Sök

Polisen arbetar intensivt för att upptäcka och förebygga påverkansförsök

Flera av de ärenden som media lyft fram under senare tid är ett resultat av ökad kunskap och vaksamhet.

Att försöka få in en person på insidan av en myndighet eller ett företag är av stort intresse för främmande makt och kriminella nätverk. En insider eller en infiltratör kan förse en obehörig person med värdefull information som kan skada både medarbetare, pågående ärenden och på sikt även förtroendet hos allmänheten. Därför är det av stort vikt att arbeta aktivt för att förebygga så kallad insiderproblematik.

Under senare år har insiderproblematiken fått ökad uppmärksamhet och flera åtgärder pågår nu för att stärka skyddet. Polisen arbetar både självständigt och i samverkan med andra myndigheter för att förebygga och hantera risker. Det är framför allt viktigt att generellt öka medvetenheten och kunskapen om insiderproblematik hos medarbetare.

Vi känner till de ärenden som rapporteras om i media under senare tid och att kriminella försöker hitta personer på insidan hos polisen för att få information som kan möjliggöra deras brottslighet. Att det förekommer läckor är mycket allvarligt och det är något som vi jobbar aktivt med för att få bort, säger biträdande rikspolischef Stefan Hector.

Åtgärder för att stärka säkerheten

För att stärka säkerheten fokuserar polisen på att öka kunskapen inom myndigheten, bland annat genom att öka informationsutbytet mellan olika funktioner, utbildningar och informationskampanjer. En del i det förebyggande arbetet handlar också om att minska exponeringen av medarbetare och på olika sätt verka för att det inte ska vara så enkelt att söka fram information om enskilda medarbetare.

Inom polismyndigheten kommunicerar vi regelbundet om säkerhet och insiderproblematik med våra medarbetare. Alla medarbetare ska veta att det finns hjälp att få och vart de ska vända sig om de tror att de kan vara utsatta för värvningsförsök. Den ökade medvetenheten hos medarbetare har också visat att fler hör av sig när de iakttar något som skulle kunna vara avvikande. säger biträdande rikspolischef Stefan Hector.

Utöver internt arbete inom Polismyndigheten pågår även utredningar om möjligheten att göra bakgrundskontroller och se över hur säkerhetsprövningsprocesser kan stärkas. Flera myndigheter har lämnat in en hemställan till regeringen som syftar till att öka skyddet mot otillåten påverkan och insiderproblematik.

 Vi gör hela tiden vad vi kan och jobbar hårt för att öka motståndskraften och minska kriminellas möjligheter att skada eller negativt påverka polisens arbete, säger biträdande rikspolischef Stefan Hector.