Sök

Narkotikabrott

Här kan du ta del av exempel på domar i SU:s ärenden från 2021 och framåt kopplat till narkotikabrott.

2024

Mars

Polis döms för ringa narkotikabrott

En polis åtalades för att olovligen ha brukat kokain. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och dömde mannen för ringa narkotikabrott. Straffpåföljden bestämdes till 30 dagsböter om 320 kronor, totalt 9 600 kronor. PAN yttrade att han inte skulle komma att skiljas från sin anställning i händelse av en fällande dom.

Civilanställd döms för ringa narkotikabrott

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att olovligen ha innehaft 17 tabletter innehållande alprazolam, som är narkotika. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och dömde honom för ringa narkotikabrott till 40 dagsböter om 170 kronor, totalt 6 800 kronor.

Februari

Civilanställd döms för ringa narkotikabrott

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att olovligen ha innehaft 17 tabletter innehållande alprazolam som är narkotika. Tingsrätten konstaterade att det var utrett att narkotikan hade påträffats i mannens bostad och att han saknat recept för läkemedel innehållande alprazolam samt att mannen vid provtagning påvisats vara positiv på alprazolam. Omständigheten att mannen inte visste hur läkemedlen hade kunnat hittas i hans lägenhet eller att läkemedlen varit narkotikaklassade ansågs inte medföra att han skulle frångå ansvar. Tingsrätten konstaterade att åtalet för ringa narkotikabrott var styrkt och mannen dömdes för brottet. Straffpåföljden bestämdes till 40 dagsböter om 170 kronor, sammanlagt 6 800 kronor.

2023

December

Arrestantvakt döms för ringa narkotikabrott men frikänns från rattfylleri

En civilanställd arrestantvakt åtalades för att olovligen ha brukat cannabispreparat, som är narkotika. Hon åtalades även för att ha kört personbil samtidigt som hon hade narkotika kvar i blodet. Tingsrätten konstaterade att åtalet om brukande av narkotika var styrkt, men däremot var det inte fullt bevisat att hon haft uppsåt att förflytta bilen. Därför dömdes hon inte för rattfylleri. Straffpåföljden bestämdes till 30 dagsböter om 50 kronor, totalt 1 500 kronor.

Maj

Arrestantvakt döms för ringa narkotikabrott och våldsamt motstånd

En arrestantvakt åtalades för att olovligen ha använt narkotika. Hon åtalades även för att ha hindrat två poliser i deras myndighetsutövning när de skulle ingripa vid ett bråk och omhänderta henne. Tingsrätten ansåg åtalet styrkt och dömde arrestantvakten för ringa narkotikabrott och våldsamt motstånd.  Påföljden bestämdes till 55 dagsböter om 160 kronor, totalt 8 800 kronor.

April

Polis döms för ringa narkotikabrott

En polis åtalades för att ha använt narkotika (amfetamin, metamfetamin samt oxazepam eller diazepam). Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt. Han dömdes därför för ringa narkotikabrott. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 120 kronor, totalt 3 600 kronor. Vid straffmätningen togs hänsyn till att polisen hade beviljats skuldsanering.

Januari

Civilanställd döms för ringa narkotikabrott

En civilanställd åtalades för att olovligen ha innehaft 0.71 gram cannabisharts och två trippar med LSD. Han åtalades även för att olovligen ha använt cannabis. Tingsrätten fann det styrkt att mannen innehaft narkotika och dömde honom därför för ringa narkotikabrott till 40 dagsböter om 250 kronor, totalt 10 000 kronor. Däremot frikändes han beträffande den andra åtalspunkten, eftersom en tilltalad enligt förarbetsuttalandena till narkotikastrafflagen inte ska dömas särskilt för bruk av den narkotika som han eller hon döms för att ha innehaft. Inte heller bör dömas för bruk, när den tilltalade samtidigt döms för innehav av den narkotika från vilken den brukade narkotikan härrör. Enligt tingsrätten härrörde den narkotika som den civilanställda hade brukat från den narkotika som han innehaft i bostaden.

