Sök

Uppföljning av medborgarlöften för Kinda kommun

Polisen och kommunens arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.

Medborgarlöfte Kinda kommun 2022-2023

Fokusområde Narkotika

 • Polisen ska upptäcka och rapportera narkotikabrott och tillsammans med kommunen arbeta med förebyggande insatser.
 • Vi ska tillsammans arbeta för att i ett tidigt skede upptäcka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk.
 • Vi ska tillsammans arbeta för att sprida kunskap om hur man kan få stöd och hjälp i narkotikafrågor och hur man kan tipsa polisen om narkotikabrottslighet.

Fokusområde Trafiksäkerhet

 • Vi ska tillsammans, årligen, genomföra en trafiksäkerhetsdag för åk 8 på Värgårdsskolan.
 • Polisen ska arbeta med trafikövervakning särskilt inriktad mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser.
 • Kommunen ska sätta upp en elektronisk hastighetstavla på platser där medborgarna upplever problem med hastighetsöverträdelser.
 • Vi ska tillsammans arbeta mot buskörning på prioriterade platser.

Fokusområde Tillgreppsbrott

 • Vi ska tillsammans informera om grannsamverkan och bibehålla alternativt öka antalet grannsamverkansområden.
 • Vi skall tillsammans öka samarbetet med näringsidkare och fastighetsägare av flerbostadshus för att informera om brottsförebyggande insatser vad gäller tillgreppsbrott.

Fokusområde Hot och våld

 • Vi ska tillsammans arbeta med förebyggande insatser vad gäller hot och våld.

Bedrägerier/välfärdsbrott

 • Vi ska tillsammans öka kunskapen hos våra medborgare om hur man skyddar sig mot bedrägerier Fokusområde Trygghet
 • Vi ska tillsammans genomföra trygghetsbesiktningar som leder till trygghetsfrämjande åtgärder i samhällsmiljön.
 • Vi ska tillsammans, inom ramen för SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid), arbeta för en trygg miljö för våra ungdomar.
 • KinBrå och områdespolisen ska ha ett tätt samarbete med avstämningar var 14:e dag.

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöften för Kinda kommun 2023

Polisen ska upptäcka och rapportera narkotikabrott och tillsammans med kommunen arbeta med förebyggande insatser.

Tertial 1

6 st. narkotikabrott eget bruk.

5 st. narkotikabrott innehav.

Åk 8 narkotika- och gängprevention genomfört.

Hundsök på högstadiet genomfört.

Utbildning för vissa tjänstepersoner gällande narkotikatecken genomfört.

Narkotika- och gängprevention på samtliga föräldramöten åk 7-9 genomfört.

Vi ska tillsammans arbeta för att i ett tidigt skede upptäcka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk.

Tertial 1

Polisen har under perioden arbetat med insatser i miljöer där narkotika förekommer.  Det finns ett nära samarbete med sociala aktörer. Syftet är bl.a. att minska exponeringen för droger samt nyrekryteringen till drogmissbruk.

Information till centrala elevhälsan genomförd.

Tät kontakt med skolpersonal för att fånga upp ev. individer.

Vi ska tillsammans arbeta för att sprida kunskap om hur man kan få stöd och hjälp i narkotikafrågor och hur man kan tipsa polisen om narkotikabrottslighet.

Tertial 1

Polisen delger information/kunskap om hur man kan få stöd och hjälp i samband med ingripande där narkotika förekommer men även förebyggande vid informationsmöten/ träffar med ungdomar.

Flertalet tillfällen kommunicerat via kommunens digitala kanaler om att tipsa/anmäla till polisen

Informerat på samtliga föräldramöten åk 7-9 om stöd och hjälp samt tipsa/anmäla till polisen.

Kommunen och polisen ska årligen genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever i åk 8 på Värgårdsskolan.

Tertial 1
Genomförd för samtliga elever i åk 8. Planerar även liknande dag för alla i åk 4.

Polisen ska arbeta med trafikövervakning särskilt riktad mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser.

Tertial 1

4 st. rattfylleri under påverkan av alkohol.

3 st. rattfylleri under påverkan av narkotika.

Under feb, mars och april har polisen bl.a. haft tre veckor med insatser i yrkestrafik, trygghetsskapande- hastighet samt trafiksäkerhet hastighet.

Tipsat polisen om lämpliga platser för trafikövervakning

Kommunen ska sätta upp en elektronisk hastighetstavla på platser där medborgarna upplever problem med hastighetsöverträdelser.

Tertial 1

Samtliga skolor har fått en egen tavla.

Mobil tavla uppsatt på 3 olika platser under perioden.

Vi ska arbeta tillsammans mot buskörning på prioriterade platser.

Tertial 1

4 st. vårdslöshet i trafik

2 st. olovlig/grov olovlig körning.

Tillsyn över prioriterade platser. Samverkan med kommunen sker via Kinbrå där möjligheten att se över platserna sker. Bl.a. genom skyltning, tillgänglighet osv.

Träffar med EPA- och mopedbilsförare vid flera tillfällen. Event under Kise-marken

Vi ska tillsammans informera om grannsamverkan och bibehålla alt öka antalet grannsamverkansområden.

Tertial 1

Polisen startar upp grannsamverkan i föreningar där intresse finns. Skickar ut aktuell info till aktiva samverkansgrupper och meddelar om man kan se en ökad brottslighet i kategorierna bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Informerat om grannsamverkan genom kommunens mediakanaler samt under träffar med kommuninvånare

Vi ska tillsammans med näringsidkare och fastighetsägare av flerbostadshus för att informera om brottsförebyggande insatser vad gäller tillgreppsbrott.

Tertial 1
Möten med Stiftelsen Kindahus var 4:e vecka

Vi ska tillsammans arbeta med förebyggande insatser vad gäller hot och våld.

Tertial 1

Ny handlingsplan för hot och hot om våld för alla enheter inom Bildning framtagen

PDV-utbildning i skolor klar för att genomföras ht 2024

Vi ska tillsammans öka kunskapen hos medborgare om hur man skyddar sig mot bedrägerier.

Tertial 1

Polisen och kommunen har haft föreläsningar för PRO i olika delar av kommunen. Vi har samverkat i att dela ut informationsblad till äldre samt varnat och informerat via våra sociala medier.

Kontinuerlig information via kommunens mediakanaler

Träff anordnad för särskilt utsatt grupp inom bedrägerier

Vi ska tillsammans genomföra trygghetsbesiktningar som leder till trygghetsfrämjande åtgärder i samhällsmiljön.

Tertial 1
En otrygg plats anmäld - åtgärder med belysning genomförd

Vi ska tillsammans inom ramen för SSPF arbeta för en trygg miljö för våra ungdomar.

Tertial 1

Två möten med SSPF - gruppnivå genomförda

SSPF – individ överflyttad till råd och stöd. Ytterligare implementeringsinsatser genomförda

Kinbrå och områdespolisen ska ha ett tätt samarbete med avstämningar var 14:de dag.

Tertial 1
Genomförs enligt plan