Sök

Tredjelandsmedborgare

Medborgare i länder utanför EU/EES kallas för tredjelandsmedborgare. Vilket land du är medborgare i avgör om du behöver visering eller inte för att besöka Sverige.

Karta över lnder som ingår i Schengensamarbetet

Länder som ingår i Schengensamarbetet

EU-länder som ingår i Schengensamarbetet

 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige

Länder utanför EU som ingår i Schengensamarbetet

 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Schweiz

EU-länder som inte ingår i Schengensamarbetet

 • Cypern
 • Irland

Information for third country nationals about entering Sweden is available in English.

In- och utresereglerna skiljer sig för tredjelandsmedborgare beroende på medborgarskapsland, vistelselängd samt vilket land man reser till eller från. Tredjelandsmedborgare behöver tillstånd om de vill

 • jobba,
 • studera,
 • bosätta sig, eller
 • vistas i Sverige en längre period.

Det är Migrationsverket eller svenska utlandsmyndigheter (ambassader och konsulat) som handlägger ansökningar om visering eller tillstånd, och kan svara på frågor.

Migrationsverket
Sweden Abroad

Lagar som styr

Utländska medborgares rätt att resa in i och vistas i Sverige styrs av utlänningslagen (2005:716), Schengens viseringskodex (EU) 810/2009 och Schengens gränskodex (EU 2016/399).

Gränskontroll kan göras vid resa till och från Sverige. Om gränskontroll utförs, och vilken typ av kontroll, skiljer sig beroende på:

 • resenärens medborgarskap,
 • om resan går till, från eller via ett EU/EES-land,
 • om resan går till, från eller via ett så kallat tredjeland (ett land utanför EU/EES).

Särskilda regler gäller för familjemedlemmar till EU/EES-medborgare. 
YourEurope - Makar och barn som inte är EU-medborgare

Brittiska medborgare är inte längre EU-medborgare. Därför gäller samma regler för dem och deras familjemedlemmar som för övriga tredjelandsmedborgare. Vissa övergångsregler gäller för brittiska medborgare som ansökte om uppehållsstatus innan tidsfristen gick ut

Giltiga resehandlingar för tredjelandsmedborgare

 • Tredjelandsmedborgare ska ha giltigt pass vid inresa till Sverige. Passet får inte vara äldre än 10 år och ska vara giltigt minst 3 månader efter den planerade hemresan. Visum kan krävas.
 • Personer med uppehållstillstånd eller Schengenvisering måste kunna uppvisa både giltigt uppehållstillstånd eller visering, och giltigt pass.
 • Tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en EU/EES-medborgare omfattas av direktivet för fri rörlighet och är undantagna kravet på att passet ska vara giltigt i minst tre månader efter den planerade hemresan. Om de har tillstånd att bo och arbeta i Sverige ska detta styrkas med dokumentation, till exempel giltigt uppehållskort.
 • Medborgare i Storbritannien som har uppehållsstatus i Sverige får resa in i Sverige med ett nationellt id-kort eller pass utfärdat av Storbritannien. Det samma gäller medborgare i Storbritannien som kan styrka att de har ansökt om uppehållsstatus. Brittiska medborgare utan uppehållsstatus, samt familjemedlemmar till medborgare i Storbritannien som inte är EU-medborgare, behöver dock giltigt pass.   

Your Europe - Resehandlingar för medborgare från länder utanför EU
Migrationsverket - Uppehållskort för en EU/​​EES-medborgares familj
Migrationsverket -Uppehållsstatus för brittiska medborgare

Det är Migrationsverket eller svenska utlandsmyndigheter som handlägger ansökningar om visering eller tillstånd så frågor kring detta måste ställas dit. Polisen kommer kontrollera din resehandlingar och eventuell visering eller tillstånd vid inresa, och om du saknar giltiga handlingar eller inte kan styrka syftet med inresan, kan du nekas inresa och avvisas. 

Viseringsfri tredjelandsmedborgare

Medborgare i vissa länder får resa viseringsfritt in i Schengenområdet för kortare perioder. Då tillåts i regel en vistelse på i regel max 90 dagar under en 180-dagarsperiod i samtliga Schengenländer. Sannolikheten för att du kommer lämna Schengenområdet inom tidsfristen kommer bedömas vid inresa. Vilket betyder att du ska styrka syftet med resan samt att du har medel för din vistelse. Du ska även ha returbiljett eller medel att införskaffa detta. Din resehandling ska vara giltig minst tre månader efter planerat utresedatum från Schengenområdet. 

Arbete och studier är som huvudregel inte tillåtet under tiden, för det krävs tillstånd. Mer information om det finns hos Migrationsverket.

