Sök
Stäng Meny

EU/EES-medborgare

EU- och EES-medborgare och deras familjemedlemmar har fri rörlighet inom EU, alltså rätten att resa, arbeta och bo i ett annat EU-land. De flesta EU-länder är också med i Schengen och huvudregeln är att det inte är gränskontroll vid resor inom Schengen.

Karta som visar europeiska länder som ingår i och de som inte ingår i Schengsamarbetet.

Länder som ingår i Schengensamarbetet

EU-länder som ingår i Schengensamarbetet

 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige

Länder utanför EU som ingår i Schengensamarbetet

 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Schweiz

EU-länder som inte ingår i Schengensamarbetet

 • Bulgarien
 • Cypern
 • Irland
 • Rumänien

Information about travelling to Sweden is also available in English.

Gränskontroll kan göras vid resa till och från Sverige. Om gränskontroll utförs eller inte, och vilken typ av kontroll, skiljer sig beroende på

 • resenärens medborgarskap,
 • om resan går till eller från ett EU/EES-land,
 • om resan går till eller från ett tredjeland (ett land utanför EU/EES).

Särskilda regler gäller för familjemedlemmar till EU/EES-medborgare.
Makar och barn som inte är EU-medborgare, Your Europe 

Brittiska medborgare är inte längre EU-medborgare. Därför gäller samma regler för dem och deras familjemedlemmar som för övriga tredjelandsmedborgare. Vissa övergångsregler gäller för brittiska medborgare som ansökte om uppehållsstatus innan tidsfristen gick ut

Lagar som styr

Utländska medborgares rätt att resa in i och vistas i Sverige styrs av utlänningslagen (2005:716), Schengens viseringskodex (EU) 810/2009 och Schengens gränskodex (EU 2016/399).

Giltiga resehandlingar för EU/EES-medborgare

 • För nordiska medborgare räcker det oftast med ett giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land vid resor inom Norden, men det säkraste är att använda pass eller nationellt id-kort. Observera att det är du som resenär som har ansvar att styrka ditt medborgarskap.
 • För medborgare från övriga EU/EES-länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort.
 • Vid resa utanför EU/EES krävs som huvudregel pass.

YourEurope - Resehandlingar för EU-medborgare

Nationellt id-kort

Ett nationellt id-kort är en särskild id-handling som endast utfärdas av ansvarig myndighet i respektive EU-land till EU/EES-medborgare, och visar medborgarskap. Kortet kan användas vid resa till länder inom EU/EES. Observera att andra typer av id-kort inte är giltiga resehandlingar.

Resor inom EU/EES

EU/EES-medborgare får resa till och från Sverige med ett nationellt id-kort som visar medborgarskap vid resa inom EU/EES.

Schengenområdet består av de flesta EU-länder och huvudregeln är att det inte ska finnas ordinarie gränskontroller vid resor mellan länderna oberoende av resenärens medborgarskap. EES-länderna Liechtenstein, Norge och Island, samt Schweiz ingår också i samarbetet.

Särskilda regler gäller till EU-länderna Cypern och Irland som inte ingår i Schengenområdet. Vid resor till och från dessa länder genomförs en enklare gränskontroll men då tillåts bland annat gränspassage utan pass om resenären är EU/EES-medborgare och har ett giltigt nationellt id-kort.”

Tillfälliga inre gränskontroller

Tillfälliga inre gränskontroller får göras vid särskilda skäl. Sverige har sedan 2015 utfört tillfälliga gränskontroller vid landgränsen till Danmark, Norge och Finland samt på intra-EU/EES-trafik på flygplatser och i hamnar, då regeringen bedömer att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten. Detta innebär att gränskontroll får utföras, men inte alltid görs. Polisen kontrollerar då att personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet, samt om de har en giltig resehandling. Polismyndigheten bestämmer när och på vilka ställen gränskontroll ska genomföras. Beslutet måste omprövas regelbundet. 

Samtidigt som gränskontrollerna mellan Schengenländerna som huvudregel har avskaffats, har kontrollerna skärpts vid de gemensamma yttre gränserna. 

Resor till och från ett land utanför EU/EES

Gränskontroll genomförs alltid vid resa till och från ett land utanför EU/EES, även för svenska medborgare och EU/EES-medborgare. Resor över en så kallad yttre gräns styrs av Schengens gränskodex som är gemensam för hela Schengenområdet. De yttre gränserna får bara passeras vid särskilda gränsövergångsställen under bestämda öppettider. 

Detta kontrolleras vid yttre gräns:

 • Att resenären har de handlingar som krävs och uppfyller övriga villkor för inresa i EU, eller vid utresa inte har stannar längre än tillåten tid inom Sverige och Schengenområdet.
 • Att resenären inte förväntas ägna sig åt brottslig verksamhet.
 • Att resenären inte är ett hot mot allmän ordning och säkerhet.
 • Att resenären kan styrka syftet med och villkoren för vistelsen och har tillräckliga pengar för sitt uppehälle under tiden, och har returbiljett eller motsvarande i pengar.
 • Att resenären inte finns registrerad i SIS.

SIS står för Schengen Information System. Där finns uppgifter bland annat om personer som har förbjudits att vistas inom EU och om personer, fordon eller föremål som är efterlysta, exempelvis spärrade resehandlingar.

Riskbedömning 

I samband med gränskontrollen ska risken för illegal invandring samt hot mot den allmänna ordningen och säkerheten bedömas. Även riskerna för människohandel och otillåtna resor utan vårdnadshavares tillstånd (egenmäktighet) ska bedömas i samband med minderårigas rätt till in- och utresa.

Tjänstemän som utför in- och utresekontroller får inte diskriminera personer på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. En persons etnicitet kan därför inte enskilt ligga till grund för bedömningen av om en person eller grupp av personer, ska tas ut för fördjupande kontroll.

Gränskontroll till sjöss

Om en gränskontroll till sjöss ska göras eller inte beror på vilket land fartyget ska till och varifrån det kommer. Personer ombord på en fritidsbåt som reser direkt in från eller ut till ett EU-land ska inte gränskontrolleras och behöver därför inte anmäla sig vid ett svenskt gränsövergångsställe.

Gränskontroll till sjöss

Kontroll av varor

Polisen ansvarar för kontroll av personer som reser över en svensk gräns. Tullverket ansvarar för kontroll av varor som förs in och ut av Sverige, och deras kontroller görs oberoende av polisens gränskontroll.

Tullverkets webbplats om resor och kontroller

Reser du in i Sverige med husdjur måste du kontakta Jordbruksverket som ansvarar för införsel och utförsel av djur. Tidigare var hundar, katter och illrar från Ukraina undantagna ordinarie införselregler. Från och med 1 september 2023 gäller inte detta undantag. Det innebär att djur som inte uppfyller kraven för införsel till Sverige kommer avvisas vid gränsen.

Jordbruksverkets webbplats om gränskontroll av djur och djurprodukter