Sök

Mutbrott

Här kan du ta del av exempel på domar i SU:s ärenden från 2021 och framåt kopplat till mutbrott.

2024

April

Civilanställd frikänns från givande av muta

En civilanställd inom Polismyndigheten åtalades för att ha erbjudit en annan anställd betalning ifall denne kunde skaffa fram backljus som finns på polisbilar. Tingsrätten konstaterade att om tjänsten hade genomförts så hade den haft en mycket svag koppling till anställningen. Mannen frikändes därför från åtalet.

2022

Passkontrollant döms för förolämpning men frias från tagande av muta

En civilanställd passkontrollant åtalades för att ha skrikit förolämpande ord till två medarbetare på ett biljettkontor. Vidare åtalades hon för att ha begärt en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen bestående i att hon som anställd i gränskontrollen eller i vart fall anställd på flygplatsen skulle skippa ett betala ett inte ringa belopp med anledning av att hon missat sitt flyg och ville boka ny biljett.

Tingsrätten fann det styrkt att passkontrollanten gjort de uttalanden som åklagaren påstått. Därför dömdes passkontrollanten för förolämpning. Däremot fann tingsrätten inte det styrkt att passkontrollanten inte begärt en otillåten förmån och inte heller att hon agerat i egenskap av passkontrollant. Därför friades hon från åtalet om tagande av muta. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 300 kronor, totalt12 000 kronor. Hon ålades även att betala 5 000 kronor vardera till de två målsägandena. 

Polis döms för tagande av muta vid två tillfällen

En polis åtalades för att ha begärt en otillbörlig förmån genom att till SJ erbjuda polisiär hjälp för ökad trygghet på SJ-tågen i utbyte mot rabatterat årskort och ombokningsbara biljetter. Han hade vidare begärt att med biljett avseende annan avgång få åka med tåg som var fullbokade. Mannen hade vid ett annat tillfälle begärt en otillbörlig förmån genom att till Snälltåget erbjuda polisiär hjälp för ökad trygghet på tågen mellan Nässjö och Stockholm tur och retur i utbyte mot att han fick åka med tåg som var fullbokade.

Tingsrätten konstaterade att mannen ingår i den personkrets som träffas av mutansvaret, att han hade krävt en otillbörlig förmån och att det fanns ett samband mellan förmånen och polisens anställning. Vidare konstaterade tingsrätten att han hade haft uppsåt vid båda gärningstillfällena. Polisen dömdes för tagande av muta vid två tillfällen.

Påföljden bestämdes till 30 dagsböter och 460 kronor. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att personalansvarsnämnden hade uppgett att han kommer att skiljas från sin anställning vid händelse av fällande dom.

Hovrätten ogillar åtal för tjänstefel men fastställer dom avseende tagande av muta

En polis dömdes i tingsrätten för tjänstefel och tagande av muta. Polisen hade vid en hastighetskontroll av motorfordon underlåtit att rapportera en person som han var bekant med och att omhänderta dennes körkort. Polisen hade därefter mottagit 500 kr via Swish från personen som han hade underlåtit att rapportera, vilket är en otillbörlig förmån, och köpt tårtor till arbetsplatsen för pengarna. Avseende tjänstefelet konstaterar hovrätten att gärningen ska ha företagits vid myndighetsutövning och att det krävs att polisens underlåtenhet att rapportera sin bekant och omhänderta dennes körkort hade medfört att han åsidosatte vad som gällt för uppgiften. Den aktuella mätningen utgjorde ett moment i polisaspiranters utbildning i hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare. Utbildningen var inte avslutad och mätkontrollanten var inte behörig. Mätningen hade därmed inte kunnat ligga till grund för lagföring. Polisen hade därmed inte någon skyldighet att rapportera sin bekant eller omhänderta dennes körkort. Polisen åsidosatte därför inte vad som gällde för uppgiften.

Åtalet avseende tjänstefel ogillades och tingsrättens dom ändrades i enlighet med det. Hovrätten delar emellertid tingsrättens bedömning att agerandet utgjorde tagande av muta.

Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 320 kronor. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att personalansvarsnämnden hade uppgett att han sannolikt kommer att förlora sin anställning som polis om han döms.