Sök

Förklaring av antagningskrav

Fördjupande information om fysiska, medicinska och psykologiska antagningskrav till polisutbildningen.

Fysiska krav

För att klara av arbetets fysiska krav behövs såväl styrka och bålstabilitet som rörlighet och kondition. Du ska klara uppgifter som innebär fysisk hantering av personer som exempelvis behöver lyftas eller bäras. Ibland kan du behöva använda våld.

Arbetsuppgifterna är väldigt skiftande och en stor del av tiden tillbringas i tjänstebilen eller vid datorn. Polisarbetet innebär också att stå still i flera timmar, exempelvis vid bevakningsuppgifter eller då trafiken ska omdirigeras. Långa arbetspass kan förekomma utan möjlighet för poliserna att hinna äta mat och i olika väderförhållanden som hetta, kyla och regn. Ibland utan möjlighet att hinna äta mat.

Skilda fysiska krav för män och kvinnor

Att polisen behöver både kvinnor och män i polisyrket för att klara sitt uppdrag är självklart.

De fysiska kraven går inte att ange i kilo eller sekunder eftersom det inte går att förutsäga hur mycket en berusad person som ska lyftas väger, hur stark en våldsam gärningsman är eller hur fort en flyende misstänkt springer. Poliser behöver därför ha god kondition och viss styrka, oavsett om de är kvinnor eller män.

Att män och kvinnor har olika fysiska förutsättningar är oomtvistat. Det finns få idrotter där kvinnor och män tävlar gemensamt. För att hitta de kvinnor respektive män som har bäst fysiska förutsättningar för polisyrket behöver därför de fysiska antagningskraven vara differentierade.

Skillnaden i könsmässiga förutsättningar avseende kondition är små medan de styrkemässiga är större. Därför är antagningskraven lika för kvinnor och män när det gäller kondition men skilda när det gäller kroppsstyrka. Skillnaderna i de värden som krävs för godkänt resultat har beräknats utifrån tidigare resultat från flera års tester inom både Polismyndigheten och Försvarsmakten.

Medicinska krav

De medicinska prövningar som gäller för antagning till polisutbildningen är utformad utifrån krav och påfrestningar som du skulle utsättas för i polisyrket. Arbetet innebär många speciella och oförutsägbara situationer, i många olika miljöer, där det ställs höga krav på hur man agerar och att rätt beslut fattas.

Du som slutligen antas får därför inte ha ett medicinskt hälsotillstånd eller symptom som kan utlösas eller förvärras av arbetet, till exempel på grund av ett behov av regelbunden medicinering och tillgång till mediciner. Du får inte heller ha ett hälsotillstånd eller symptom som kan framkalla fara för dig själv, kollegor eller allmänheten.

Vissa diagnoser kräver läkarintyg

Vissa diagnos påverkar dina möjligheter att bli antagen till polisutbildningen och bli polis. För att få möjlighet till prövning med en individuell bedömning hos Plikt- och prövningsverket behövs då ett läkarintyg. 

Medicinsk information inför prövning (MIIP, Plikt- och prövningsverket)

Om du har eller har haft ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos behöver du ett läkarintyg utfärdat av en specialistläkare i psykiatri.

Om du någon gång i sjukvården fått någon av nedan psykiatriska diagnoser behöver du ett läkarintyg utfärdat av en specialistläkare i psykiatri eller allmänmedicin.

 • diagnosen depression vid ett tillfälle,
 • diagnosen akut stressreaktion,
 • diagnosen utmattningssyndrom/utmattningsdepression,
 • diagnos som paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller social fobi,
 • ätstörningsdiagnos, t ex anorexia nervosa, bulimia nervosa eller ätstörning UNS och besvärsfri sedan mer än 2 år,
 • diagnosen tvångssyndrom/OCD

För de flesta diagnoser krävs att

 • du är friskförklarad sedan minst ett år, för ätstörningsdiagnoserna minst två år
 • du inför ansökan sedan minst ett år tillbaka avslutat all läkemedelsbehandling, både kontinuerlig och vid behov
 • du under det gångna året ej varit sjukskriven relaterat till den aktuella diagnosen
 • andra behandlingar som t.ex. samtalsterapi också är avslutade sedan minst ett år tillbaka. 

Läkarintyget ska vara utfärdat enligt de bedömningsgrunder som Polismyndigheten har beslutat för att vara giltigt vid din prövning. Du ska ta med dig informationen om intygsförfarande vid neuropsykiatriska diagnoser alternativt psykiatriska diagnoser (se länkar nedan) till läkarbesöket. Du behöver själv boka tid och stå för eventuella kostnader.

Intygsförfarande vid neuropsykiatriska diagnoser (pdf, 143 kB) (pdf, 143 kB)

Intygsförfarande vid psykiatriska diagnoser (pdf, 146 kB) (pdf, 146 kB)

Psykologiska krav

Lämplighet för polisyrket är ett grundläggande krav, vilket innebär att du ska klara av att fungera i en mängd olika situationer. Det ställs krav på att du har självinsikt i en sådan omfattning att dina egna känslor inte påverkar möjligheten att lösa en viss uppgift, oavsett situation.

För att vara lämplig behöver du ha dessa förmågor, intressen och styrkor:

 • Kognitiva förmågor: tillräcklig förmåga att ta in, bearbeta och strukturera komplex information och lösa problem, god inlärningsförmåga att ta till sig kunskaper och omsätta till praktisk handling. Nyfiken på att lära nytt.
 • Samhälls- och människointresse: tillräckligt intresse för andra människor och utvecklingen i samhället. Visar omtanke och är generös med att ge av sig själv till andra.
 • Rättsmedvetenhet och ansvarstagande: tillräcklig förmåga att leva upp till regelverk, lagar och moraliska värden i en demokrati, samt att ta ansvar för sig själv och andra. Visar andra respekt och kan stå upp för andra.
 • Social och kommunikativ förmåga: tillräcklig självkännedom, förmåga att skapa kontakt, skapa och upprätthålla relationer till och samarbeta med människor med olika bakgrund samt förmåga till konflikthantering.
 • Stabilitet och psykisk hälsa: god tilltro till egen förmåga, handlingskraftig, tålmodig med ett jämnt humör, som innebär personliga förutsättningar att hantera påfrestningar, god förmåga till impulskontroll samt avsaknad av funktionshindrande riskfaktorer.
 • Uthållighet: tillräcklig förmåga att över tid och med bibehållen kvalitet slutföra uppgifter och att kunna ställa om vid behov.

Tillbaka till antagningskrav