Ändringar av gränskontrollen när Storbritannien lämnar EU

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 och blev då ett så kallat tredjeland. 1 januari 2021 upphörde den övergångsperiod som EU och Storbritannien enades om i utträdesavtalet. (Uppdaterat 2021-03-31).

Sverige har inreseförbud med testkrav från Storbritannien och andra länder utanför EES* till 31 maj 2021. Inreseförbudet omfattar samtliga utländska resenärer som inte bor eller arbetar i Sverige, med några undantag. Svenska medborgare får resa in i Sverige från Storbritannien. Utländska medborgare som är 18 år eller äldre måste uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige.

EES*

= EES-länder inkluderar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Schweiz, San Marino, Andorra, Monaco och Vatikanstaten ingår inte i EES, men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida. Deras medborgare  inkluderas i termen EES*-medborgare. Från och med 1 januari 2021 måste brittiska medborgare omfattas av ett undantag, eller vara ett undantagsland eller ett så kallat godkänt land, för att få resa in. Brexit: Vad gäller från 1 januari 2021

Mer information om det tillfälliga inreseförbudet.

More information about the entry ban (in English).

Beslut fattas vid gränskontrollen

Alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen, och inga förhandsintyg eller liknande utfärdas av Polismyndigheten. Det går inte att ansöka om undantag via post, e-post eller telefon.

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet

Inga frågor om enskilda ärenden eller tillämpningen kommer att besvaras av gränspolisen eller 114 14, dessa hänvisas istället till:

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet

Frequently asked questions: entry ban (English)

Operatörer som svarar på 114 14 har samma information som finns tillgängliga på webbplatsen.

1 januari 2021 upphörde den fria rörligheten och andra rättigheter för EU-medborgare och det är in- och utresevillkoren för tredjelandsmedborgare som nu gäller för britter. 

Detta kan bland annat leda till längre väntetider i gränskontroller, eftersom brittiska medborgare då måste uppfylla samma in- och utresevillkoren som gäller för övriga tredjelandsmedborgare enligt Kodexen om Schengengränserna.

Fram till 31 maj 2021 gäller ett tillfälligt inreseförbud för utländska medborgare som reser till Sverige från ett land som inte ingår i EES*. Detta innebär att utländska medborgare måste omfattas av ett undantag samt uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. 

Mer om det tillfälliga inreseförbudet 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

Undantag i utträdesavtalet Undantag i utträdesavtalet

Utträdesavtalet gör det möjligt för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som har vistats i Sverige i enlighet med unionsrätten innan den 31 december 2020 att behålla sin rätt att vistas i Sverige även efter övergångsperiodens slut. Dessa kan ansöka om uppehållsstatus hos Migrationsverket. Brittiska medborgare får också möjligheten att ansöka om bevis på att de är gränsarbetare.

Efter ansökan har brittiska medborgare och deras familjemedlemmar samma rättigheter som tidigare och kan resa in i EU och fortsätta att bo, arbeta och studera i Sverige under tiden som de väntar på beslut. Om en familjemedlem är viseringspliktig innebär det att denne fortsatt behöver giltig visering för att resa in i Sverige.

OBS! Brittiska medborgare som ska resa kan behöva visa upp bevis på, eller ansökan om, uppehållsstatus vid gränskontroller, tillsammans med pass eller brittiskt nationellt identitetskort.

Lagändringar Lagändringar

För att skydda brittiska medborgare och deras familjemedlemmars rättigheter har Sveriges riksdag fattat beslut om lagändringar inom Utlänningslagen (2005:716) och Utlänningsförordningen (2006:97) som trädde i kraft den 1 december 2020. 

Dessa innebär i korthet en ny form av rätt att vistas i Sverige för brittiska medborgare som kallas för uppehållsstatus.

Som andra tredjelandsmedborgare kan brittiska medborgare och deras familjemedlemmar behöva låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck vid en inre utlänningskontroll, något som inte var fallet innan utträdet.

