Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Uppdrag och mål

Målet för rättsväsendet är att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet.

Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

För att tydliggöra Polismyndighetens inriktning och förflyttning har en verksamhetsidé, långsiktiga mål och strategiska initiativ tagits fram.

Verksamhetsidé

Polisens verksamhetsidé

Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati.

Polismyndighetens verksamhetsidé är ett sätt att tydliggöra myndighetens uppdrag utifrån givna förutsättningarna. Den beslutade verksamhetsidén visar polisens långsiktiga inriktning, ur minst ett femårsperspektiv, samt den förflyttning som eftersträvas.

Långsiktiga mål

De långsiktiga målen, i ett 3–5-års-perspektiv, är konkretiseringar och prioriteringar utifrån vårt uppdrag från regering och riksdag och utifrån verksamhetsidén. De långsiktiga målen har till syfte att skapa långsiktighet och uthållighet i polisens prioriteringar.

  1. Vi finns tillgängliga där medborgarna behöver oss.
  2. Vi är EN polis som utvecklar verksamheten och skapar framgång tillsammans.
  3. Vi är proaktiva och flexibla, med förmågan att anpassa verksamheten.
  4. Vi förhindrar brott från att begås.
  5. Vi har förbättrat vårt utredningsresultat.

Strategiska initiativ 

För planeringsperioden 2017–2018 kraftsamlar Polismyndigheten kring fem strategiska initiativ.

Trygghet i lokalsamhället

Polisen fortsätter arbetet med att stärka förmågan vid lokalpolisområdena. Fler medarbetare arbetar med att rycka ut på akuta larm, utreda brott och arbeta brottsförebyggande i lokalsamhället.

Det brottsförebyggande arbetet utvecklas med satsningar på områdes- och kommunpoliser samt arbetet med medborgardialoger och medborgarlöften. De områden som präglas av stor otrygghet ska prioriteras särskilt.

Polisen ska också fortsätta utveckla mötet med medborgarna genom en ny strategi för bland annat e-tjänster, telefontjänster och receptionsverksamhet.

Utredningsresultaten

Fler medarbetare arbetar med brottsutredningar som ska vända utvecklingen av utredningsresultaten. En viktig del blir att dra största möjliga nytta av de nya anställda som tillfördes verksamheten under år 2016.

Vid sidan av det fortsätter arbetet med att förbättra utredningspersonalens teknik- och it-stöd samt metodutvecklingsprojekt. Utöver det ska polisen, enligt ett nytt regeringsuppdrag, utöka sin operativa samverkan med Åklagarmyndigheten och utveckla uppföljningen av verksamheten.

Kompetensförsörjning

För att öka resurserna till kärnverksamheten har polisen ökat intaget till polisutbildningen och anställt fler civilanställda. Ambitionen är att antalet poliser ska öka med 1 500 fram till och med år 2020.

För att skapa långsiktighet för polisstudenter införs en nyordning som innebär att besked om framtida placering ges redan vid antagning vid utbildningen. Arbetet med att få fram tydligare utvecklings- och karriärvägar och att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter.

Motivation och delaktighet

Verksamheten ska bedrivas närmare medborgarna och den lokala lägesbilden ska utgöra grunden för prioriteringar. Medborgarnas behov ska i större utsträckning påverka myndighetens verksamhet.

Chefer och medarbetare ska ha förutsättningar för att på bästa sätt lösa uppdraget genom att mandat och ansvar flyttas längre ut i organisationen, till lägsta ändamålsenliga nivå.

Ekonomi

Ombildningen av polisen har skapat förutsättningar för en effektivare resursanvändning. Inom myndigheten pågår ett arbete med att utveckla och effektivisera polisens verksamhet. Syftet är att frigöra resurser till prioriterade verksamheter.

Till toppen