i ett tidigt skede upptäcka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk.
 • Vi ska tillsammans arbeta för att sprida kunskap om hur man kan få stöd och hjälp i narkotikafrågor och hur man kan tipsa polisen om narkotikabrottslighet.

Fokusområde Trafiksäkerhet

 • Vi ska tillsammans, årligen, genomföra en trafiksäkerhetsdag för åk 8 på Värgårdsskolan.
 • Polisen ska arbeta med trafikövervakning särskilt inriktad mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser.
 • Kommunen ska sätta upp en elektronisk hastighetstavla på platser där medborgarna upplever problem med hastighetsöverträdelser.
 • Vi ska tillsammans arbeta mot buskörning på prioriterade platser.

Fokusområde Tillgreppsbrott

 • Vi ska tillsammans informera om grannsamverkan och bibehålla alternativt öka antalet grannsamverkansområden.
 • Vi skall tillsammans öka samarbetet med näringsidkare och fastighetsägare av flerbostadshus för att informera om brottsförebyggande insatser vad gäller tillgreppsbrott.

Fokusområde Hot och våld

 • Vi ska tillsammans arbeta med förebyggande insatser vad gäller hot och våld.

Bedrägerier/välfärdsbrott

 • Vi ska tillsammans öka kunskapen hos våra medborgare om hur man skyddar sig mot bedrägerier Fokusområde Trygghet
 • Vi ska tillsammans genomföra trygghetsbesiktningar som leder till trygghetsfrämjande åtgärder i samhällsmiljön.
 • Vi ska tillsammans, inom ramen för SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid), arbeta för en trygg miljö för våra ungdomar.
 • KinBrå och områdespolisen ska ha ett tätt samarbete med avstämningar var 14:e dag.

Uppföljning av medborgarlöften för Kinda kommun