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningsförordning (2006:97)

Ny typ av uppehållsstatus Ny typ av uppehållsstatus

Uppehållsstatus är en ny form av rätt att vistas i Sverige för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar och medför de rättigheter som följer av utträdesavtalet.

Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som bor i Sverige vid år 2020:s utgång och som vill fortsätta att bo och arbeta i Sverige, kan ansöka om ett bevis för uppehållsstatus hos Migrationsverket.

Detta innebär i praktiken att den som får uppehållsstatus kommer att ha rätt att bo och arbeta i Sverige, i huvudsak under samma villkor som gäller för en EU-medborgare.  Innan statuskortet är klart lämnar Migrationsverket ett intyg på att man har lämnat in en ansökan om uppehållsstatus. 

Mer information om uppehållsstatus för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar finns hos Migrationsverket

Bevis för gränsarbetare Bevis för gränsarbetare

Brittiska medborgare som vid övergångsperiodens slut bodde i ett annat land men arbetade i Sverige anses som gränsarbetare. De kan ansöka om på ett gränsarbetarkort som bevis för sin status i landet. Beviset gäller i fem år. 

Mer information om bevis för gränsarbetare för brittiska medborgare finns hos Migrationsverket.

Gränskontroll vid yttre gräns (sjögräns och luftgräns) Gränskontroll vid yttre gräns (sjögräns och luftgräns)

Från och med 1 januari 2021, kommer brittiska medborgare och deras familjemedlemmar inte längre vara EU-medborgare, respektive familjemedlemmar till EU-medborgare. Detta innebär att de behöva uppfylla in- och utresevillkoren för tredjelandsmedborgare i enlighet med Kodexen om Schengengränserna. På grund av det tillfälliga inreseförbudet kommer möjligheten att resa in i Sverige vara begränsat fram till 31 maj 2021.

OBS! Vissa undantag gäller endast brittiska medborgare med uppehållsstatus, respektive deras familjemedlemmar.

Observera att så länge det tillfälliga inreseförbudet för att minska smittspridningen av covid-19 gäller, är endast de personer som efter Brexit kan styrka att de bor i Sverige eller har rätt till uppehållsstatus i Sverige, undantagna och får resa in i Sverige. Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige, med undantag för utländska medborgare som kan styrka att de bor i Sverige.  För brittiska medborgare som har ansökt om uppehållsstatus räcker det med ett fysiskt eller digitalt bevis om mottagen ansökan om uppehållsstatus. Så kallade ”gränsarbetare” undantas det tillfälliga inreseförbudet om de utför nödvändiga funktioner. 

Övriga brittiska medborgare är tredjelandsmedborgare som måste omfattas av ett undantag för att få resa in i Sverige då inresa från Storbritannien är inresa från ett tredjeland.

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet

Mer information om det tillfälliga inreseförbudet på regeringens webbplats

Gränskontroll på flygplats eller i hamn Gränskontroll på flygplats eller i hamn

Det kommer vara restriktioner på att resa in i Sverige från Storbritannien och andra länder som inte ingår i EES* fram till 31 maj 2021. Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige, med undantag för utländska medborgare som kan styrka att de bor i Sverige.

Brittiska medborgare får inte längre använda EU/EES/CH-köerna vid gränspassage.

Detta gäller även de som har bevis på uppehållsstatus eller familjemedlemmar till brittiska medborgare som har uppehållsstatus. De måste dock visa uppehållsstatus eller fysiskt eller digitalt bevis på ansökan om uppehållsstatus i gränskontrollen.

Brittiska medborgare kommer vara viseringsfria för planerade vistelser inom EU som inte varar länger än 90 dagar inom en 180-dagarsperiod. Resenärer som planerar längre vistelser inom EU måste ansöka om visering för längre vistelser eller uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Undantag görs för brittiska medborgare med uppehållsstatus, respektive deras familjemedlemmar då dessa är viseringsfria. De måste visa bevis på uppehållsstatus eller bevis på ansökan om uppehållsstatus. 

Europaparlamentets och Rådets Förordning EU 2019/592 av den 10 april 2019 om ändring av förordning (EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav, med avseende på Förenade kungarikets utträde ur unionen.

