Sök

Trafikbrott och rattfylleri

Här kan du ta del av exempel på domar i SU:s ärenden från 2021 och framåt kopplat till trafikbrott och rattfylleri.

2024

Maj

Polis döms till fängelse för grovt rattfylleri och olovlig körning (grovt brott) i tre fall

En polis åtalades för att vid tre tillfällen ha kört personbil trots att hennes körkort var återkallat. Dessutom åtalades hon för att vid ett av dessa tillfällen ha intagit alkohol i sådan mängd att hennes alkoholkoncentration uppgick till 0.91 mg/l. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och dömde kvinnan för grovt rattfylleri och olovlig körning (grovt brott). Mot bakgrund av kvinnans återfall i brott och det mycket höga artvärdet gällande grovt rattfylleri samt med beaktande av att den tidigare utdömda skyddstillsynen uppenbarligen inte avhållit henne från att begå nya trafikbrott fann tingsrätten att det nu helt saknades utrymme för någon annan påföljd än fängelse. Hon dömdes därför till fängelse i två månader. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så vis att fängelsestraffets längd bestämdes till en månad istället för två månader.

Civilanställd döms för framkallande av fara för annan, vårdslöshet i trafik och ofredande

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att ha kört efter fyra barn som färdades på cykel med sin personbil i hög hastighet (ca 30-50 km/tim). Två av barnen befann sig i direkt anslutning och mycket nära bilen. Hon hade samtidigt tutat ihållande och skrikit på barnen. Tingsrätten konstaterade att kvinnan hade gjort sig skyldig till både vårdslöshet i trafik och framkallande av fara för annan och att hon endast skulle dömas för det allvarligare av de två brotten dvs. framkallande av fara för annan (två fall). Hon dömdes även för ofredande då hennes agerande att skrika och tuta bedömdes som hänsynslöst.  Straffpåföljden bestämdes till villkorlig dom och 40 dagsböter om 220 kronor (8 800 kronor). Dessutom skulle hon betala skadestånd om totalt 46 000 kronor. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömde kvinnan även för vårdslöshet i trafik (av tingsrätten bedömt som ingående i brotten framkallande av fara för annan) och bestämde antalet dagsböter som den villkorliga domen förenades med till 50 (totalt 11 000 kronor). 

April

Polisanställd döms för grovt rattfylleri

En polisanställd åtalades för grovt rattfylleri efter att ha kört personbil samtidigt som han var påverkad av narkotika. Det fick till följd att han körde på en annan bil. Tingsrätten konstaterade att den polisanställdes berusning skulle anses självförvållad och att han därför skulle anses ha varit medveten om sitt handlande. Den polisanställda dömdes för grovt rattfylleri. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst om 50 timmar. PAN hade yttrat att mycket talade för att den polisanställde inte skulle komma att skiljas från sin anställning vid en fällande dom för grovt rattfylleri. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Mars

Polis döms till fängelse för grovt rattfylleri och olovlig körning (grovt brott) i tre fall

En polis åtalades för att vid tre tillfällen ha kört personbil trots att hennes körkort var återkallat. Dessutom åtalades hon för att vid tre tillfällen ha intagit alkohol i sådan mängd att hennes alkoholkoncentration uppgick till 0.91 mg/l. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och dömde kvinnan för grovt rattfylleri och olovlig körning (grovt brott). Mot bakgrund av kvinnans återfall i brott och det mycket höga artvärdet gällande grovt rattfylleri samt med beaktande av att den tidigare utdömda skyddstillsynen uppenbarligen inte avhållit henne från att begå nya trafikbrott fann tingsrätten att det nu helt saknades utrymme för någon annan påföljd än fängelse. Hon dömdes därför till fängelse i två månader.

