Sök

Så behandlas en anmälan till avdelningen för särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar, SU, utreder anmälningar om misstänkta brott mot bland annat poliser. Här kan du läsa om hur en anmälan behandlas.

Avdelningen för särskilda utredningar, SU, utreder anmälningar mot poliser och vissa andra offentliga befattningshavare, som till exempel åklagare, domare och vissa politiker. 
Så jobbar SU

SU är en oberoende och fristående avdelning inom Polismyndigheten, och kan därför göra rättssäkra utredningar som tillvaratar brottsoffrets och samhällets intressen samtidigt som den anmäldes rättigheter garanteras. 

Ett ärende kan komma in till SU på olika sätt. Allmänheten kan ha gjort en polisanmälan eller så upptäcker polisen själva att ett brott kan ha begåtts och anmäler händelsen till SU. SU har också en egen underrättelseverksamhet. Underrättelsearbete är viktigt för att även brott som inte anmäls ska kunna upptäckas och bli utredda. Med en egen underrättelseverksamhet som kompletteras med en spaningsverksamhet kan SU:s arbete utföras avskilt och kvalitetssäkras då information från ärenden inte sprids vidare.

Vad händer efter anmälan? 

Beslut om förundersökning

När en anmälan är upprättad på SU överlämnas den alltid till åklagare vid Särskilda åklagarkammaren, SÅK, som beslutar om en förundersökning ska inledas eller inte. I beslutet tar åklagaren bland annat hänsyn till om det som påstås är ett brott och om anmälan är tillräckligt specifik för att händelsen ska kunna utredas. Om åklagaren beslutar att inleda en förundersökning utreder SU ärendet med åklagaren som förundersökningsledare.

Om åtal väcks

Om åklagaren på objektiva grunder bedömer att det finns tillräckliga bevis för att den som är misstänkt har begått ett brott väcker åklagaren åtal. Om åtal väcks är det sedan åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att ett brott har begåtts. I vissa fall kan åklagaren istället utfärda ett strafföreläggande, till exempel böter. Här finns exempel på domar i SU:s ärenden att läsa.
Exempel på domar i avdelningen för särskilda utredningars ärenden

Om utredningen läggs ner

Om åklagaren anser att utredningen inte kan ge tillräckligt underlag för att leda till ett åtal eller strafföreläggande, läggs utredningen ner.

En utredning som lagts ner kan tas upp igen om nya uppgifter eller bevis kommer fram, ifall inte brottets preskriptionstid har löpt ut. När preskriptionstiden har löpt ut finns det ingen möjlighet att återuppta ärendet. 

Även om en anmälan mot en polisanställd inte leder till en fällande dom kan den få arbetsrättsliga konsekvenser. Alla anmälningar som kommer in till SU, även de där förundersökning inte inleds, lämnas över till andra delar av Polismyndigheten för vidare åtgärder, till exempel en arbetsrättslig utredning. Det innebär att även om det inte blir någon straffrättslig påföljd kan den polisanställde till exempel få löneavdrag, få en varning eller förlora arbetet.

Det är grupperna för skiljande- och disciplin, GSD, som finns inom Polismyndigheten som utför den arbetsrättsliga utredningen. Om det finns skäl att pröva om en arbetstagare ska skiljas från sin anställning eller meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse anmäler GSD ärendet till personalansvarsnämnden, PAN.  

Schema över ärendegången (pdf, 296 kB)