Äldre domar

2022

Polis döms till fängelse för brott mot vapenlagen och narkotikabrott (18 fall)

En polis åtalades för att ha haft 89 patroner med hagelammunition utan att haft rätt till det. Han åtalades även för narkotikabrott eftersom han olovligen haft tabletter innehållande oxikodon som han köpt på marknadsplatsen Flugsvamp under 18 tillfällen. Tingsrätten konstaterade att det var ställt utom rimligt tvivel att polisen gjort sig skyldig till narkotikabrott på det sätt som åklagaren beskrivit. Tingsrätten konstaterade även att polisen gjort sig skyldig till brott mot vapenlagen. Påföljden bestämdes till fängelse i sex månader. När det kom till straffmätningen beaktade domstolen bl.a. att mannen med anledning av misstankarna slutat som polis.

Civilanställd frikänns från ringa narkotikabrott   

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för ringa narkotikabrott då han påstods olovligen ha använt metylfenidat (Ritalin) vid minst tre tillfällen. Tingsrätten konstaterade att utredningen om det verkligen var narkotikaklassade Ritalin-tabletter som den civilanställda brukade inte var tillräckligt säker. Åtalet kunde därför inte styrkas och den civilanställda frikändes därför.

Polisanställd administratör döms för ringa narkotikabrott

En administratör som var anställd vid Polismyndigheten åtalades för ringa narkotikabrott. Tingsrätten konstaterade att de färdigrullade jointarna var narkotika men däremot inte de växtdelar som fanns i påsen. Vidare konstaterade tingsrätten att det faktum att flaskan innehöll Pregabalin och inte THC-olja inte kunde frita administratören från ansvar eftersom hon medgett att hon hade som avsikt att köpa ett narkotikaklassat ämne och att hon måste ha förstått att det fanns en risk att flaskan innehöll någon annan typ av narkotika än det hon bett om. Administratören dömdes därför för ringa narkotikabrott. Eftersom PAN uttalat att det mesta talade för att hon skulle skiljas från sin anställning vid en fällande dom meddelades påföljdseftergift.

Hovrätten fastställer dom om narkotikabrott

En polisanställd dömdes i tingsrätten för att olovligen ha innehaft 0,62 gram kokain. Mannen erkände gärningen. Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Hovrätten gjorde inte någon annan bedömning än den som tingsrätten hade gjort och fastställde tingsrättens dom.

Hovrätten ändrar dom om narkotikabrott

En polisanställd åtalades för att ha innehaft tabletter innehållande oxykodon, som är narkotika. Hon erkände delvis men invände att hon hade köpt tabletterna för självmedicinering mot kraftig smärta och gjorde gällande ansvarsfrihet på grund av nöd. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och att hon agerat uppsåtligt. Vidare konstaterade tingsrätten att narkotikabrott som utförs i syfte att lindra smärta bara är försvarlig i undantagsfall, t.ex. i en akut situation när omedelbar tillgång till sedvanlig sjukvård saknas. Hennes gärning kunde därför inte anses tillåten med stöd av nödbestämmelsen. Hon dömdes för narkotikabrott. Hovrätten gjorde, till skillnad från tingsrätten, bedömningen att den polisanställda skulle frikännas från den ena åtalspunkten om innehav av tabletter innehållande oxykodon då detta inte ansågs styrkt. Påföljden ändrades till villkorlig dom och böter. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att den polisanställda hade förlorat sin anställning.

2021

Polisanställd döms för narkotikabrott

En polisanställd åtalades för att ha innehaft tabletter innehållande oxykodon, som är narkotika. Hon erkände delvis men invände att hon hade köpt tabletterna för självmedicinering mot kraftig smärta och gjorde gällande ansvarsfrihet på grund av nöd. Tingsrätten konstaterade att åtalet är styrkt och att hon agerat uppsåtligt. Vidare konstaterade tingsrätten att narkotikabrott som utförs i syfte att lindra smärta bara är försvarlig i undantagsfall, till exempel i en akut situation när omedelbar tillgång till sedvanlig sjukvård saknas. Hennes gärning kunde därför inte anses tillåten med stöd av nödbestämmelsen. Hon dömdes för narkotikabrott.

Påföljden bestämdes till fängelse i tre månader. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att hon på grund av sitt narkotikamissbruk förlorat sin anställning vid Polismyndigheten.

Polisanställd döms för narkotikabrott

En polisanställd åtalades för att olovligen ha innehaft 0,62 gram kokain. Mannen erkände gärningen. Han dömdes för narkotikabrott. Påföljden bestämdes till villkorlig dom. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att personalansvarsnämnden hade uppgett att han kommer att skiljas från sin anställning vid händelse av en fällande dom.