Polis frikänns från åtal om vårdslöshet i trafik

En polis åtalades för att under utryckning ha kört mot rött ljus i en korsning och kolliderat med en buss. Tingsrätten konstaterade att förare av ett utryckningsfordon i trängande fall inte behöver följa föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne under förutsättning att särskild försiktighet iakttas. I det här fallet ansåg inte tingsrätten att det kunde kartläggas vilken hastighet bussen hade haft vid tiden för kollisionen. Utifrån vittnesmål slog tingsrätten fast att bussföraren borde ha uppmärksammat bilen med blinkande ljus och därmed borde den ha stannat för att ge polisbilen fri väg. Tingsrätten konstaterade att polisen inte hade haft anledning att anpassa sin körning efter bussens körning och att han genom sin körning hade hanterat situationen mycket skickligt och därigenom undvikit en allvarligare olycka än den som inträffade. Polisen frikändes därför från både förstahandsyrkandet om vårdslöshet i trafik och andrahandsyrkandet om brott mot trafikförordningen. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut utan några ändringar.

2023

November

Polis döms för vållande till kroppsskada och brott mot trafikförordningen

En polis åtalades i första hand för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. I andra hand yrkade åklagaren ansvar för brott mot trafikförordningen. Åklagaren hävdade att polisen under utryckning med polisbil varit oaktsam vilket fick till följd att han krockade med en personbil. Krocken orsakade personskador och fordonskador. Tingsrätten konstaterade att kollisionen måste ha orsakats av polisbilens alltför höga hastighet. Enligt tingsrätten hade polisen underlåtit att iaktta särskild försiktighet och han bedömdes ha varit oaktsam avseende polisbilens hastighet. Däremot ansåg inte tingsrätten att polisen hade varit allvarligt oaktsam, varför han inte kunde dömas för vårdslöshet i trafik. Polisen dömdes därför för vållande till kroppsskada och för brott mot trafikförordningen. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 370 kronor, totalt 22 200 kronor. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att varje dagsbots storlek bestämdes till 340 kronor, totalt 20 400 kronor.

Oktober

Polis döms för vårdslöshet i trafik

En polis åtalades för att inte ha iakttagit tillräcklig uppmärksamhet när han åkt ut på påfarten till väg E 20 i ett körfält avsett för fordon i linjetrafik. Han kolliderade därmed med en buss och polisfordonet voltade.

Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och dömde polisen för vårdslöshet i trafik. Straffpåföljden bestämdes till 40 dagsböter om 280 kronor, totalt 11 200 kronor.

September

Polis frikänns från vårdslöshet i trafik och tjänstefel

En polis åtalades för att ha brustit i omsorg och varsamhet när han körde en civil polisbil och hade som avsikt att stoppa en mopedförare. Han påstods ha legat så nära mopeden eller hållit så hög hastighet att han inte kunde undvika att köra på mopeden. Polisen åtalades även för att inte ha upprättat protokoll över att han belade mopedisten med handfängsel.

Tingsrätten konstaterade att åklagaren inte hade visat att polisen hade tagit en sådan medveten risk som krävs för att dömas för vårdslöshet i trafik eller att han hade underlåtit att anpassa avståndet till mopeden. Han frikändes därför från vårdslöshet i trafik eller förseelse mot trafikförordningen. I ljuset av att annat inte framkommit än att själva användandet av handfängsel i och för sig var tillåtligt och att det inte fanns något som tydde på att polisen medvetet underlåtit att upprätta ett protokoll efter händelsen, ansåg tingsrätten att gärningen borde bedömas som ringa. Vid bedömningen vägde tingsrätten även in omständigheterna kring den uteblivna rapporteringen, dvs. att polisen själv precis hade varit inblandad i en kollision. Polisen frikändes därför även från tjänstefel.

Februari

Civilanställd döms för grovt rattfylleri

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att ha intagit alkohol i sådan mängd att hans alkoholkoncentration i hans blod under eller efter färden uppgick till 2,12 promille. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och dömde därför mannen för grovt rattfylleri. Påföljden bestämdes till fängelse i två månader. Hänsyn togs till att mannen skadats på ett inte obetydligt sätt i olyckan. PAN yttrade att mycket talade för att han inte skulle skiljas från sin anställning vid händelse av fällande dom.