In- och utresevillkoren för tredjelandsmedborgare In- och utresevillkoren för tredjelandsmedborgare

Brittiska medborgare som inte har uppehållsstatus behöver uppfylla in- och utresevillkoren för tredjelandsmedborgare i enlighet med Kodexen om Schengengränserna. Detta innebär att de kan behöva visa returbiljett, styrka att de har tillräckliga medel för sin vistelse samt styrka syftet med besöket.

Giltiga EHIC- och GHIC-kort ger tillgång till nödvändig offentlig vård som inte kan vänta.

Undantag görs för brittiska medborgare som har uppehållsstatus eller bevis på ansökan om uppehållsstatus, då dessa inte omfattas av samma krav gällande in- och utresa. Detsamma gäller för deras familjemedlemmar.

Krav på dokumentation Krav på dokumentation

Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar behöver visa pass vid in- och utresa från Sverige. Resehandlingen får inte vara giltig i mer än 10 år och den måste vara giltig i minst tre månader från den planerade utresan ur Schengen.

Undantag görs för brittiska medborgare som har uppehållsstatus eller bevis på ansökan om uppehållsstatus, dessa kan resa in med nationellt id-kort eller pass.

Familjemedlemmar till brittiska medborgare som är tredjelandsmedborgare och som har uppehållsstatus, måste visa pass och uppehållsstatus eller bevis på ansökan om uppehållsstatus.

Airport transit visa Airport transit visa

Från och med den 1 januari 2021 undantar uppehållstillstånd, uppehållskort och/eller viseringar utfärdade i Storbritannien inte längre innehavaren från EU:s krav på visering för flygplatstransitering.

Observera att brittiska medborgare och deras familjemedlemmar, som inte uppfyller inresevillkoren vid gränsen, kan nekas inresa.

Svenska medborgare i Storbritannien Svenska medborgare i Storbritannien

Besök brittiska myndigheters webbplats för information om regler som gäller för svenskar som bor i Storbritannien vid övergångsperiodens slut.

Tidigare kunde svenska medborgare använda nationellt id-kort när de reste till och från Storbritannien.

Efter 1 januari 2021 har man som svensk medborgare rätt att resa in i Sverige med nationellt id-kort. Vid utresa från Sverige till Storbritannien måste man visa pass enligt 5 § passlagen (1978:302).

Mer information om vilken dokumentation krävs för svenska medborgare vid resor till Storbritannien finns på brittiska myndigheters webbplats 

Under det tillfälliga inreseförbudet fram till 31 maj 2021 får svenska medborgare resa in i Sverige även från Storbritannien, då de har en ovillkorlig rätt att resa in i Sverige. Det finns också undantag för familjemedlemmar som är utländska medborgare.

Det europeiska asylsystemet och Dublinförordningen efter Brexit Det europeiska asylsystemet och Dublinförordningen efter Brexit

Genom bestämmelserna i Dublin III-förordningen avgörs vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i en EU-medlemsstat.

I korthet gör Dublinförordningen det möjligt för medlemsstaterna att överföra asylsökande till den medlemsstaten där de först ansökt om asyl.

Från och med 1 januari 2021 är Storbritannien inte anslutet till Dublinförordningen och bestämmelser kopplade till det gemensamma europeiska asylsystemet upphör att gälla genom att Storbritannien är ett tredjeland.

Dublinförordningen är inte längre tillämplig mellan Sverige och Storbritannien.

Att bli ett tredjeland påverkar dock inte Storbritanniens skyldighet att erbjuda skydd till flyktingar enligt Genèvekonventionen och 1967 års protokoll, inbegripet principen om non-refoulement samt artikel 3 i Europakonventionen.

Storbritanniens tillgång till EU:s informationssystem efter 1 januari 2021 Storbritanniens tillgång till EU:s informationssystem efter 1 januari 2021

Storbritannien kan inte längre använda vissa av EU:s informationsutbytessystem eller rättsliga instrument som bygger på EU-lagstiftning, bland annat SIS II (Schengen Information System), VIS (Visa Information System), EURODAC och Europol.