Inresa från Ukraina

Som ukrainsk medborgare får du resa in i Sverige utan visering i max 90 dagar, om du har biometriskt pass. Saknas biometriskt pass krävs i vanliga fall visering för inresa. Det finns dock inget krav på giltig resehandling om du ansöker om asyl vid ankomst till gränsen. Du får då resa in, och sen lämnas ärendet över till Migrationsverket, som också ansvarar för den vidare hanteringen. Polisen ansvarar för gränskontrollen vid inresa och kan inte svara på frågor om ansökan om asyl. 

Det är i vanliga fall ingen gränskontroll vid inresa till Sverige från eller via ett annat EU/EES-land som till exempel Polen eller Danmark. Däremot bör du kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap även vid inresa från ett annat EU/EES-land, även om detta inte krävs för att ansöka om asyl.

Information about entering Sweden is available also in English.

Uppe­hålls­till­stånd enligt EU:s massflyktsdirektiv

EU har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att du som är ukrainsk medborgare kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd. Även du som är tredjelandsmedborgare eller statslös kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd om du har beviljats internationellt skydd i Ukraina. För att omfattas av direktivet ska du ha lämnat Ukraina efter den 24 februari 2022. Familjemedlemmar till ovan nämnda personkategorier omfattas också av direktivet. Vissa begränsningar finns.

Genom en regeländring som började gälla den 26 april 2022, kan även du som har rest in och vistats i Sverige under perioden den 30 oktober 2021 – 23 februari 2022 få tillfälligt skydd i Sverige. Det gäller bland annat om du som ukrainsk medborgare eller bosatt i Ukraina reste hit på besök och sedan har stannat kvar i Sverige efter att säkerhetsläget i Ukraina försämrades.

För att ansöka måste du registrera dig och visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar, samt lämna fingeravtryck och fotograferas hos Migrationsverket. De besvarar också frågor om processen.

Migrationsverkets webbplats

Entry Exit System

Under hösten 2024 ska ett nytt in- och utresesystem införas för alla medborgare i ett land utanför EU som reser till eller från Schengenområdet för kortare vistelser. Det nya systemet kallas Entry Exit System (EES) och införs samtidigt av alla länder i Schengenområdet.

Berörda resenärer ska, förutom att visa pass och eventuella andra tillstånd, lämna ett ansiktsfoto och fingeravtryck i samband med gränspassage vid Schengenområdets yttre gränser.

Observera att Entry Exit System inte har börjat gälla ännu.

Läs mer på vår sida Entry Exit System eller på EU:s officiella webbplats

Varning för falska Etias-sidor

Etias är ett EU-gemensamt system som ska driftsättas inom Schengenområdet. När det är implementerat måste viseringsfria tredjelandsmedborgare i förhand ansöka om att godkännas, innan de reser till Sverige eller ett annat land som ingår i Schengensamarbetet. Något startdatum för när Etias ska införas finns inte i dagsläget och det går heller inte att registrera sig för Etias ännu. 

Etias på EU:s officiella webbplats

Var uppmärksam på att det just nu finns ett antal falska webbsidor som utger sig för att vara officiella Etias-webbsidor och som ber användare att registrera känslig information så som namn, passnummer och kortuppgifter. Lämna därför inga uppgifter på webbsidor som påstår att registrera Etias åt dig eller någon annan. Om du redan har lämnat dina uppgifter bör du kontakta polisen i ditt hemland.

Etias logo

Viseringspliktig tredjelandsmedborgare

Listan på länder vars medborgare behöver visering för att vistas i Sverige uppdateras regelbundet och det är resenärens ansvar att kontrollera reglerna inför en resa. Sverige delar till stor del viseringspolitik med övriga Schengenländer, vilket gör att en visering ofta utfärdas som en Schengenvisering (C-visering) som ger tillstånd att vistas inom hela Schengenområdet under giltighetstiden, i regel max 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Den ger också tillstånd att resa in i Sverige även om den är utfärdad av ett annat Schengenland. Vid inresa kommer sannolikheten för att du kommer lämna Schengenområdet inom viseringens giltighetstid bedömas, vilket betyder att du ska styrka syftet med vistelsen samt att du har medel för din vistelse och returbiljett eller medel att införskaffa detta. 

Du får endast göra det din visering tillåter, det vill säga att du som huvudregel inte får arbeta eller studera med en besöksvisering. 

Regeringen - Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige
Migrationsverket - Besöka Sverige

Resor inom EU/EES

Inom EU/EES gäller som huvudregel fri rörlighet, med vissa undantag. Detta innebär att en tredjelandsmedborgares in- och utresa till EU/EES alltid kontrolleras, men gränskontroll utförs som oftast inte vid resor inom Schengenområdet. En tillfällig gränskontroll vid inre gräns eller en inre utlänningskontroll kan dock utföras, så tredjelandsmedborgare ska alltid kunna styrka sin identitet, nationalitet samt sin rätt att vistas i Sverige. 