2022

Polis döms för grovt rattfylleri och rattfylleri

En polis åtalades för att ha haft kokain i blodet när hon körde bil. Hon var så påverkad av narkotikan att hon vinglade med fordonet över vägbanan, hade dålig hastighetsanpassning och skrapat bilen mot väggen i en tunnel. Tingsrätten dömde henne för rattfylleri och grovt rattfylleri. Mot bakgrund av att kvinnan skulle komma att förlora sin anställning som polis och att hennes hälsoproblem hade ett tydligt samband med de brott hon dömdes för valde tingsrätten att istället för fängelse bestämma påföljden till skyddstillsyn kombinerat med en föreskrift om att kvinnan ska genomgå den vård som frivården i samråd med läkaren beslutar.

Polis döms för brott mot trafikförordningen

En polis åtalades för att ha kört bil in på en huvudled utan att väja för bilarna på huvudleden. Tingsrätten dömde honom för brott mot trafikförordningen. Påföljden bestämdes till 2000 kronor i böter.

En polis frikänns från brott mot trafikförordningen

En polis åtalades för att ha kört sin bil i en korsning utan att väja för fordon som närmade sig från höger. Enligt tingsrätten hade hon vidtagit de åtgärder som kunde krävas från henne. Med anledning av det frikändes hon från brott mot trafikförordningen.

Polis döms för vårdslöshet i trafik

En polis åtalades för att ha gjort en omkörning av två personbilar i en kurva med delvis skymd sikt och med överskridande av gällande hastighetsbegränsning. Kort efter omkörningen anpassade polisen inte farten och avståndet till framförvarande personbil och kolliderade med bilen genom att köra in i dess bakparti. Kollisionen orsakade fordonsskador och personskador. Tingsrätten konstaterade att omkörningen var att bedöma som brott mot trafikförordningen. Avseende kollisionen slog tingsrätten fast att trafikbeteendet i den mycket farliga situationen, som även ledde till en allvarlig händelse, måste bedömas vara ett sådant medvetet risktagande att det var att bedöma som  vårdslöshet i trafik. Polisen dömdes för vårdslöshet i trafik och brott mot trafikförordningen. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 270 kronor. Hovrätten ändrade domen på så vis att polisen dömdes för två fall av vårdslöshet i trafik, men inte för brott mot trafikförordningen. Påföljden ändrades till 70 dagsböter om 270 kronor, totalt 18 900 kronor.

Polis döms för grovt rattfylleri och smitning från trafikolycksplats

En polis åtalades för att ha kört in i en lyktstolpe och därefter avvikit från platsen utan att vidta de åtgärder som krävts. Hon ansågs även ha kört rattfull (alkoholkoncentrationen uppgick till 1,18 promille). Tingsrätten konstaterade att det var bevisat att polisen hade smitit från trafikolycksplatsen. Tingsrätten ansåg det också klarlagt att hon gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Om fängelse istället hade valts som påföljd skulle fängelse en månad ha dömts ut.

Polis döms för grovt rattfylleri

En polisassistent åtalades för grovt rattfylleri då hon kört bil trots att hennes alkoholkoncentration i blodet uppgick till 2,26 promille. Tingsrätten fann gärningen bevisad och med beaktande av att PAN meddelat att hon skulle skiljas från sin anställning vid fällande dom dömdes hon till fängelse i en månad. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut.

Polis döms för vållande till kroppsskada och brott mot trafikförordningen

En polis åtalades i första hand för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. I andra hand yrkade åklagaren brott mot trafikförordningen. Åklagaren hävdade att polisen under utryckning med polisbil varit oaktsam vilket fick till följd att han krockade med en personbil. Krocken orsakade personskador och fordonskador. Tingsrätten konstaterade att kollisionen måste ha orsakats av polisbilens alltför höga hastighet. Enligt tingsrätten hade polisen underlåtit att iaktta särskild försiktighet och han bedömdes ha varit oaktsam avseende polisbilens hastighet. Däremot ansåg inte tingsrätten att polisen hade varit allvarligt oaktsam. Polisen dömdes därför för vållande till kroppsskada och för brott mot trafikförordningen. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 370 kronor, totalt 22 200 kronor.

Polisassistent döms för grovt rattfylleri

En polisassistent åtalades för rattfylleri då hon påstods ha kört bil trots att hennes alkoholkoncentration i blodet uppgick till 2,26 promille. PAN yttrade att det mesta talade för att polisassistenten skulle skiljas från sin anställning vid fällande dom. Tingsrätten fann gärningen bevisad och med beaktande av PANs uttalande dömde polisassistenten till fängelse i en månad.

Polis döms för brott mot trafikförordningen

En polis åtalades för brott mot trafikförordningen då han påstods ha underlåtit att iaktta väjningsplikt vilket fått till följd att han kolliderat med en moped. Tingsrätten konstaterade att olyckan orsakades av att polisen brustit i uppmärksamhet och att han därmed varit oaktsam. Tingsrätten fann gärningen styrkt och dömde polisen för brott mot trafikförordningen. Påföljden bestämdes till penningböter, 2 000 kronor.

Polis döms för grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri

En polis åtalades för att ha kört bil efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,73 milligram alkohol per liter utandningsluft. Under färden hade han framfört bilen vingligt över vägbanan i omväxlande låg och hög fart. Han hade gjort en u-sväng och varit nära att kollidera med en mötande bil och direkt därefter hade han tappat kontrollen över bilen och kört ned i diket. Därefter hade han på nytt kört upp bilen på vägen, på en sträcka där vägbanorna skildes åt med vajerräcke, och körde bilen på fel sida av vägen mot trafikriktningen. Han hade dels varit nära att kollidera med en lastbil, dels hade han någonstans utmed färdvägen kolliderat med ett annat fordon eller föremål så att fordonsskador hade uppkommit i vart fall på det fordon han själv framförde.

Polisen dömdes för grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Påföljden bestämdes till fängelse 3 månader. I påföljdsbestämningen tog tingsrätten hänsyn till att polisen riskerar att förlora sitt arbete.

Polis döms för hastighetsöverträdelse men frikänns från åtal om barnfridsbrott och hemfridsbrott

En polis åtalades för hastighetsöverträdelse, barnfridsbrott och hemfridsbrott. Tingsrätten inledde med att konstatera att det inte skett något hemfridsbrott då polisen inte olovligen kvarstannat i en lägenhet. Då det inte kunde styrkas att hemfridsbrott skett ogillades även åtalet om barnfridsbrott. Gällande åtalet om hastighetsöverträdelse konstaterade tingsrätten att det inte skett någon hastighetsmätning och att det föreligger svårighet att med bara ögat uppskatta en bils hastighet. Tingsrätten fann det emellertid styrkt att hastigheten för den bil som polisen körde i ”i vart fall” överstigit 30 km per timme. Polisen dömdes därför för hastighetsöverträdelse och påföljden bestämdes till penningböter om 2 000 kronor. 

Hovrätten fastställer dom om grov vårdslöshet i trafik

En polisanställd dömdes i tingsrätten för grov vårdslöshet i trafik. Den polisanställde hade kört fortare än gällande hastighetsbegränsningar, kört om fordon trots att sikten var skymd, kört över heldragen linje, inte anpassat avstånd till framförvarande fordon, kört på fel sida av refuger och inte lytt polismans tecken att stanna. Påföljden bestämdes till fängelse två månader. Hovrätten gjorde inte någon annan bedömning än den som tingsrätten hade gjort och fastställde tingsrättens dom.