En enklare gränskontroll görs vid resor till och från Cypern och Irland så en tredjelandsmedborgare måste då ha giltig resehandling och eventuella viseringar eller tillstånd för att resa mellan Sverige och dessa länder. 

Resor till och från tredjeland

Vid resor till och från länder utanför EU/EES görs alltid en gränskontroll, och giltig resehandling krävs för samtliga medborgare. I de flesta fall betyder detta giltigt hemlandspass. Vid inresa måste resehandlingen vara giltig i minst tre månader efter planerat datum för utresan från Schengenområdet. Om du reser till eller från Sverige som första eller sista Schengenland görs gränskontrollen här. Mellanlandar du i ett annat Schengenland kommer du sannolikt att in- eller utresebehandlas i det landet och frågor måste ställas till det landets gränsbevakande myndighet. Observera att det är den totala tiden inom Schengenområdet som räknas om du är viseringsfri eller har en Schengenvisering (C-visering). När du sen reser vidare till Sverige från ett annat Schengenland räknas din resa som en resa inom EU/EES (se stycket Resor inom EU/EES).

Vissa länders medborgare behöver visering för att resa in i Sverige eller Schengen. Dessa länder finns på regeringens lista. Frågor kring visering måste ställas till Migrationsverket eller svensk utlandsmyndighet. 

Om du behöver internationellt skydd ska du ansöka om asyl i det första EU-landet du kommer till. Detta innebär att du ska ansöka om asyl i Sverige om du kommer hit först. Kommer du till Sverige från ett annat EU-land ska du ansöka om asyl där. 

Att söka asyl i Sverige
Migrationsverket - Skydd och asyl i Sverige

Fördjupad kontroll

Alla som reser till eller från ett land utanför EU/EES kommer att genomgå en  gränskontroll. Om det finns frågetecken kring din in- eller utresa eller vistelse, om du till exempel inte har korrekt visering eller tillstånd, eller du har vistats längre än du får inom Schengenområdet, kan du tas ut för en fördjupad inrese- eller utresekontroll. Detta är en ytterligare kontroll som görs om gränskontrollanten anser att det är nödvändigt. Du har då rätt att få skriftlig information på ett språk du förstår eller rimligtvis kan förväntas förstå, angående syftet med kontrollen och hur den kommer genomföras. Vid behov kommer tolk att kontaktas. Du har rätt att få veta namn eller tjänstenummer till de gränskontrolltjänstemän som utför kontrollen samt namnet på gränsövergångsstället och datum för gränspassagen. Om ett avvisningsbeslut fattas kommer du få detta skriftligt, tillsammans med information om hur du överklagar.

Att vistas i Sverige längre perioder

Du behöver ansöka om tillstånd om

 • du stannar längre än 90 dagar inom en 180-dagarsperiod i Sverige eller EU/EES,
 • du vill jobba eller studera,
 • du vill bosätta dig i Sverige.

Detta görs hos Migrationsverket eller svensk utlandsmyndighet. Det är viktigt att du har rätt tillstånd för att vistas i Sverige och utföra de aktiviteter du tänker ägna dig åt. Polisen kan göra inre utlänningskontroll där din rätt att vistas eller jobba i Sverige kontrolleras. Om du påträffas med att vistas eller jobba i Sverige utan tillstånd kan du utvisas och få återreseförbud. Det samma gäller om du stannar längre i Sverige än du har rätt till.

Behöver du internationellt skydd och vill ansöka om asyl i Sverige vänder du dig till Migrationsverket. Du kan meddela polisen om att du vill söka asyl, så överlämnas ditt ärende till Migrationsverket. 

Kontroll av varor

Polisen ansvarar för kontroll av personer som reser över en svensk gräns. Tullverket ansvarar för kontroll av varor som förs in och ut av Sverige, och deras kontroller görs oberoende av polisens gränskontroll.

Reser du in i Sverige med husdjur måste du kontakta Jordbruksverket som ansvarar för införsel och utförsel av djur. Tidigare var hundar, katter och illrar från Ukraina undantagna ordinarie införselregler. Från och med 1 september 2023 gäller inte detta undantag. Det innebär att djur som inte uppfyller kraven för införsel till Sverige kommer avvisas vid gränsen .

Tullverket kan svara på frågor om sina kontroller
Jordbruksverkets information om gränskontroll av djur och djurprodukter
Jordbruksverkets information om att Sverige tar bort undantagsreglerna för djur från Ukraina