Polisanställd döms för grovt rattfylleri

En polisanställd åtalades för grovt rattfylleri efter att ha kört personbil samtidigt som han var påverkad av narkotika. Det fick till följd att han körde på en annan bil. Tingsrätten konstaterade att den polisanställdes berusning skulle anses självförvållat och att han därför skulle anses ha varit medveten om sitt handlande. Den polisanställda dömdes för grovt rattfylleri. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst om 50 timmar. PAN hade uttalat att den polisanställde inte skulle skiljas från sin anställning i händelse av att han dömdes för rattfylleri och vårdslöshet i trafik.

Polisinspektör frikänns från smitning från trafikolycksplats

En polisinspektör åtalades för smitning från olycksplats då han påstods ha sammanstött med en parkerad motorcykel varvid skador uppkommit och därefter lämnat olycksplatsen utan att ha lämnat sina kontaktuppgifter eller underrättat skadelidande eller polis. Enligt tingsrättens bedömning kunde det inte styrkas att polisinspektören märkt eller misstänkt att en skada uppkommit på motorcykeln. Det är enligt tingsrättens bedömning inte heller utrett att han även i sådant fall skulle ha avlägsnat sig från platsen. Polisinspektören frikändes därför från åtalet.

2021

Polis döms för vårdslöshet i trafik och brott mot trafikförordningen

En polis åtalades för att ha gjort en omkörning av två personbilar i en kurva med delvis skymd sikt och med överskridande av gällande hastighetsbegränsning. Både mötande trafik på motsatt körbana och den sista bilen av de två som skulle köras om var tvungna att anpassa sin fart genom att bromsa kraftigt respektive släppa på gasen för att undvika kollision. Kort efter omkörningen anpassade polisen inte farten och avståndet till framförvarande personbil och kolliderade med bilen genom att köra in i dess bakparti. Kollisionen orsakade fordonsskador och personskador.

Tingsrätten konstaterade att omkörningen är att bedöma som brott mot trafikförordningen. Avseende kollisionen slår tingsrätten fast att trafikbeteendet i den mycket farliga situationen, som även ledde till en allvarlig händelse, måste bedömas vara ett sådant medvetet risktagande att det är att bedöma som vårdslöshet i trafik.

Polisen dömdes för vårdslöshet i trafik och brott mot trafikförordningen. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 270 kronor.

Polis döms för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik

Två poliser åtalades för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter att de polisfordon som de framförde krockade med varandra. Krocken skedde i en korsning där sikten var delvis skymd. Det ena polisfordonet hade under utryckning kört mot rött ljus och sikten hade varit mycket begränsad. Tingsrätten slog fast att polisen inte hade iakttagit särskild försiktighet när han körde mot rödljuset. Han hade genom oaktsamhet orsakat olyckan och därmed även orsakat målsägandena de skador de fick i olyckan.

Han dömdes för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Påföljden bestämdes till 75 dagsböter om 300 kronor.

Avseende föraren av det andra fordonet hade det inte framkommit annat än att hon hade iakttagit särskild försiktighet när hon körde genom korsningen. Inte heller hade hon varit oaktsam på sätt som kan medföra ansvar för vållande till kroppsskada. Åtalet mot den andra föraren ogillades i sin helhet.

Polis döms för brott mot trafikförordningen

En polis åtalades för att av oaktsamhet ha gjort en U-sväng trots att det inte kunde ske utan fara för annan trafikant varvid sammanstötning med annat fordon skett. Polisen dömdes för brott mot trafikförordningen. Påföljden bestämdes till penningböter om 1 000 kronor.

Nämndeman frias från åtal om hastighetsöverträdelse

En nämndeman åtalades för att ha kört personbil med en hastighet av 109 km/tim trots att högsta tillåtna hastigheten var 80 km/tim. Nämndemannen vidgick omständigheterna men bestred ansvar. Han gjorde gällande att han befunnit sig i en nödsituation då han trott sig vara förföljd och inte uppfattat att det var polisen som ville stoppa honom. Tingsrätten ansåg inte att det var en akut nödsituation men ansåg att det varit fråga om putativ nöd och att hans agerande varit försvarligt. Nämndemannen frikändes från åtalet om hastighetsöverträdelse.

Polis döms för vårdslöshet i trafik

En polis åtalades för att vid förande av polisens tjänstebil visat oaktsamhet genom att påbörja en U-sväng innan hon varit säker på att det kunnat ske utan fara för annan trafik. Oaktsamheten hade bestått i att hon hade brustit i sin kontroll av backspeglar och döda vinkeln och därigenom inte hade uppmärksammat bakomvarande trafik. Det inträffade en fordonskrock som ledde till skador på de båda inblandade fordonen. Polisen förnekade brott och gjorde gällande att hon vid tillfället skulle verkställa en tjänsteuppgift – att stoppa en bil som hade körförbud – varför hennes manöver var försvarlig enligt 8 § polislagen.

Tingsrätten konstaterade att syftet med den aktuella åtgärden inte hade gjort det försvarligt att åsidosätta det stränga aktsamhetskrav som fick anses gälla i detta fall. Genom att åsidosätta aktsamhetskravet hade polisen i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som krävdes. Hon dömdes för vårdslöshet i trafik.

Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 400 kronor.

Polis frikänns från åtal om vårdslöshet i trafik alternativt tjänstefel

En polis åtalades för att i tjänsten avsiktligen ha kört på ett fordon i syfte att genom prejning hindra det andra fordonets fortsatta färd. Enligt stämningsansökan hade polisen i väsentlig mån brustit i omsorg och varsamhet till förekommande av trafikolycka genom att preja ett annat fordon, genom att utföra prejningen i en vägkorsning mellan två smala gator belägen i ett tättbebyggt villaområde, där tillåten hastighet var begränsad till 30 km/tim, och genom att underlåta att anpassa hastigheten till rådande situation. Polisen hade efter prejningsförsöket förlorat kontrollen över bilen med påföljd att han hade kört av vägbanan, upp på en trottoar, genom en häck, kolliderat med en parkerad bil och slutligen fått stopp på polisfordonet genom att det kolliderat med en villa.

Tingsrätten konstaterade att föraren av den andra bilen inte hade stannat på polismans tecken. Därutöver hade polisen även en konkret brottsmisstanke om rattfylleri och vårdslöshet i trafik vilket gav honom laga stöd för att stoppa fordonet. Eftersom brotten var pågående anser tingsrätten att det förelåg behov av att hindra det flyende fordonets fortsatta framfart. Tingsrätten slog fast att förhållandena inte synes ha varit förenade med en sådan stor risk för de inblandade eller för omgivningen att polisens riskbedömning framstod som klandervärd. Det var inte heller bevisat att polisen inte anpassat hastigheten efter rådande situation.

Mot bakgrund av ovanstående fann tingsrätten att polisen inte i väsentlig mån hade brustit i omsorg och varsamhet till förekommande av trafikolycka. Tingsrätten ansåg att polisen inte heller varit oaktsam i sin myndighetsutövning.

Åtalet ogillades därför både avseende vårdslöshet i trafik och tjänstefel.

Polis döms för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada

En polis åtalades för att, under utryckning med påkallande av fri väg med ljussignaler, ha kört ett polisfordon mot rött ljus utan att iaktta särskild försiktighet. Hon hade kört för fort och inte varit tillräckligt uppmärksam och orsakade en trafikolycka genom att ta en medveten risk eller på annat sätt allvarligt brista i den uppmärksamhet och försiktighet som med hänsyn till omständigheterna hade krävts. Vid samma tillfälle orsakade hon målsäganden en whiplashskada. Polisen dömdes för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 320 kronor.